Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παραρτήματα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 215

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4994

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 και παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
`Αρθρο 5 Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 6 Ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των επιβατικών μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
`Αρθρο 7 Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 8 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 9 Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 10 Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 11 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς (άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 12 Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα (άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 13 Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 14 Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 15 Τεκμήριο συμμόρφωσης (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»
`Αρθρο 16 Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 17 Γενικές αρχές της σήμανσης «CE» των προϊόντων (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 18 Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 19 Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 20 Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 21 Τυπική μη συμμόρφωση (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 22 Συμμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 23 Προσβασιμότητα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
`Αρθρο 24 Πρόσβαση και προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης
`Αρθρο 25 Προσβασιμότητα δυνάμει ενωσιακών πράξεων (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
`Αρθρο 26 Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 31 και άρθρου 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 29 Αρμοδιότητα ελέγχου διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering) - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 17 Ν. 4736/2020
`Αρθρο 30 Ορισμός Προέδρου εφορευτικής επιτροπής κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων -Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 7 Ν. 1712/1987
`Αρθρο 31 Παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 4 του Ν. 4061/2012
`Αρθρο 32 Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 Ν. 3982/2011
`Αρθρο 33 Υποστηρικτικές δράσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και `Αμεσων Ξένων Επενδύσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποποίηση παρ. 4 άρθρου 129 Ν. 4887/2022
`Αρθρο 34 Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών - Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 35 Οργανικές μονάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 Ν. 4872/2021
`Αρθρο 36 Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 Μέρους Α΄ άρθρου 20 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 37 Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 38 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη
`Αρθρο 39 Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 -Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 40 Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
`Αρθρο 41 Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον N. 4001/2011
`Αρθρο 42 Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης - Προσθήκη παρ. 15, 16 και 17 στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021
`Αρθρο 43 Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness»)
`Αρθρο 44 Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 Ν. 4122/2013
`Αρθρο 45 Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 Ν. 4821/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 46 Έναρξη ισχύος (παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: