Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1559

Αριθμ. 15435/913

Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4670/2020 (Α΄ 43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 , 6 και 7 του άρθρου 19 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4445/2016 (Α΄ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως ισχύουν «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 και του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246), «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄ ), β) της απόφασης -Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄ ), γ) της απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Αθλητικός νόμος - Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις».

15. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

16. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 394/1996 (Α΄ 266) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύουν.

18. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)», όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

21. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

22. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.».

23. Το με αριθμ. πρωτ. 15250/909/14.4.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

24. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας e-Ε.Φ.Κ.Α. απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Οι διατάξεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α. ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως κάθε φορά ισχύουν, εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού.

2. Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 (Α΄ 275), όπως ισχύουν, ή δημοπρασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), όπως ισχύουν.

4. Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, από το μέλος.

5. Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.). Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας προσκομίζεται από το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει.

Οι Αθλητικές Εταιρείες (Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., κ.λπ.) εκτός από τις δικές τους οφειλές, δεσμεύονται και με αυτές του αντίστοιχου Αθλητικού Σωματείου ή του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) από το οποίο προήλθαν, αφού μετά την ίδρυση τους αναλαμβάνουν, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει.

6. Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης από το μεταβιβάζοντα και για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεά, από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, εφόσον ο μεταβιβάζων ή παρέχων είναι ή ήταν:

α) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, κοινοπραξία καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση συνυπευθυνότητας ή αναδοχής χρεών καθώς και οι κατά νόμο υπεύθυνοι αυτών.

β) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε. διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα.

γ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας, από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

7. Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73).

8. Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα.

9. Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, όπως ορίζεται στην περίπτωση (θ) του άρθρου 23 του Ν. 4611/2019.

Η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στις περιπτώσεις 4 και 8, κρίνεται αναγκαία, μόνο εφόσον ο υπόχρεος έχει μία από τις περιγραφόμενες στα εδάφια α έως και γ της περίπτωσης 6 του παρόντος άρθρου.

Η έλλειψη των ιδιοτήτων αυτών δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση από το συμβαλλόμενο.

Περιπτώσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 2
Απαλλαγές - Εξαιρέσεις

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.:

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων.

3. Ιδρύματα που λειτουργούν υπέρ κοινωφελών σκοπών, καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδας.

5. Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.

6. Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία.

7. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της παρούσας.

8. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της παρούσας.

9. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

10. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του τ. Ε.Φ.Κ.Α., του τ. ΕΤΕΑΕΠ (νυν Κλάδος Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α) και του ΕΔΟΕΑΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

11. Οι δικαιούχοι επιδότησης - επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής και όχι της κρατικής συμμετοχής.

12. Οι Διοικητές ή πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 69).

13. Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους σύμφωνα με το άρθρο 237 του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13) .

14. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας δεν απαιτείται κατά την μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 , 6 και 7 του άρθρου 19 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

15. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.

16. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) .

17. Οι ειδικοί διαχειριστές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246), για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται.

18. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246).

`Αρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

1. Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται:

α) Από φυσικό πρόσωπο υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω άσκησης ατομικής δραστηριότητας ή συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή εργοδοτικής ιδιότητας.

β) Από ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, κοινοπραξία, συνεταιρισμό, αστική εταιρεία και κοινωνία αστικού δικαίου, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσια, δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών όσο και οι τυχόν υπάρχουσες οφειλές, για τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Από ανάδοχο ή εργολάβο έργου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδαφ. ε του α.ν. 1846/1951 , εφόσον προέρχονται από το έργο για το οποίο ζητείται η βεβαίωση ή την έδρα του αναδόχου.

2. Για τη χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ηλεκτρονικά, ελέγχονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις της παρ. 1, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία.

Ο e- Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει τις εισφορές που διαπιστώνεται από μεταγενέστερο έλεγχο ή επεξεργασία δεδομένων ότι οφείλονται, ακόμη και αν αφορούν περιόδους ασφάλισης που καλύπτονται από το χορηγηθέν Αποδεικτικό.

3. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του άρθρου 4 και οι Βεβαιώσεις Οφειλής του άρθρου 5 της παρούσας που εκδίδονται είτε διαδικτυακά προς τους πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα είτε αυτόματα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες e-Ε.Φ.ΚΑ, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εισφορών του e- Ε.Φ.Κ.Α. και τη μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας, ενώ αποτελούν δημόσια έγγραφα και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα,

β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης.

`Αρθρο 4
Περιεχόμενο Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

1. Τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγούνται είτε διαδικτυακά προς τους πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα είτε αυτόματα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ, φέρουν:

Τον αριθμό πρωτοκόλλου που χορηγείται ηλεκτρονικά από το σύστημα, την ημερομηνία έκδοσης, το λογότυπο του e-ΕΦΚΑ και τα στοιχεία της υπηρεσίας πού το εκδίδει, την ώρα έκδοσης, το είδος αποδεικτικού - τίτλος, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου για το οποίο εκδίδεται η βεβαίωση, τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τον Α.Μ.Κ.Α. του ή τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, το Α.Φ.Μ., την ημερομηνία έκδοσης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, τον αριθμό μητρώου του e- Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον πρόκειται για απογεγραμμένο πρόσωπο, το είδος επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τη διάρκεια ισχύος του αριθμητικά και ολογράφως, την αιτία χορήγησης σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις, τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e- Ε.Φ.Κ.Α. ή των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εισφορών του e- Ε.Φ.Κ.Α. και τη μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας και τη φράση «Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» ή τη φράση «Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης» και την επιφύλαξη του e- Ε.Φ.Κ.Α., για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι υπάρχουν οφειλές. Σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης κατόπιν υποβολής αιτήματος στις υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α., το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας φέρει την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη σφραγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Η υπογραφή του Διοικητή του e- ΕΦΚΑ ή του αρμόδιου οργάνου που αυτός εξουσιοδοτεί φέρει το χαρακτήρα της αυθεντικοποίησης του αποδεικτικού και δε συνιστά αμάχητο τεκμήριο σχετικά με την ύπαρξη ασφαλιστικών οφειλών.

3. Όταν, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματός του, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει στη συνέχεια να προβεί.

`Αρθρο 5
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης Βεβαίωσης Οφειλής

1. Στην περίπτωση που από τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, οι πιστοποιημένοι φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα για την έκδοση Βεβαιώσεων και Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δύνανται να λαμβάνουν διαδικτυακά «Βεβαίωση Οφειλής», σύμφωνα με όσα προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.

Η «Βεβαίωση Οφειλής» χορηγείται για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) (για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής), στο άρθρο 25 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) (μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος), στο άρθρο 26 (μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.) και στο άρθρο 27 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) (σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000 ευρώ).

2. Η Βεβαίωση Οφειλής εμπεριέχει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: αριθμό πρωτοκόλλου που χορηγείται ηλεκτρονικά από το σύστημα, ημερομηνία έκδοσης αριθμητικά, το λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τα στοιχεία της υπηρεσίας πού το εκδίδει, τον τίτλο του εγγράφου, την ώρα έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου για το οποίο εκδίδεται η βεβαίωση, τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τον αριθμό μητρώου του e- Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον πρόκειται για απογεγραμμένο πρόσωπο, το είδος επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το Α.Μ.Κ.Α., την αιτία χορήγησης σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις νόμων ή υπουργικών αποφάσεων, το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές και την επιφύλαξη του e- Ε.Φ.Κ.Α., για την αναζήτηση μελλοντικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι οφείλονται επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e- Ε.Φ.Κ.Α. ή των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εισφορών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας σε περίπτωση ηλεκτρονικής έκδοσης ή την υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης e-Ε.Φ.Κ.Α. και σφραγίδα της υπηρεσίας σε περίπτωση χειρόγραφής έκδοσης από τις υπηρεσίες του e- Ε.Φ.Κ.Α

3. Η υπογραφή του Διοικητή του e- Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί φέρει το χαρακτήρα της αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δε συνιστά αμάχητο τεκμήριο σχετικά με την ύπαρξη των συγκεκριμένων οφειλών.

`Αρθρο 6
Διάρκεια ισχύος Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

1. Η ισχύς του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, ορίζεται σε:

α) Έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

β) Δύο (2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται.

γ) Σε περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης οφειλής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδοσής της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.

Η ισχύς του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του μήνα αναλόγως της διάρκειάς του.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης του αποδεικτικού συμπίπτει με αργία ή με ημέρα μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η ισχύς του εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αργία ή τη μη εργάσιμη ημέρα.

Εάν το αποδεικτικό εκδίδεται σε ημερομηνία που δεν υπάρχει αντίστοιχη στο μήνα λήξης, η ισχύς του λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού, με την επιφύλαξη του αμέσως προηγούμενου εδαφίου.

Ειδικά τα αποδεικτικά ενημερότητας που χορηγούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του α.ν. 1846/1951 ισχύουν μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού για τον οποίο χορηγούνται.

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου της δημοσίευσης της απόφασης μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: