Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1676

Αριθμ. Α.1028
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του N . 4172/2013 (Α΄ 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Το άρθρο 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκτασή της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α΄ 116)

γ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

δ) Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως του άρθρου 14 .

2. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του ΟΟΣΑ (Global Forum on Transparency and Exchange oflnformation forTax Purposes) βλ. http://www. oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/ members/) σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκό­σμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings) βλ.http://www.oecd. org/tax/transparency/exchanget-of-information-on/ request/ratings/στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Τον από 11.07.22 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της "Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistamnce in Tax Matters» βλ. https://www.oecd.org/tax/ exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf).

4. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

5. Την υπό στοιχεία. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

6. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπό στοιχεία Δ.Δ. ΦΟΣ Β 1033606 ΕΞ/13-03-2023 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 , δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2021, είναι τα εξής:

α/α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

1

`Αγιος Μαρτίνος

Sint Maarten

2

Αϊτή

Haiti

3

Ακτή Ελεφαντοστού

Cote d΄ Ivoire

4

Αλγερία

Algeria

5

Ανγκουίλα

Anguilla

6

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

7

Βανουάτου

Vanuatu

8

Βασίλειο του Λεσότο

Kingdom of Lesotho

9

Βιετνάμ

Vietnam

10

Γκαμπόν

Gabon

11

Γκάνα

Ghana

12

Γουϊάνα

Guyana

13

Γουϊνέα

Guinea

14

Γουατεμάλα

Guatemala

15

Εσουατίνι (έως 30-06-2021)

Eswatini

16

Ιορδανία (έως 30-11-2021)

Jordan

17

Καζαχστάν

Kazahstan

18

Καμπότζη

Cambodia

19

Λευκορωσία

Belarus

20

Κονγκό (Δημοκρατία του)

Congo (Rep. of)

21

Λιβερία

Liberia

22

Μαδαγασκάρη

Madagascar

23

Μαλδίβες

Maldives

24

Μάλι

Mali

25

Μαυριτανία (έως 31-07-2021)

Mauritania

26

Μπαρμπάντος

Barbados

27

Μπενίν

Benin

28

Μποτσουάνα

Botswana

29

Μπουρκίνα Φάσο

Burkina Faso

30

Ναμίμπια (έως 31-03-2021)

Namibia

31

Νίγηρας

Niger

32

Ντομίνικα

Dominica

33

Ονδούρα

Honduras

34

Παλάου

Palau

35

Παναμάς

Panama

36

Παπούα Νέα Γουϊνέα

Papua New Guinea

37

Παραγουάη (έως 31-10-2021)

Paraguay

38

Ρουάντα

Rwanda

39

Σεϋχέλλες

Seychelles

40

Ταϋλάνδη

Thailand

41

Τανζανία

Tanzania

42

Τόγκο

Togo

43

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Trinidad and Tobago

44

Τζιμπουτί

Djibouti

45

Τσάντ

Chad

46

Φιλιππίνες

Philippines

2. Από τον συνδυασμό των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

α/α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Διάστημα εντός του 2021 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος

1

Εσουατίνι

Eswatini

1.1.2021 -30.06.2021

2

Ιορδανία

Jordan

1.1.2021 -30.11.2021

3

Ναμίμπια

Namibia

1.1.2021-31.03.2021

4

Παραγουάη

Paraguay

1.1.2021-31.10.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: