Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Μαϊου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2067

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχετ.: Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1162835 ΕΞ2016/10-11-2016 «Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L69/11-03-2019).

Η ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν) τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή από την 4η Αυγούστου 2014 σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 254/28.08.2014).

Επί της κοινοποιούμενης Απόφασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- το άρθρο 107 της συμφωνίας «αυθεντικές γλώσσες» αντικαθίσταται από το άρθρο 2 της κοινοποιούμενη Απόφασης

- η Ε.Ε. κοινοποιεί στη Δημοκρατία του Καμερούν το κείμενο της συμφωνίας στην κροατική γλώσσα (άρθρο 3)

- οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία εξάγονται είτε από τη Δημοκρατία του Καμερούν προς τη Δημοκρατία της Κροατίας είτε από τη Δημοκρατία της Κροατίας προς τη Δημοκρατία του Καμερούν, τα οποία πληρούν τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο έδαφος των μερών της συμφωνίας και τα οποία στις 4 Αυγούστου 2014 βρίσκονταν υπό διαμετακόμιση ή σε προσωρινή εναπόθεση, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στη Δημοκρατία του Καμερούν ή στη Δημοκρατία της Κροατίας (άρθρο 4 παρ. 1)

Στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης, πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε αναδρομικά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής (άρθρο 4 παρ. 2)

- η ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης είναι η 18η Φεβρουαρίου 2019, ωστόσο τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται από τις 4 Αυγούστου 2014 (άρθρο 6).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: