Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2000

Αρ.Πρωτ.: 1105028/9067/ΔΕ-Β΄

ΠΟΛ. 1270

ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίας και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 (ΦΕΚ 951-Β΄/31.7.2000) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238-Α΄/22.10.98), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.ΥΌ., εξαιρούνται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής ορισμένων συμφωνητικών και καθορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής συμφωνητικών για όλους γενικά τους υπόχρεους υποβολής συμφωνητικών σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90 όπως ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι, η παραπάνω Υπουργική Απόφαση καταλαμβάνει ΜΟΝΟ τα συμφωνητικά ή άλλου είδους καταρτιζόμενα έγγραφα τα οποία εκ του περιεχομένου των καθώς και των αναφερομένων σ΄ αυτά όρων αποτελούν συμφωνητικά, που, μέχρι την έκδοση αυτής, υποβάλλονταν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/96 και της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του Ν. 2682/99.

Τονίζεται ότι, οι εξαιρέσεις, που θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2386/96 και της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του Ν.2682/99, για συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους : με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν επηρεάζονται από όσα η 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο. καθορίζει.

Ακόμα, διευκρινίζεται ότι, συμφωνητικά και διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (π.χ. Ν. 820/78, Ν. 2065/92, Ν. 2238/94, κ.τλ,) ή από Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών. επακολουθούν να ισχύουν και δε θίγονται οπό την 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο.

2. Εξαιρετικά. συμφωνητικά, τον οποίων προβλέπεται άμεση θεώρηση των ιδίων από Δ.Ο.Υ., βάσει Υπουργικών Αποφάσεων που δεν υπογράφονται ή συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών, τα οποία (συμφωνητικά αυτά) συντάσσονται μέχρι 31/12/200, θα θεωρούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την προϊσχύσασα διαδικασία και θα συμπεριληφθούν και στις_καταστάσεις των αντίστοιχων τριμήνων που πρέπει να υποβληθούν, όπως ορίζεται στην 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο. Τονίζεται ότι τα συμφωνητικά της περίπτωσης αυτής, που καταρτίζονται από την 1/1/2001, δε θα προσκομίζονται τα ίδια προς θεώρηση στις Δ.Ο.Υ., αλλά θα συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες τρίμηνες καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες προς θεώρηση (των καταστάσεων αυτών) Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο. και στις προθεσμίες που καθορίζονται σ΄ αυτή.

3. Διευκρινίζεται ότι, συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σ την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο., δηλαδή μετά την 31/7/2000, τα οποία θεωρήθηκαν εκ παραδρομής εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα από τις Δ.Ο.Υ. με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, θα συμπεριληφθούν και στην αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη υποβολή των συμφωνητικών αυτών, σύμφωνα με τις προΐσχύσασες διατάξεις, αίρονται με την υποβολή της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία θα συμπεριληφθούν. Περαιτέρω, λόγω της πρώτης εφαρμογής των νέων διαδικασιών που προβλέπονται από την 1065606/7222/ΔΕ-Β718.7.2000 Α.Υ.Ο. και του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής αυτών, τ΄ ανωτέρω θα ισχύσουν και για τα συμφωνητικά που συντάχθηκαν από 1/7/2000, ημερομηνία ισχύος της παραπάνω Α.Υ.Ο., μέχρι 31/7/2000.

4. Επίσης, τονίζεται ότι οι τριμηνιαίες καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή, θεωρούνται μέσα σε είκοσι 20) ημέρες από το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου, άλλως τα συμφωνητικά, που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές, είναι ανίσχυρα και δεν. έχουν κανένα έννομο αποτέλεσα

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2523/97.

Ειδικά, για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη τριμηνιαία κατάσταση (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου), μπορεί να υποβληθεί, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι 20 Ιανουαρίου 2001.

Αρμόδια για την θεώρηση των τριμηνιαίων καταστάσεων είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) που φορολογούνται οι συμβαλλόμενοι επιτηδευματίες και σε περίπτωση που και οι δύο συμβαλλόμενοι ή και περισσότεροι είναι επιτηδευματίες, τότε αρμόδια για την θεώρηση είναι η Δ.Ο.Υ. που φορολογείται ο κάθε συμβαλλόμενος επιτηδευματίας.

5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κάθε κατάσταση, που θα υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία θα συμπεριλαμβάνει ΜΟΝΟ τα συμφωνητικά του αντίστοιχου τριμήνου και θα θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς, αν σε κάποια κατάσταση περιλαμβάνεται συμφωνητικό που ανήκει σε άλλο προηγούμενο και όχι στο αντίστοιχο τρίμηνο, τότε, το συμφωνητικό αυτό θα διαγράφεται από την κατάσταση αυτή (από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.) και θα συμπεριλαμβάνεται (από τον υπόχρεο επιτηδευματία) σε συμπληρωματική κατάσταση του τριμήνου στο οποίο ανάγεται το συμφωνητικό αυτό, η εκπρόθεσμη υποβολή της οποίας (συμπληρωματικής κατάστασης), συνεπάγεται τις κυρώσεις και την επιβολή προστίμων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Συμφωνητικά, με τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις συμπληρώσεις, μεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συμφωνητικών, συμπεριλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη αντίστοιχη τριμηνιαία κατάσταση και στην στήλη "Λοιπές παρατηρήσεις" γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευματία, σχετική μνεία του αρχικού συμφωνητικού και της τριμηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ.

6. Αν, στις υποβληθείσες στην Δ.Ο.Υ. τριμηνιαίες καταστάσεις, περιλαμβάνονται συμφωνητικά που καταρτίστηκαν σε ξένες γλώσσες, τότε ο υπόχρεος επιτηδευματίας μαζί με την κατάσταση, θα καταθέτει άπαξ δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνει ότι υποχρεούταν, με δαπάνες του, σε επίσημη μετάφραση των ξενόγλωσσων συμφωνητικών, που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη κατάσταση ή που τυχόν θα συμπεριληφθούν σε άλλες επόμενες καταστάσεις, οποτεδήποτε ζητηθεί τούτο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου για αξιοποίηση, κ.τ.λ.).

7. Ακόμα, με την παράγραφο 1 της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο., οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους και αφορούν πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Από την στενή γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου, προκύπτει ότι, στην εξαίρεση αυτή υπάγονται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις ΜΟΝΟ για τα συμφωνητικά που καταρτίζουν με τους πελάτες τους, επιτηδευματίες ή μη φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αφορούν πράξεις που σχετίζονται με μετοχές ,εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις, δεν ε£αιρούνται για άλλα συμφωνητικά που καταρτίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, με επιτηδευματίες ή τρίτους. Τα άλλα αυτά συμφωνητικά θα καταχωρούνται σε τριμηνιαίες καταστάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υποβολής που ορίζεται στην παράγραφο 2 της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται παραπάνω.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι και οι πελάτες επιτηδευματίες των ως άνω Χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής (στην αρμόδιο προς θεώρηση Δ.Ο.Υ.) τριμηνιαίας κατάστασης, νια τα συμφωνητικά και ΜΟΝΟ για αυτά που αφορούν σε πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που καταρτίζουν με τις χρηματιστηριακές αυτές επιχειρήσεις είτε απευθείας. είτε με την μεσολάβηση τρίτου επιτηδευματία).

Αντίθετα, για συμφωνητικά, που καταρτίζονται μεταξύ Χρηματιστηριακής επιχείρησης και τρίτου., καθώς και μεταξύ τρίτου και πελάτη (της χρηματιστηριακής επιχείρησης) επιτηδευματία για λογαριασμό του οποίου μεσολάβησε ο τρίτος για την κατάρτιση των συμφωνητικών που ορίζει η εν λόγω Υπουργική Απόφαση μεταξύ χρηματιστηριακής επιχείρησης και του πελάτη αυτής (ο οποίος τρίτος δεν δύναται ο ίδιος να εκτελεί χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για τις συγκεκριμένες πράξεις που αφορούν σε μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ.Α.), οι επιχειρήσεις αυτές (χρηματιστηριακή επιχείρηση, πελάτης επιτηδευματίας, τρίτος επιτηδευματίας), δεν εξαιρούνται και κατά συνέπεια υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους, τριμηνιαία κατάσταση για τα μεταξύ των συμφωνητικά, όπως καθορίζεται στην 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο.

8. Τέλος, για διευκόλυνση τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ., επισυνάπτουμε στην παρούσα υπόδειγμα για την σύνταξη της τριμηνιαίας κατάστασης, το οποίο δύναται να μεταβάλλεται ως προς τον τύπο, σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις δυνατότητες κάθε επιτηδευματία, όχι όμως ως προς το περιεχόμενο που πρέπει να είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που ορίζονται στην 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/18.7.2000 Α.Υ.Ο.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: