Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24.04.2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. πρωτ: 406

Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Μονάδα Β΄

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).

2. του Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) που αφορά στον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

6. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

7. του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014) όπως ισχύει.

8. του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύουν.

9. του ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄163/21.09.2010), όπως ισχύει.

10. του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 193/17.09.2013) όπως ισχύει.

11. του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄79/09.04.2012) και των Οδηγιών Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

12. του ν. 146/1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α΄21/27.01.1914).

13. του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191 Α΄/16.11.1994).

14. του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/12.06.2018).

15. του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

16. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

17. του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 133/07.08.2019).

18. της με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ71 2/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

19. Τη με αρ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β΄3082) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

20. της με αριθ. 83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/25 -08-2016) Κ.Υ.Α. που αφορά στη σύσταση της

Ειδικής Υπηρεσίας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄64/14.03.2020) με τίτλο: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ιδίως του άρθρου 19: «Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων».

22. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (E-Learning).

23. Την αριθμ. πρωτ.14011/245/2.4.2020 Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ.

24. Τη με αριθμ. πρωτ. 36069/06.04.2020 (ΑΔΑ:9ΒΤ646ΜΤΛΠ-ΛΤ3 ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 034, 2020ΣΕ03400001, και την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.

25. Την με αριθμ. Πρωτ. 286/2.4.2020, ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

26. Την από 06/04/2020 τροποποίηση προθεσμίας: Με την υπ΄ αρ. 293/4-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΓΤΟ46ΜΤΛΚ-ΘΑΤ), η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης λήγει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4/2020 και ώρα 15:00.

27. Την υπ. αριθμ. 351/14.4.2020 «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020» (ΑΔΑ:ΨΛΔ146ΜΤΛΚ-Σ7Λ)

28. Τη με αρ. πρωτ. 304/06.04.2020 αναφορά του συστήματος https://elearning.yeka.gr σχετικά με τις αιτήσεις παρόχων κατάρτισης.

29. με αριθμ. πρωτ. 358/14.4.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

30. Το με αρ. πρωτ. 01/6.4.2020 Πρακτικό της Ομάδας Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης.

31. Την αριθμ. πρωτ. 306/06-04-2020 Υ.Α «Συγκρότηση Μητρώου Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)» (ΑΔΑ: 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ)

32. Την με αριθμ. πρωτ. 305/06-04-2020 Υ.Α. «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης» (ΑΔΑ: Ψ3Ε246ΜΤΛΚ-ΧΙ6)

33. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 405/24.3.2020 ΥΑ με τίτλο «Ανάκληση των Υ.Α. α) με αριθμ. πρωτ. 306/06­04-2020 και τίτλο «Συγκρότηση Μητρώου Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)» και β) με αριθμ. πρωτ. 305/06-04-2020 και τίτλο «Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης» (ΑΔΑ ΩΦΓΡ46ΜΤΛΚ-Μ12)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κατάργηση της με αριθμ. Πρωτ. 286/2.4.2020 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: