Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ . Πρωτ .: 2701 ΕΞ /18.02.2016
Αθήνα , 18.02.2016
Αριθμ . Πρωτ .:2701 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 2701/2016

Θέμα:

Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες αποτελέσματα εις νέον

.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κοινοπραξία εκτέλεσης δημοσίου τεχνικού έργου, με μέλη τρείς ανώνυμες εταιρείες, με έτος έναρξης το 2013, τηρεί διπλογραφικά βιβλία (σύμβαση έργου 75.000.000,00€).

Τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2013-2015 είναι:

2015

2014

2013

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19.000.000,00

18.203.215,26

1.391.404

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9.000.000,00

9.687.131,63

6.814.133

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

35

39

7

Α) όσον αφορά το μέγεθος της εταιρείας για το 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, θα ενταχθεί κατά εφαρμογή της παραγράφου 2(γ) του αρθ.1 (περίπτωση αα) .....οι κοινοπραξίες....) στις πολύ μικρές οντότητες, με μόνο κριτήριο τον κύκλο εργασιών, που δεν ξεπερνάει για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2013-2014), το όριο των 1.500,000,00 ευρώ, ή λόγω ότι οι κοινοπραξίες εξομοιώνονται με τις ομόρρυθμες εταιρείες και όλοι οι άμεσοι εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες θα ενταχθεί στις μικρές οντότητες του άρθ. 1 παρ.2β;

Κατά το 2016 η ανωτέρω κοινοπραξία αφού ξεπερνάει για δύο συνεχόμενες χρήσεις (2014-2015) τα 2 κριτήρια ταξινόμησης, κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού θα ενταχθεί στις μεσαίες οντότητες;

Β) Παρακαλώ για τον λογιστικό χειρισμό, των διαφορών που θα προκύπτουν, από την εφαρμογή από την κοινοπραξία του ποσοστού ολοκλήρωσης, για την αναγνώριση του δεδουλευμένου εσόδου στην χρήση, σε σχέση με τα τιμολογημένα κατά την περίοδο αυτή έσοδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατάταξη σε κατηγορία μεγέθους

Από λογιστικής σκοπιάς και βάσει του σχετικού πλαισίου της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, οι κοινοπραξίες εντάσσονται στις οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του νόμου 4308/14 . Συνεπώς, μπορούν να συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων και να τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, αν οι πωλήσεις τους είναι κάτω των 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχή έτη. Η ένταξή τους στις κατηγορίες μεγεθών του νόμου, γίνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται για όλες τις οντότητες και συνεπώς μια κοινοπραξία που για δύο συνεχή έτη ξεπεράσει σε κύκλο εργασιών το 1.500.000 ευρώ εντάσσεται στην προβλεπόμενη κατηγορία, τηρεί διπλογραφικό σύστημα και συντάσσει ισολογισμό.

Η διαδικασία της μετάβασης από το απλογραφικό στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, μπορεί να δημιουργεί λογιστικές δυσκολίες. Συνεπώς, με δεδομένο ότι επιτρέπεται από το νόμο σε κάθε περίπτωση, η τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας, οι κοινοπραξίες που εξ αρχής είναι γνωστό ότι θα καταστούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους υπόχρεες σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, είναι ενδεδειγμένο (χωρίς να είναι υποχρεωτικό), να το τηρούν εξ αρχής.

Σε ότι αφορά την ερμηνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 293 του φορολογικού νόμου 4072/2012 η οποία αναφέρει ότι όταν «η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα ... εφαρμόζονται ... αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία», αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών.

Λογιστικός χειρισμός διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης εσόδων ποσοστού ολοκλήρωσης.

Τα δουλευμένα έσοδα που αναγνωρίζονται σε κάθε λογιστική περίοδο με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης για λογιστικούς σκοπούς, μπορεί να μη λογίζονται και για φορολογικούς σκοπούς, στην ίδια περίοδο. Σύμφωνα με το νόμο 4308/14, η οντότητα δύναται να παρακολουθεί τη λογιστική και τη φορολογική βάση με κάθε πρόσφορο, αξιόπιστο και ελέγξιμο τρόπο. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα η οντότητα να καταχωρεί πρωτογενώς είτε τη λογιστική είτε τη φορολογική βάση εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών ενημέρωσης των βιβλίων κατά το άρθρο 6. Στη συνέχεια, και μέχρι την προθεσμία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων / υποβολής της φορολογικής δήλωσης, η οντότητα οφείλει να καταχωρεί τη διαφορά των βάσεων ώστε να προκύπτει η δεύτερη βάση ως αλγεβρικό άθροισμα της καταχωρηθείσας βάσης και των διαφορών.

Σε κάθε περίπτωση, από λογιστικής απόψεως, τα αναγνωριζόμενα έσοδα της μεθόδου του ποσοστού ολοκλήρωσης ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά συνιστούν διαφορά φορολογικής βάσης στο βαθμό που δεν καλύπτουν τα κριτήρια της φορολογικής νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: