Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Σεπτεμβρίου 1964

Σύμβασις Ελλάδος - Γαλλίας
Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Γαλλικής Δημοκρατίας Συμβάσεως αποσκοπούσης την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρον επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 192/3-9-1964, τ. Α΄ και 77/3-5-1965, τ. Α΄).

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Γαλλίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας» (Φ.Ε.Κ. 8/15.1.1995, τ.Α΄):

Το επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείον ανακοινοί ότι, την 31ην Δεκεμβρίου 1964 έλαβε χώραν εν Αθήναις η ανταλλαγή των κυρωτικών οργάνων της ενταύθα υπογραφείσης, την 21ην Αυγούστου 1963, συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Γαλλίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και θεσπίσεως κανόνων, αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας, εν σχέσει προς τους φόρους του εισοδήματος.

Η σύμβασις αύτη εκυρώθη δια του Ν.Δ. 4386, δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθ. 192/3.11.64, τεύχος πρώτον, φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η εν λόγω σύμβασις ήρξατο ισχύουσα από της ημέρας της ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως, ήτοι από της 31ης Δεκεμβρίου 1964.

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η εν Αθήναις υπογραφείσα την 21ην Αυγούστου 1963 σύμβασις μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Γαλλικής Δημοκρατίας, αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρον επί του εισοδήματος, ης το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την γαλλικήν και εν μεταφράσεις εις την ελληνικήν.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλλίας αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρον επί του εισοδήματος.

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς των Ελλήνων και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, επιθυμούντες την αποφυγήν, εν τω μέτρω του δυνατού, της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρον του εισοδήματος, απεφάσισαν την σύναψιν συμβάσεως και διώρισαν προς τον σκοπόν τούτον, ως πληρεξουσίους των:

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς των Ελλήνων την Α.Ε. τον Κύριον Παναγιώτην Πιπινέλην Υπουργόν επί των Εξωτερικών,

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας την Α.Ε. τον Κύριον Guy de Girard de Charbonnieres ΄Εκτακτον και Πληρεξούσιον Πρέσβυν εν Αθήναις.

Οι οποίοι επιδείξαντες τα σχετικά πληρεξούσιά των, ευρεθέντα εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν επί των ακολούθων διατάξεων:

`Αρθρον 1
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3
`Αρθρον 4
`Αρθρον 5
`Αρθρον 6
`Αρθρον 7
`Αρθρον 8
`Αρθρον 9
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15
`Αρθρον 16
`Αρθρον 17
`Αρθρον 18
`Αρθρον 19
`Αρθρον 20
`Αρθρον 21
`Αρθρον 22
`Αρθρον 23
`Αρθρον 24
`Αρθρον 25
`Αρθρον 26
`Αρθρον 27
`Αρθρον 28
`Αρθρον 29
`Αρθρον 30
`Αρθρον 31

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: