Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4659/2020 - Άρθρο 13

`Αρθρο 13 Ρύθμιση θεμάτων ληξιαρχικών γεγονότων
Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 (Α΄ 143) προστίθεται άρθρο 21Α ως ακολούθως:

«`Αρθρο 21Α
Δήλωση γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο ή μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου και δημιουργία υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης.

1. Η κατάρτιση της δήλωσης γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων γίνεται με τη χρήση υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

2. Η δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός.
3. Οι αρμόδιοι προς σύνταξη δήλωσης γέννησης σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου αποκτούν πρόσβαση ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 9 και 22 του Ν. 344/1976 , καθώς και το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων του δημοσίου που διαλειτουργούν με το Μητρώο Πολιτών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργεί ψηφιακή δήλωση η οποία έχει την ίδια ισχύ με αυτή της ενυπόγραφης δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 344/1976 και αποστέλλεται ψηφιακά ως εκκρεμότητα γέννησης στο Ληξιαρχείο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου ανήκει το μαιευτήριο.
6. Στην ψηφιακή δήλωση γέννησης δύναται να επισυνάπτονται ψηφιοποιημένα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Εξαίρεση αποτελούν το σύνολο των εγγράφων που εκδίδονται από ελληνικές δημόσιες αρχές και δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο Ληξίαρχο ή στοιχεία των εγγράφων που δύναται να ενσωματωθούν στην προς κατάρτιση ληξιαρχική πράξη γέννησης μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
7. Η δήλωση γέννησης που καταρτίζεται με τη χρήση του υποσυστήματος του Μητρώου Πολιτών υπογράφεται με φυσική υπογραφή από τους υπόχρεους προς δήλωση γέννησης του άρθρου 21 του Ν. 344/1976 σε αντίγραφο που τυπώνεται από το εν λόγω σύστημα.
8. Η βεβαίωση των ως άνω υπόχρεων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, ενώ μέσω αυτής γίνεται δήλωση συγκατάθεσης για τη λήψη φορολογικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται σε διάφορα μητρώα του Ελληνικού Δημοσίου και αφορούν τους γονείς, για χρήση από κάθε δημόσιο φορέα που διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών.
9. Η δήλωση γέννησης δύναται να βεβαιώνεται και από τους δύο γονείς, σε περιπτώσεις τέκνων εντός γάμου, με σκοπό την υλοποίηση από τη Διοίκηση του συνόλου των διαδικασιών που σχετίζονται με τη γέννηση του τέκνου και απαιτούν κοινή συναίνεση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα για την άσκηση της γονικής μέριμνας.
10. Για γεννήσεις σε μαιευτήρια ή μαιευτικές κλινικές/ τμήματα νοσοκομείων, έχουν αποκλειστική εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και υπερισχύουν κάθε αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης. Για γεννήσεις εκτός μαιευτηρίων ή μαιευτικών κλινικών/τμημάτων νοσοκομείων, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Ν. 344/1976.
11. Ο τρόπος λειτουργίας του ανωτέρω υποσυστήματος, οι διαλειτουργικότητες που απαιτούνται για την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης και της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το υποσύστημα τίθεται σε λειτουργία από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής απόφασης. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων οφείλουν να έχουν διαμορφώσει τις αναγκαίες υποδομές για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου.»

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: