Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 52

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4673

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή Αγροτικών Συνεταιρισμών
`Αρθρο 2 Γυναικείοι συνεταιρισμοί
`Αρθρο 3 Έδρα - Επωνυμία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 4 Όροι σύστασης - Έγκριση καταστατικού - Εγγραφή ΑΣ
`Αρθρο 5 Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 6 Μέλη
`Αρθρο 7 Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους
`Αρθρο 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 9 Συνεταιρικές και προαιρετικές μερίδες
`Αρθρο 10 Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 11 Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών
`Αρθρο 12 Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση
`Αρθρο 13 Απαρτία
`Αρθρο 14 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 15 Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων
`Αρθρο 16 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 17 Εποπτικό Συμβούλιο
`Αρθρο 18 Δικαίωμα ενημέρωσης Εποπτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 19 Υποχρέωση εχεμύθειας
`Αρθρο 20 Αρχαιρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
`Αρθρο 21 Κρατική εποπτεία
`Αρθρο 22 Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων
`Αρθρο 23 Εγγραφή των ΑΣ στο ΕΜΑΣ
`Αρθρο 24 Έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 25 Διαχειριστική χρήση
`Αρθρο 26 Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη
`Αρθρο 27 Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, κίνητρα - Δικαιούχοι
`Αρθρο 28 Τηρούμενα βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
`Αρθρο 29 Συγχώνευση - Μετατροπή
`Αρθρο 30 Πτώχευση
`Αρθρο 31 Λύση
`Αρθρο 32 Εκκαθάριση
`Αρθρο 33 Ενέργειες εκκαθαριστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
`Αρθρο 34 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 35 Ποινικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 37 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 38 Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
`Αρθρο 39 Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τελική διάταξη
`Αρθρο 40 Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας
`Αρθρο 41 Ευθύνη διοικήσεων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
`Αρθρο 42 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
`Αρθρο 43 Παράταση ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του Ν. 4537/2018 (Α΄ 84)
`Αρθρο 44 Λύση και εκκαθάριση ανενεργών ΑΣ
`Αρθρο 45 Διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 46 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: