Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 1/2-8-2019
ΤΕΕΣ ΚΩ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κώ


Έτους 2019
Κως Μάιος 2019

Στην Κω σήμερα στις 01/05/2019 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω επιχειρήσεις νόμιμα εκπροσωπούμενες με την επωνυμία (βλ. σελ 6) και οι εκπρόσωποι του σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω» παρά του κ. Αντωνίου Γκιντιζέ Προέδρου και Κυζιρίδη Ιωάννη, Γενικού Γραμματέα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι για την υπογραφή της παρούσας Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (στο εξής Τ.Σ.Σ.Ε.) συμφώνησαν και υπογράφουν τα ακόλουθα.

ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα ΤΣΣΕ, αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων στο νησί της Κώς συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών MINI BUS (1)

H παρούσα Σύμβαση Εργασίας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 30/03/2020.

ΑΡΘΡΟ 2

Συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό ότι ο βασικός μικτός μισθός θα είναι το ποσόν των 1.290 Ευρώ το μήνα (2) και για 25 ημέρες το μήνα. Ακόμη τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν οι ώρες οδήγησης και απασχόλησης των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) να μην υπερβαίνουν τις 15 ώρες ημερησίως, δηλαδή 8 ώρες οδήγησης και 7 ώρες απασχόλησης. Θα πρέπει δε να υπάρχει υποχρεωτική 9 ωρη συνεχόμενη ανάπαυση μεταξύ των ημερών εργασίας.

Συμφωνείται δε ότι οι παροχές που καταβάλλονται συνολικά με κοινή συμφωνία των μερών μπορούν να συμψηφιστούν με αμοιβές για υπερωριακή εργασία.

Τα δε, συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην εφαρμογή του άρθρου 4 και 5 του Νόμου 2874/2000 περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα γάμου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του κλάδου. Από την ενσωμάτωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα επιδόματα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόμενα άρθρα (4.5.6) της παρούσας Τ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 4

Η προσαύξηση που προβλέπεται για την εργασία την Κυριακή δεν έχει υπολογιστεί στον βασικό μισθό που αναγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης ΤΣΣΕ.

Ως εκ τούτου οι εργοδότες υποχρεούνται να κ« τα βάλλουν το 1/25 του συμφωνημένου μισθού και θα αφορά αποζημίωση των Κυριακών προσαυξημένων κατά 75%

ΑΡΘΡΟ 5

Για την νυχτερινή απασχόληση θα καταβάλλονται από ώρας 20.00 έως 24.00 17,76 Ευρώ και από ώρας 24.00 έως 07.30 24,25 Ευρώ - Mini Bus (4)

ΑΡΘΡΟ 6

Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών θα καταβάλλονται 23,46 Ευρώ ήτοι 11,73 Ευρώ για μονή αναχώρηση ή για μονή άφιξη - Mini Bus (5)

ΑΡΘΡΟ 7

Στους οδηγούς που εκτελούν ημερήσιες εκδρομές π.χ. Γύρος νησιού. ΙΙαραντάις Μπιτς. Ελληνική βραδιά θα καταβάλλονται 10,00 Ευρώ για φαγητό εφόσον το γεύμα αυτό δεν εξασφαλίζεται με voucher από τον ιδιοκτήτη ή οργανωτή της εκδρομής. (Το γεύμα των οδηγών θα είναι το ίδιο με, το μενού των πελατών).

ΑΡΘΡΟ 8

Όσα τουριστικά γραφεία ενοικιάζουν λεωφορεία τους. σε άλλα πρακτορεία υποχρεούνται να εισπράττουν τις αμοιβές των οδηγών από αποσκευές πρωινά, νυχτερινά, να τις αποδίδουν σ΄ αυτούς ώστε, τα ποσά αυτά να υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών για το δώρο Χριστουγέννων -άδεια, και το επίδομα αδείας (6)

ΑΡΘΡΟ 9

Όλα τα τουριστικά γραφεία υποχρεούνται δια του νόμου, να εκδίδουν και να δίνουν πλήρη, αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας, δηλαδή μισθός, νυχτερινά, βαλίτσες, πρωινά. Όπου απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, μπορεί ο εργοδότης να ζητήσει από τον εργαζόμενο να τα προσκομίσει (7)

ΑΡΘΡΟ 10

Οι αμοιβές των παραπάνω όρων θα καταβάλλονται μικτές.

ΑΡΘΡΟ 11

Τα τουριστικά γραφεία υποχρεούνται να καλύπτουν ασφαλιστικά τους οδηγούς είκοσι πέντε ημέρες (25) εργασίας εκτός αν εργάζονται την Κυριακή οπότε θα καλύπτουν και αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα επί του συνόλου των αποδοχών συμπεριλαμβανομένων του μισθού, πρωινών. νυχτερινών, βαλίτσες.

Επίσης θα καταβάλλεται νόμιμη άδεια και το επίδομα αδείας σύμφωνα με το νόμο. Βεβαιωτικά σημειώματα θα εκδίδονται από τα γραφεία εφ΄ όλων των αποδοχών.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως οι εποχιακοί οδηγοί τουριστικών λεωφορείων αφού τηρήσουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις τις με αριθμό 1869/87 Υ.Α. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.1836/89 σχετικά με την επαναπρόσληψης τους και εφόσον δεν επαναπροσληφθούν αδικαιολόγητα από τους εργοδότες τους θα δικαιούνται αποζημιώσεως ανάλογα με τους μήνες εργασίας που απασχολήθηκαν κάθε χρόνο.

2. Δεν δικαιούνται αποζημιώσεως οι οδηγοί εάν δεν τηρήσουν τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης όσων αφορά την επαναπρόσληψης τους.

3. Οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική] περίοδο υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο από τότε που αυτή θα αρχίσει και ανάλογα με τον αριθμό των κινουμένων λεωφορείων.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κω υποχρεούται να γνωστοποιεί στους επιμέρους εργοδότες τα ονόματα των μελών του, εκ των συνόλου των οδηγών, κάθε επιχείρησης και οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν από τις μηνιαίες αποδοχές τους το καθοριζόμενο από τη γενική συνέλευση ποσόν ετήσιας εισφοράς που για το 2019 καθορίζεται στα 100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των κινουμένων λεωφορείων τους.

ΑΡΘΡΟ 15

Συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό ότι όσοι ασκούν το επάγγελμα του οδηγού τουριστικού λεωφορείου στο νησί της Κω να δικαιούνται εκ της εργοδοσίας τους οχτώ (8) ημερήσιες αναπαύσεις το μήνα από τις οποίες οι τέσσερις (4) θα δίνονται υποχρεωτικά από δε τις υπόλοιπες τέσσερις (4) να δίνεται η δυνατότητα εργασίας προκειμένου οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν διάφορες απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες για το έτος 2019. Οι αμοιβές για τις πρώτες (4) ημέρες απασχόλησης συμφωνείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των 1.290 Ευρώ και καμία αμοιβή επιπλέον δεν διεκδικείται ενώ σε περίπτωση εργασίας για τις υπόλοιπες (4) ημέρες εργασίας οφείλεται αμοιβή προσαυξημένη κατά 75% του 1/25 του μισθού. Η συμφωνία αυτή έχει καταστεί απαραίτητη έπειτα από την μακροχρόνια εμπειρία των μερών και το είδος του επαγγέλματος που αφορά στην διακίνηση και διαμονή μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και την ανασφάλεια που προκαλείται από τις καθυστερήσεις στις άλλες μεταφορές (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές), οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την άσκηση του επαγγέλματος και δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι οδηγοί οφείλουν να εργάζονται συνειδητά όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα, να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους. που έχουν σχέση με την καλή και ασφαλή λειτουργία κατά την οδήγηση του Λεωφορείου σύμφωνα με, την τέχνη, τη διαμορφωθείσα πρακτική και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής για το επάγγελμα του Οδηγού Τουριστικού Λεωφορείου.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η παρούσα Τ.Σ.Σ.Ε. έχει αναδρομική ισχύ. από την 1η Απριλίου 2019 και λήγει τη 30 Μαρτίου 2020. Η διατήρηση και ισχύς της παρούσης γίνεται και συνυπογράφεται υπό το πρίσμα του σεβασμού, της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της διατήρησης της εργασιακής ειρήνης, την οποία αμφότερα τα μέρη υπόσχονται να τηρήσουν, καθώς και να επιδείξουν την δέουσα προσοχή και καλή θέληση ιδιαίτερα κατά την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και έκτακτων καταστάσεων. Υπογράφεται δε σήμερα υπό το πρίσμα έκτακτων αναγκών και παρατεταμένων διαπραγματεύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του νησιού στο τομέα του τουρισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους εκπροσώπους των προαναφερόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων μισθωτών και εργοδοτών υπογράφηκε νόμιμα, σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Κω. στην Επιθεώρηση Εργασίας και σε εκπρόσωπο της ΟΥΠΑΕ.

1 Οι αμοιβές των οδηγών MINI BUS διευκρινίζονται στα επόμενα άρθρα.

2 Στους οδηγούς MINI BUS 1132 Ευρώ το μήνα ημερομίσθιο 45,28 Ευρώ

3 Για τα Mini Bus το ποσόν διαμορφώνεται σε 14,72 Ευρώ

4 Για τα Mini Bus τα ποσά διαμορφώνονται σε 17,76 Ευρώ. Και σε 24,25 Ευρώ αντίστοιχα

5 Για τα Mini Bus το ποσό αυτό καθορίζεται στα 0,44 Ευρώ άτομο

6 Σε περίπτωση ενοικιάσεως (την ίδια νύχτα) και σε άλλο τουριστικό γραφείο, ο οδηγός δικαιούται και την νυχτερινή απασχόληση

7 Για την πληρωμή τους οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης λογιστή της δικής τους επιλογής.

8 Το ποσό χορηγείται στον οδηγό ανεξαρτήτου αριθμού ατόμων (Κ.Σ.Ε.Ε. - πλασματική αύξηση 5 ατόμων)

9 Ρητά συμφωνείται ότι η ημέρα ανάπαυσης - ρεπό του οδηγού αρχίζει από τις 00:00 κάθε ημερολογιακής ημέρας

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: