Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4141/2013.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 149
4 Αυγούστου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3259
Θέμα:

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦOPOΛOΓΙΚΩN ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Εισαγωγή
`Αρθρο 2 Βασικές έννοιες
`Αρθρο 3 Υπαγόμενες υποθέσεις
`Αρθρο 4 Εξαιρούμενες υποθέσεις
`Αρθρο 5 Προϋποθέσεις και αποτελέσματα περαίωσης
`Αρθρο 6 Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος
`Αρθρο 7 Περαίωση υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων
`Αρθρο 8 Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
`Αρθρο 9 Διαδικασία περαίωσης
`Αρθρο 10 Βεβαίωση των φόρων
`Αρθρο 11 Τρόπος καταβολής των φόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
`Αρθρο 12 Τρόπος ρύθμισης
`Αρθρο 13 Υπαγόμενες οφειλές
`Αρθρο 14 Αποτελέσματα ρύθμισης
`Αρθρο 15 Ειδικά θέματα
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 17 Ειδικές περιπτώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 18 Υπαγόμενες περιπτώσεις
`Αρθρο 19 Εξαιρούμενες περιπτώσεις
`Αρθρο 20 Ειδικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3219/2004
`Αρθρο 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
`Αρθρο 22 Κατάργηση διατάξεων του Ν. 3220/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 23 Σύσταση Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Αρθρο 24 Σύσταση και αναδιοργάνωση Δ.O.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
`Αρθρο 25 Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων
`Αρθρο 26 Αμοιβές πτυχιούχων Α.Ε.Ι., T.E.I. και λοιπών προσώπων που καταβάλλονται από την Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Παράταση προθεσμίας
`Αρθρο 29 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 30 Ρυθμίσεις για το `Αλσος της Σχολής Ευελπίδων
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32 Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων αυτοκινήτων
`Αρθρο 33 Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου επί τόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους εξωτερικού
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38 Φορολόγηση επαναπατριζόμενων κεφαλαίων
`Αρθρο 39 Οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα
Aρθρο 40 Αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 41 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: