Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 244
4 Δεκεμβρίου 1997

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2539

Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 1 Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 2 Εκλογές αρχών και λειτουργία Ο.Τ.Α. Διοικητική Περιφέρεια
`Αρθρο 3 Δημοτικές αρχές - Υποψηφιότητες - Κατανομή εδρών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΠΑΡΕΔΡΟΙ
`Αρθρο 4 Σύσταση, συγκρότηση τοπικών συμβουλίων
`Αρθρο 5 Εκλογή μελών τοπικών συμβουλίων
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες τοπικών συμβουλίων και των προέδρων τους - Λειτουργία
`Αρθρο 7 Πάρεδροι Εκλογή - Θητεία - Εγκατάσταση - Εκλογικό σύστημα
`Αρθρο 8 Αρμοδιότητες, αξίωμα, έξοδα κινήσεως, υποχρεώσεις και συμμετοχή του παρέδρου στα κοινοτικά συμβούλια
`Αρθρο 9 Τοπικά συμβούλια και πάρεδροι σε πρώην Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 10 Λαϊκήσυνέλευση
`Αρθρο 11 Διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 12 Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 13 Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 14 Προϋπολογισμός των νέων Ο.Τ.Α. και οικονομική διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων των οποίων η λειτουργία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998 - Δάνεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 15 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας - Γενικά
`Αρθρο 16 Ιδρύματα - Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. - Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνενώνονται - Κατάργηση Συμβουλίων Περιοχής
`Αρθρο 17 Απευθείας αναθέσεις εργασιών, μεταφορών και προμηθειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 ΠροσωπικόΟ.Τ.Α.
`Αρθρο 19 Κατάργησηεπαρχιών
`Αρθρο 20 Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κ.λ.π.
`Αρθρο 21 Διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των κατοίκων μικρών Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 22 Τηλεφωνικές αιτήσεις, αποστολή βεβαιώσεων χωρίς αίτηση πολίτη και αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία
`Αρθρο 23 Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας
`Αρθρο 24 Προσαρμογή διατάξεων του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄)
`Αρθρο 25 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 26 Τρόπος κάλυψης δαπανών
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: