Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 13/1-8-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης.

Στην Αθήνα την 30η Ιουλίου 2018, οι υπογράφοντες:

α) Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος και Ματθαίος Κωνοταντινίδης, Γενικός Γραμματέας ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, νομίμως εξουσιοδοτημένοι με την από 16/7/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και

β) Δημήτριος Καραγιάννης, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Σαμαράς Γενικός Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας, νομίμως εξουσιοδοτημένοι με την από 20/7/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας,

καθορίζουμε με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας όσων υπάγονται στο πεδίο ισχύος αυτής:

`Αρθρο 1
Κατηγορίες Εργαζομένων και Βασικές Αποδοχές

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα διαμορφώνονται κατά κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία 1

Απόφοιτοι ΤΕΙ με καθήκοντα εργοδηγού, εργοδηγοί παραγωγής και επιστάτες παραγωγής, εφόσον εκτελούν εργασία εργοδηγού, πτυχιούχοι ή όχι, έχοντας προϋπηρεσία ως επιστάτες, εργοδηγοί χημείου.

Βασικός μισθός (€)

1060,99

Κατηγορία 2

Επιστάτες, βοηθοί εργοδηγού, χειριστές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (χειριστές panel), αρχιγεωτρυπανιοτές, χειριστές ντιζελαμαξών και ηλεκτραμαξών, επικεφαλής συνεργείων παραγωγής, χειριστές καδοφόρων εκσκαφέων και αποθετών, χειριστές μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής, χειριστές φορτωτών υπογείων, χειριστές βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων επιφάνειας, γομωτές, χειριστές μηχανημάτων λιθογόμωσης υπογείων, αρχιτεχνίτες ή υπεύθυνοι τοπικών εργοταξιακών συνεργείων συντήρησης, αναλυτές χημείου.

Βασικός μισθός (€)

1026,05

Κατηγορία 3

Χειριστές διατρητικών μηχανημάτων και μηχανημάτων ήλωσης, χειριστές μηχανικών ξεσκαρωτών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, χειριστές πλατφορμών, χειριστές περονοφόρων, χειριστές ελαφρών μηχανημάτων και οχημάτων επιφάνειας, πιστολαδόροι, ξυλοδέτες, χειριστές ηλεκτροκίνητων βαρούλκων ανέλκυσης μεταλλεύματος και εργαζομένων από φρέατα μεταλλείων.

Βασικός μισθός (€)

1010,36

Κατηγορία 4

Χειριστές εγκαταστάσεων θερμικών κατεργασιών, χειριστές εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων ή ορυκτών, χειριστές εγκαταστάσεων χημικών κατεργασιών, χειριστές συστημάτων φορτοεκφόρτωσης πλοίων, χειριστές συστημάτων φορτοεκφόρτωσης σε υπόγεια ή επιφάνεια, υδραυλικοί υπογείων, αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές, σωληνοδέτες, χειριστές βαρούλκων, οδηγοί φορτηγών επιφάνειας και Δ.Χ. οδηγοί βαρέων οχημάτων, μόνιμα συνεργεία οικοδομών, λιπαντές, σιδηροδρομίτες υδραυλικοί, χειριστές ταινιόδρομων, αδειούχοι οξυγονοκολλητές, μεταλλοκολλητές, χειριστές αεροσυμπιεστών, οδηγοί αυτοκινήτων, γεωτρυπανιστές.

Βασικός μισθός (€)

972,92

Κατηγορία 5

Εργάτες υπογείων ειδικευμένοι με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών που δεν περιέχονται στις παρακάτω κατηγορίες, τεχνίτες κατασκευών, τεχνίτες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού υπογείων-επιφάνειας, τεχνίτες συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υπογείων-επιφάνειας, χειριστές συγκροτημάτων κατεργασιών (σπαστήρες, κόσκινα, μύλοι κτλ.).

Ημερομίσθιο (€)

37,42

Κατηγορία 6

Εργάτες επιφανείας μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, λατομείων όλων των ειδικοτήτων με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, που δεν περιλαμβάνονται προηγούμενα, βοηθοί χειριστών συγκροτημάτων κατεργασιών, βοηθοί χειριστών, βοηθοί μηχανοτεχνίτες οχημάτων, βοηθοί ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων και εγκαταστάσεων, βοηθοί συντηρητές, βοηθοί ηλεκτροσυγκολλητές, μεταλλοσυγκολλητές και οξυγονοκολλητές, βοηθοί γεωτρυπανιστών, εργάτες δειγματοληψίας, εργάτες διαλογής εργάτες συσσωρευτών, κοτσαδόροι, εργάτες τοπογραφικών συνεργείων, εργάτες παραδότες εκρηκτικών υλών, φύλακες και νυχτοφύλακες εργοταξιακών χώρων, εργάτες με προϋπηρεσία κάτω των 3 ετών.

Ημερομίσθιο (€)

36,98

Εργάτες ανειδίκευτοι.

Ημερομίσθιο (€)

31,00

Κατηγορία 8

Λοιποί εργαζόμενοι των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναλυτικές κατηγορίες, θα παρακολουθούνται μισθολογικά σύμφωνα με τις οικείες συλλογικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ.

Μαθητευόμενοι και των δύο φύλων όπως αυτοί ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις δικαιούνται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Τα πιο πάνω ημερομίσθια δικαιούνται οι μαθητευόμενοι εφόσον δεν υπάγονται σε άλλη Συλλογική Σύμβαση ή διαιτητική απόφαση.

Γυναίκες που εκτελούν την ίδια εργασία με τους άντρες, δικαιούνται το ημερομίσθιο που χορηγείται σε αυτούς.

`Αρθρο 2
Επιδόματα

1. Στους έγγαμους μισθωτούς της Συμβάσεως αυτής, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου) σε ποσοστό 10% και υπολογίζεται στους μισθούς και τα ημερομίσθια του άρθρου 1. Με γάμο εξομοιώνεται και το αναγνωρισμένο από το νόμο σύμφωνο συμβίωσης.

2. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που διαμορφώνεται ως ποσοστό επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων του άρθρου 1 κατά κατηγορία και ειδικότητα, χωρίς άλλη προσαύξηση, ως ακολούθως ημερησίως:

Από 10.3.2017 ποσοστό για την Β΄ κατηγορία 12% και για την Α΄ κατηγορία 17%.

Α΄ Κατηγορία

α) Όλοι οι εργαζόμενοι σε υπόγειες εργασίες, ανεξάρτητα από ειδικότητα, β) Οι εργαζόμενοι στις θερμικές κατεργασίες ορυκτών.

γ) Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού μεταλλευμάτων με επίπλευση.

δ) Οι εργαζόμενοι σε σπαστήρες, τριβεία, μύλους, κόσκινα, όπου δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις δεσμεύσεως σκόνης.

Β΄ Κατηγορία

Οι εργαζόμενοι επιφανείας και όλοι όσοι δεν ανήκουν στην Α΄ κατηγορία.

Διευκρινίζεται ότι του πιο πάνω κατά κατηγορίες ανθυγιεινού επιδόματος εργασίας δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις πιο πάνω κατηγορίες μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες απασχολήθηκαν κύρια στις ανωτέρω εργασίες.

Κύρια θεωρείται η απασχόληση στη προκειμένη περίπτωση, εφόσον διαρκεί επί (4) τέσσερις τουλάχιστον ώρες την ημέρα.

Διευκρινίζεται επίσης ότι εργάτες ή τεχνίτες που δεν ανήκουν σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες, οι οποίοι απασχολούνται έκτακτα και προσωρινά για την εκτέλεση έργου, δεν δικαιούνται ανθυγιεινό επίδομα.

3. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια της συμβάσεως αυτής προσαυξάνονται για την περίοδο ισχύος της παρούσας σύμβασης με επιδόματα πολυετούς υπηρεσίες, όπως είχαν συμφωνηθεί με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 26.7.2011 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων» ( Π.Κ. Υπ. Εργ. 32/22.8.2011 ) και συμπληρώθηκαν με την τροποποίηση που υπεγράφη στις 30/8/2011, με πράξη κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας 34/13.9.2011, ως εξής: 5% για τις πρώτες δύο τριετίες, 7% για την τρίτη και τέταρτη τριετία και 8% για την πέμπτη και έκτη τριετία. Συμφωνείται ότι τα επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας υπολογίζονται σύμφωνα με το χρόνο πολυετούς υπηρεσίας, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί κατά την 14.2.2012.

4. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνάς γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.

`Αρθρο 3
Θεσμικά

1. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε 40 ώρες. Οι αποδοχές των εργαζομένων, παρά τον περιορισμό των ωρών εργασίας τους, δεν μειώνονται.

2. Η 4η Δεκεμβρίου εορτή της Αγ. Βαρβάρας προστάτιδας των μεταλλωρύχων καθιερώνεται ως αργία. Όσοι από τους εργαζόμενους δεν απασχοληθούν εκείνη την ημέρα θα λαμβάνουν το ημερομίσθιο της παρούσας συμβάσεως. Όσοι από τους εργαζομένους απασχοληθούν εκείνη την ημέρα θα λαμβάνουν το ημερομίσθιο της παρούσας συμβάσεως προσαυξημένο κατά 75% και το 1/25 του μηνιαίου μισθού. Το ίδιο διασφαλίζεται από κάθε εταιρία-μέλος του ΣΜΕ και για τους εργαζόμενους που δεν υπάγονται στην παρούσα.

3. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γόμου έξι (6) εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολούνται με βημερο σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας και πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολούνται με 5ημερο σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 23.5.2000 ( Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/23.5.2000 ) και 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 9.6.1993 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 37/11.6.1993).

4. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 15.7.2010 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/16.7.2010).

5. Για την διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 23.5.2000 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/23.5.2000).

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικό μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

6. Σχετικά με την Γονική άδεια ανατροφής εφαρμόζεται το άρθρο 50 του Ν. 4075/2012 .

7. `Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, δικαιούνται οι εργαζόμενες/οι σύμφωνα με το άρθρο 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 9.6.1993 ( Π.Κ. Υπ. Εργ. 37/11.6.1993 ), τα άρθρα 8 και 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 24.5.2004 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/28.5.2004) και το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 15.4.2002 ( Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/29.4.2002 ).

Α. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα 30 μηνών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί 18 μήνες μετά τον τοκετό.

Β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα.

Γ. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια φροντίδας παιδιών.

Δ. Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 15.4.2002 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/29.4.2002), τα παραπάνω δικαιώματα ισχύουν και για τους θετούς γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

8. Σύμφωνα με το όρθρο 10 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 9.6.1993 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 37/11.6.1993):

Α. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια.

Β. Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερησίας απασχόλησης.

9. Για την ετήσια άδεια εργαζομένων εφαρμόζεται ο α.ν. 539/1945, όπως εκάστοτε ισχύει, και το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 23.5.2000 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/23.5.2000) σύμφωνα με το οποίο από 1/1/2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα ετών (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

10. Για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεως των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται το Β.Δ. της 16/18.7.1920, όπως ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 12.4.2006 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/13.4.2006), οι αποζημιώσεις απολύσεως για τους Εργατοτεχνίτες καθορίζονται ως εξής:

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2 μήνες

1 έτος

5 ημερομίσθια

1 έτος συμπληρωμένο

2 έτη

7 ημερομίσθια

2 έτη συμπληρωμένα

5 έτη

15 ημερομίσθια

5 έτη συμπληρωμένα

10 έτη

30 ημερομίσθια

10 έτη συμπληρωμένα

15 έτη

60 ημερομίσθια

15 έτη συμπληρωμένα

20 έτη

100 ημερομίσθια

20 έτη συμπληρωμένα

25 έτη

120 ημερομίσθια

25 έτη συμπληρωμένα

30 έτη

145 ημερομίσθια

30 έτη συμπληρωμένα

και άνω

165 ημερομίσθια

Σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν το θέμα, ο ανωτέρω πίνακας αποζημιώσεων δεν ισχύει και τα δύο μέρη θα προσεγγίσουν εκ νέου το ύψος τους.

11. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να παρέχουν στους εργαζόμενους με δικά τους έξοδα, τα από το άρθρο 8 παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ατομικά είδη προστασίας, επί των οποίων οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα χρήσης, ενώ η κυριότητα των πιο πάνω ειδών παραμένει στον εργοδότη.

Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει ενδυματολογικά ΜΑΠ (π.χ. φόρμες μπουφάν υποδήματα κ.λπ.), εποχιακά (καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα) και να αντικαθιστά τα ΜΑΠ όταν λόγω φυσιολογικής φθοράς δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν χορηγηθεί.

12. Ο εργοδότης παρέχει πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους εκλεγμένους στα Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Συνδικαλιστικά όργανα, όταν κάνουν χρήση των συνδικαλιστικών αδειών που κατοχυρώνονται από το Ν.1264/82.

13. Ευνοϊκότεροι όροι:

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις συλλογικές ρυθμίσεις Κανονισμούς Εργασίας επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

14. Πρόσθετος όρος:

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας συμφωνούν να εξετάσουν το ζήτημα της τυχόν υπάρξεως στα μεταλλεία των εταιρειών - μελών του Σ.Μ.Ε νέων ειδικοτήτων εργατοτεχνιτών μεταλλείων, που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα και δεν υπάγονται σε άλλες Σ.Σ.Ε.

Η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας με έγγραφο της θα αναφέρει τις ειδικότητες αυτές, τα μεταλλεία στα οποία αυτές απαντώνται, και το είδος της εργασίας που προσφέρεται.

Εφόσον τελικά διαπιστωθεί η ύπαρξη νέων ειδικοτήτων οι συμβαλλόμενοι θα συζητήσουν την υπαγωγή αυτών των ειδικοτήτων στην παρούσα Σ.Σ.Ε.

15. Υγιεινή και Ασφάλεια:

Α) Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας συμφωνούν να προωθήσουν από κοινού την κουλτούρα «μηδέν ατυχήματα στους χώρους εργασίας».

Β) Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και οι εταιρείες-μέλη του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση (πέραν των υποχρεώσεων του ΚΜΛΕ), όπως:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων (μόνιμων και μη μόνιμων) για την ασφάλεια εργασίας και την εφαρμογή μέτρων προστασίας για τους επικίνδυνους ρύπους. Κατά μέσον όρο, οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων δεσμεύονται να υλοποιήσουν εκπαίδευση που θα υπερβαίνει τις υποχρεώσεις του ΚΜΛΕ.

Εντατικοποίηση της παρακολούθησης της εφαρμογής των συστημάτων ασφαλείας για όλο το προσωπικό (μόνιμο και μη μόνιμο), με σκοπό την εφαρμογή της φιλοσοφίας «μηδέν ατυχήματα» και τη διατήρηση υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους (πάσης φύσεως ρύποι κατώτεροι των επιτρεπόμενων ορίων).

Παρακολούθηση της κατάστασης υγείας όλων των εργαζομένων ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών Υγιεινής και Ασφάλειας μεταξύ των μελών του ΣΜΕ και προβολή βέλτιστων πρακτικών στον ετήσιο απολογισμό του και στα ΜΜΕ.

Γ) Τα μέρη θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για διενέργεια ειδικών σεμιναρίων που θα αφορούν στην εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου και την απόκτηση κουλτούρας «μηδέν ατυχήματα» σε αυτές.

Δ) Η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισημαίνει στα μέλη της ότι η μη χρήση των προβλεπόμενων ΜΑΠ και η μη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας αποτελεί επικίνδυνη συμπεριφορά από μέρος του εργαζομένου και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου ή /και συναδέλφων του.

Ε) Η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων δεσμεύονται στην προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία που εκπόνησε το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) όπως αυτή περιγράφεται στο ΦΕΚ 3757/25.10.2017 (έγκριση Εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στην εργασία για τα έτη 2016-2020) αλλά και στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 30.3.2016 ( Π.Κ. Υπ. Εργ. 6/30.3.2017 ). Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας δεσμεύονται αμοιβαία να εξειδικεύσουν τη στρατηγική αυτή - σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ - στο χώρο της εξορυκτικής δραστηριότητας και να προωθήσουν την εφαρμογή της.

`Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 10 Μαρτίου 2017 και θα λήξει στις 10 Μαρτίου 2019.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: