Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2789

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/55380/1559

Τρίτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του Ν. 4839/2021» (Β΄ 603).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 181) και ιδίως την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4886/2022 (Α΄ 12).

9. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

10. Την υπ΄ αρ. οικ. 174842 «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1969/2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/101847/2440/2020 (Β΄4794) υπουργική απόφαση.

11. Την υπ΄ αρ. 422 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β΄ 2794/2021).

12. Την υπ΄ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179)» (Β΄ 2307).

13. Την υπ΄ αρ. 420 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β΄ 3726/2021).

14. Το από 5.1.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υπό στοιχεία ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/6297/170/20.01.2022.

15. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το εξηκοστό πρώτο άρθρο του Ν. 4839/2021» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 603).

16. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762/ 11.3.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333 κοινής υπουργικής απόφασης "Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το εξηκοστό πρώτο άρθρο του Ν. 4839/2021" (Β΄ 603)» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1101).

17. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/38336/1139/15.4.2022 «Δεύτερη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης "Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021" (Β΄ 603)» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1928).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/52131/1138/24.5.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό σημείο 18 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το κόστος που προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα καλυφθεί από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» με πόρους που θα προέλθουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 (Β΄ 603) κοινής υπουργικής απόφασης

Η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β΄ 603) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των σημείων 16 και 17 του προοιμίου, τροποποιείται ως εξής:

α. Οι παρ. 1-3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Για τον μήνα Μάιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον μήνα Μάιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίοδο 12 μηνών μετά τη λήξη του, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου του Ν. 4001/2011 ή στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό πελατών, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) της κάθε παροχής, ή ελλείψει ΗΚΑΣΠ τον ΑΦΜ του πελάτη, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3, τα ποσά που πιστώθηκαν καθώς και την κατανάλωση φυσικού αερίου (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογιζόμενη αν πρόκειται για «έναντι» λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελάτη.»

γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προθεσμία αποστολής των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) των καταμετρημένων καταναλώσεων δικαιούχων του άρθρου 3 και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από τη λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές.»

ε. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων.».

`Αρθρο 2
Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

1. Εφόσον απαιτείται, βάσει των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου επανυποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, αρμοδιότητας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υποβάλει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: