Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 162

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4965

Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
`Αρθρο 1 Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 2 Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 3 `Αλλοι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 4 Διαδοχή δικαιωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 5 Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 12 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 6 Εκπτώσεις - Προσφορές - Τροποποίηση άρθρου 15 του Ν. 4177/2013
`Αρθρο 7 Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών -Τροποποίηση άρθρου 53 του Ν. 4412/2016
`Αρθρο 8 Νομοτεχνική διόρθωση - Τροποποίηση άρθρου 34 του Ν. 4919/2022
`Αρθρο 9 Προσαρμογή υποχρεώσεων άρθρου 3 του Ν. 3139/2003 στις περιόδους λήψης περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 10 Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 11 Ίδρυση του Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας (Ι.Κ.Υ.Κ.Τ.) και του Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου
`Αρθρο 12 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας - Τροποποίηση άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 13 Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων -Τροποποίηση άρθρου 118 του Ν. 4887/2022
`Αρθρο 14 Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση άρθρου 123 του Ν. 4887/2022
`Αρθρο 15 Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4887/2022 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του Ν. 4887/2022
`Αρθρο 16 Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 του Ν. 4872/2021
`Αρθρο 17 Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του Ν. 4914/2022
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 άρθρου 33 του Ν. 4914/2022
`Αρθρο 19 Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών
`Αρθρο 20 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού -Τροποποίηση άρθρου 3 του Ν. 4886/2022
`Αρθρο 21 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022
`Αρθρο 22 `Αδειες δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2008 έως 2009
`Αρθρο 23 Αναστολή καθηκόντων Προέδρου Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) ως μέλους Δ.Ε.Π.
`Αρθρο 24 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 8 άρθρου 160 του Ν. 4957/2022
`Αρθρο 25 Παράταση θητείας Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
`Αρθρο 26 Επιτροπή καθορισμού των προσόντων και πιστοποίησης των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
`Αρθρο 27 Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος 2021 -Προσθήκη παρ. 82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 28 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου - Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
`Αρθρο 29 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου - `Ασκηση επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 85 του Ν. 4849/2021
`Αρθρο 30 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών - Τροποποίηση άρθρου 86 του Ν. 4849/2021
`Αρθρο 31 Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου -Τροποποίηση άρθρου 87 του Ν. 4849/2021
`Αρθρο 32 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου -Τροποποίηση άρθρου 89 του Ν. 4849/2021
`Αρθρο 33 Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών - Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 93 του Ν. 4849/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 34 Ρυθμίσεις για την Προεδρία της Κυβέρνησης -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 και παρ. 3 άρθρου 23 του Ν. 4622/2019
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους - Τροποποίηση περ. ζ) πρώτου εδαφίου άρθρου 276 του Ν. 4512/2018 - Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 278 του Ν. 4512/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 36 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: