Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 104

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4548

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Έννοια της ανώνυμης εταιρείας -Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Επίλυση διαφορών
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
`Αρθρο 4 Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της
`Αρθρο 5 Περιεχόμενο του καταστατικού
`Αρθρο 6 Επωνυμία
`Αρθρο 7 Έδρα της εταιρείας
`Αρθρο 8 Διάρκεια της εταιρείας
`Αρθρο 9 Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές
`Αρθρο 10 Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο -Ευθύνη ιδρυτών
`Αρθρο 11 Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 12 Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 13 Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
`Αρθρο 14 Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 15 Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας
`Αρθρο 16 Κάλυψη του κεφαλαίου
`Αρθρο 17 Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών
`Αρθρο 18 Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών
`Αρθρο 19 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού
`Αρθρο 20 Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου
`Αρθρο 21 Μερική καταβολή του κεφαλαίου
`Αρθρο 22 Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 23 Είδη αύξησης
`Αρθρο 24 Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου
`Αρθρο 25 Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου
`Αρθρο 26 Δικαίωμα προτίμησης
`Αρθρο 27 Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης
`Αρθρο 28 Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 29 Μείωση κεφαλαίου
`Αρθρο 30 Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου
`Αρθρο 31 Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου
`Αρθρο 32 Απόσβεση του κεφαλαίου
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
`Αρθρο 33 Οι εκδιδόμενοι τίτλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΕΣ
`Αρθρο 34 Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές
`Αρθρο 35 Ονομαστική αξία μετοχών
`Αρθρο 36 Αρχή της ισότητας
`Αρθρο 37 Κοινές μετοχές
`Αρθρο 38 Προνομιούχες μετοχές
`Αρθρο 39 Εξαγοράσιμες μετοχές
`Αρθρο 40 Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι
`Αρθρο 41 Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή
`Αρθρο 42 Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής
`Αρθρο 43 Δεσμευμένες μετοχές
`Αρθρο 44 Δικαίωμα προαίρεσης
`Αρθρο 45 Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία
`Αρθρο 46 Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο
`Αρθρο 47 Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο
`Αρθρο 48 Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση
`Αρθρο 49 Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση
`Αρθρο 50 Μεταχείριση των ιδίων μετοχών
`Αρθρο 51 Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών
`Αρθρο 52 Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων
`Αρθρο 53 Κοινωνία επί μετοχών
`Αρθρο 54 Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών
`Αρθρο 55 Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
`Αρθρο 56 Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών
`Αρθρο 57 Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών
`Αρθρο 58 `Ασκηση δικαιώματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
`Αρθρο 59 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 60 Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου
`Αρθρο 61 Μεταβίβαση ομολογιών
`Αρθρο 62 Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια
`Αρθρο 63 Συνέλευση των ομολογιούχων
`Αρθρο 64 Εκπρόσωπος των ομολογιούχων
`Αρθρο 65 Καθήκοντα εκπροσώπου
`Αρθρο 66 Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου
`Αρθρο 67 Αντικατάσταση του εκπροσώπου
`Αρθρο 68 Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα
`Αρθρο 69 Κοινό ομολογιακό δάνειο
`Αρθρο 70 Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες
`Αρθρο 71 Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες
`Αρθρο 72 Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
`Αρθρο 73 Ασφάλεια
`Αρθρο 74 Εφαρμοστέο δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
`Αρθρο 75 Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι
`Αρθρο 76 Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 77 Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο
`Αρθρο 78 Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό
`Αρθρο 79 Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο
`Αρθρο 80 Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων
`Αρθρο 81 Αναπληρωματικά μέλη
`Αρθρο 82 Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο
`Αρθρο 83 Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 84 Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας
`Αρθρο 85 Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 86 Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 87 Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους
`Αρθρο 88 Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας
`Αρθρο 89 Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 90 Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 91 Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 92 Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο
`Αρθρο 93 Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 94 Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση
`Αρθρο 95 Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 96 Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 97 Υποχρέωση πίστεως -Συγκρούσεις συμφερόντων
`Αρθρο 98 Απαγόρευση ανταγωνισμού
`Αρθρο 99 Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (`Αρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
`Αρθρο 100 Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (`Αρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
`Αρθρο 101 Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (`Αρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
`Αρθρο 102 Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 103 `Ασκηση των αξιώσεων της εταιρείας
`Αρθρο 104 `Ασκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας
`Αρθρο 105 Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής
`Αρθρο 106 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 107 Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων
`Αρθρο 108 Έγκριση συνολικής διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 109 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών
`Αρθρο 110 Πολιτική αποδοχών (`Αρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
`Αρθρο 111 Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (`Αρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
`Αρθρο 112 Έκθεση αποδοχών (`Αρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)
`Αρθρο 113 Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό
`Αρθρο 114 Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
`Αρθρο 115 Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 116 H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο
`Αρθρο 117 Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 118 Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 119 Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
`Αρθρο 120 Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
`Αρθρο 121 Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 122 Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 123 Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση
`Αρθρο 124 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση
`Αρθρο 125 Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο
`Αρθρο 126 Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο
`Αρθρο 127 Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων
`Αρθρο 128 Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση
`Αρθρο 129 Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 130 Απαρτία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 131 Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση
`Αρθρο 132 Πλειοψηφία
`Αρθρο 133 Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας
`Αρθρο 134 Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
`Αρθρο 135 Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση
`Αρθρο 136 Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 137 Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 138 Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
`Αρθρο 139 Ανυπόστατες αποφάσεις
`Αρθρο 140 Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
`Αρθρο 141 Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας
`Αρθρο 142 Αίτηση έκτακτου ελέγχου
`Αρθρο 143 Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου
`Αρθρο 144 Ενώσεις μετόχων
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 145 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
`Αρθρο 146 Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων -Εταιρική χρήση
`Αρθρο 147 Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 148 Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 149 Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης
`Αρθρο 150 Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 151 Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 152 Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
`Αρθρο 153 Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 154 Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση
`Αρθρο 155 Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις
`Αρθρο 156 Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις
`Αρθρο 157 Κριτήρια ισοδυναμίας
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
`Αρθρο 158 Κράτηση αποθεματικού
`Αρθρο 159 Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών
`Αρθρο 160 Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών
`Αρθρο 161 Ελάχιστο μέρισμα
`Αρθρο 162 Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών
`Αρθρο 163 Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
`Αρθρο 164 Λόγοι λύσεως της εταιρείας
`Αρθρο 165 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον
`Αρθρο 166 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων
`Αρθρο 167 Εκκαθαριστές
`Αρθρο 168 Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης
`Αρθρο 169 Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης
`Αρθρο 170 Διαγραφή της εταιρείας
`Αρθρο 171 Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
`Αρθρο 172 Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
`Αρθρο 173 Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών
`Αρθρο 174 Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών
`Αρθρο 175 Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 176 Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό
`Αρθρο 177 Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου
`Αρθρο 178 Παραβάσεις ελεγκτών
`Αρθρο 179 Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας
`Αρθρο 180 Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων
`Αρθρο 181 Γενική διάταξη
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 182 Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις
`Αρθρο 183 Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών
`Αρθρο 184 Κατάργηση ανωνύμων μετοχών
`Αρθρο 185 Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές
`Αρθρο 186 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 187 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 188 Παραπομπές
`Αρθρο 189 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 190 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: