Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.5085/2024.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 266
22 Νοεμβρίου 2001

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ AΡΙΘ. 2961
Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών ...... και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

Σημ.Ε.Ο.Ε7: Όπως ο τίτλος του Ν. 2961/2001 από «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» αντικαταστάθηκε σε «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» με την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12-11-2012) και σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από 1/1/2013 και μετά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Α ρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ............. και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του N. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), 34 του N. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), 13 του N. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α΄) και 16 παρ. 22 του N. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) με τις 1051232/571/0006Α΄/3 5-1996 (ΦΕΚ 336 Β΄) και 1000860/1720/Α006/29.12.2000 αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.

Σημ.Ε.Ο.Ε7: Όπως ο όρος προίκα και οι λοιποί σχετικοί όροι, στον τίτλο και σε όλες τις επιμέρους διατάξεις του Κώδικα, καταργήθηκαν με την περίπτωση 1 της παρ. Α του άρθρου 48 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ. 37 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2020 και μετά.

Αρθρο 1 Επιβολή φόρου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Aρθρο 2 Κτήση αιτία θανάτου
Αρθρο 3 Περιούσια που υποβάλλεται σε φόρο
Αρθρο 4 Συνυπολογισμός δωρεών, γονικών παροχών και προικών
Αρθρο 5 Υποκείμενο φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρθρο 6 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
`Αρθρο 7 Μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από το νόμο
`Αρθρο 8 Μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης με απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 9 Χρόνος και τρόπος προσδιορισμού αξίας
`Αρθρο 10 Αξία ακινήτων
Αρθρο 11 Αξία απαιτήσεων
Αρθρο 12 Αξία μετοχών, ομολογιών, κ.λ.π.
`Αρθρο 13 Αξία επίπλων και λοιπών κινητών
Αρθρο 14 Αξία παροχών
Αρθρο 15 Αξία επικαρπίας
Αρθρο 16 Αξία και τρόπος φορολογίας ψιλής κυριότητας
Αρθρο 17 Καταπίστευμα
`Αρθρο 18 Περιουσιακά στοιχεία που έχουν απαλλοτριωθεί ή έχουν υποστεί ζημιές μετά την κτήση
Αρθρο 19 Αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοί
Αρθρο 20 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ
Αρθρο 21 Έκπτωση χρεών
Αρθρο 22 Έκπτωση βαρών
Αρθρο 23 Έκπτωση κληροδοτημάτων
Αρθρο 24 Επιμερισμός χρεών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
`Αρθρο 25 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 26 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Γεωργικές απαλλαγές
Αρθρο 27 Ειδικές εκπτώσεις από κάθε μερίδα αιτία θανάτου
Αρθρο 28 Φορολογητέο ποσό
Αρθρο 29 Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες
Αρθρο 30 Υπολογισμός του φόρου σε περίπτωση αποποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 31 Έκπτωση φόρου συνυπολογιζόμενων δωρεών, γονικών παροχών και προικών
Αρθρο 32 Έκπτωση φόρου αλλοδαπής
`Αρθρο 33 Μείωση φόρου διαδοχικών μεταβιβάσεων
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 34 Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής
Αρθρο 35 Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο
Αρθρο 36 Συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών
Αρθρο 37 Δωρεές αιτία θανάτου ολόκληρης περιουσίας
Αρθρο 38 Υποκείμενο φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρθρο 39 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
`Αρθρο 40 Μετάθεση χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 41 Αξία αντικειμένων φορολογίας Ψιλή κυριότητα - Εκπτώσεις
`Αρθρο 42 Ακύρωση και ανάκληση δωρεών και γονικών παροχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 43 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 44 Υπολογισμός του φόρου
Αρθρο 45 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 46 Κτήση αιτία προίκας
`Αρθρο 47 Συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών
`Αρθρο 48 Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο
`Αρθρο 49 Προίκα που συνιστάται με διάταξη τελευταίας βούλησης
`Αρθρο 50 Εναλλαγή προικώου
`Αρθρο 51 Υποκείμενο φόρου
`Αρθρο 52 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΚΑΣ
`Αρθρο 53 Αξία αντικειμένων φορολογίας
`Αρθρο 54 Ψιλή κυριότητα αιτία προίκας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 55 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 56 Υπολογισμός του φόρου
`Αρθρο 57 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ (Σημ.Ε.Ο.Ε7: Όπως ο τίτλος του τέταρτου τμήματος του Ν. 2961/2001 από «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ» αντικαταστάθηκε σε «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ» με την παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12-11-2012) και σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από 1/1/2013 και μετά.
`Αρθρο 58 Αντικείμενο, υποκείμενο του φόρου και χρόνος φορολογίας
`Αρθρο 59 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 60 Υπολογισμός του φόρου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 61 Υπόχρεοι σε δήλωση .........
`Αρθρο 62 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
`Αρθρο 63 Έναρξη προθεσμίας δήλωσης
`Αρθρο 64 Παράταση προθεσμιών για δήλωση
`Αρθρο 65 Εκπρόθεσμες δηλώσεις
Αρθρο 66 Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
`Αρθρο 67 Περιεχόμενο της δήλωσης κληρονομιών
Αρθρο 68 Τρόπος υποβολής δήλωσης
Αρθρο 69 Συμπλήρωση ελλείψεων δήλωσης και προσκόμιση εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται - Διόρθωση λογιστικών λαθών δήλωσης
Αρθρο 70 Αρνητικές δηλώσεις
Αρθρο 71 Δηλώσεις για έκπτωση χρεών
`Αρθρο 72 Ανάκληση δηλώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
`Αρθρο 73 Ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Αρθρο 74 Έκθεση ελέγχου
Αρθρο 75 Πρόσθετοι φόροι
Αρθρο 76 Αρχικές πράξεις
Αρθρο 77 Μερικές και συμπληρωματικές πράξεις
Αρθρο 78 Διόρθωση λογιστικών λαθών μη οριστικών πράξεων
Αρθρο 79 Επίδοση πράξεων και λοιπών εγγράφων
Αρθρο 80 Εξώδικη λύση φορολογικών διαφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 81 Βεβαίωση και τίτλοι βεβαίωσης του φόρου
`Αρθρο 82 Καταβολή φόρου κτήσεων αιτία θανάτου
`Αρθρο 83 Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων από σύμβαση κατόχων ακινήτων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου -Ευθύνες αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο
`Αρθρο 84 Έκπτωση φόρου που βεβαιώθηκε
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΑΣ
`Αρθρο 85 Υπόχρεοι σε δήλωση ........
`Αρθρο 86 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
Αρθρο 87 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
`Αρθρο 88 Περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών
`Αρθρο 89 Τρόπος υποβολής των δηλώσεων
Αρθρο 90 Καταβολή φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
Αρθρο 91 Υπόχρεοι σε δήλωση
`Αρθρο 92 Προθεσμία υποβολής δήλωσης
Αρθρο 93
Αρθρο 94 Περιεχόμενο δήλωσης
`Αρθρο 95 Τρόπος υποβολής δήλωσης
Αρθρο 96 Παρακράτηση και καταβολή του φόρου
Αρθρο 97 Πράξεις, πρόσθετοι φόροι
Αρθρο 98
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 99 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικών πράξεων του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Αρθρο 100 Νέα εκκαθάριση του φόρου
Αρθρο 101 Νέα εκκαθάριση φόρου σε σχολάζουσα κληρονομιά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΑΤΕΛΕΙΕΣ
`Αρθρο 102 Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου και προστίμου
Αρθρο 103 Απόρρητο
Αρθρο 104 Ατέλεια εγγράφων διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 105 Πιστοποιητικά του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
`Αρθρο 106 Υποχρεώσεις αρχών
`Αρθρο 107 Υποχρεώσεις προσώπων
Αρθρο 108 Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών
Αρθρο 109 Υποχρεώσεις εκμισθωτών χρηματοκιβωτίων κ.λ.π.
Αρθρο 110 Υποχρεώσεις σε περίπτωση ανοίγματος χρηματοκιβωτίων - Απογραφή
Αρθρο 111 Υποχρεώσεις προσώπων στα οποία ανοίγεται λογαριασμός
`Αρθρο 112 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και γραμματέων δικαστηρίων
Αρθρο 113 Παραχώρηση υποθήκης χωρίς πιστοποιητικό
Αρθρο 114 Αποσφράγιση ή απογραφή
Αρθρο 115 Υποχρεώσεις δανειστών κληρονομιάς
Αρθρο 116 Υποχρεώσεις αρχών για παροχή στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 117 Πρόστιμο - Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 118 Ακυρότητα ιδιωτικών αντεγγράφων
`Αρθρο 119 Τρόπος εκτέλεσης διατάξεων του παρόντος νόμου
Αρθρο 120 Δαπάνες βεβαίωσης των φόρων
Αρθρο 121 Φορολογία υποθέσεων με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς
Αρθρο 122 Διατάξεις που διατηρούνται

Αρθρο δεύτερο

1. Κάθε γενική διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται.

2. Τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται στον Κώδικα και ισχύουν μέχρι την 31/12/2001, από 1/1/2002 μετατρέπονται σε ευρώ κατά τις διατάξεις του νόμου "περί κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικών ρυθμίσεων για την εισαγωγή του ευρώ".

Αρθρο Τρίτο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος, πλην των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIKΟNΟMIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: