Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 13

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1514

Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Αντικείμενο - Έννοια όρων
`Αρθρο 1 Αντικείμενο
`Αρθρο 2 Έννοιαόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας
`Αρθρο 3 Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας (Υ.Π.Ε.Τ.)
`Αρθρο 4 Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας Έρευνα ελεύθερης επιλογής
`Αρθρο 5 Πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας
`Αρθρο 6 Διαχείριση δαπανών του Π.Α.Ε.Τ.
`Αρθρο 7 Έρευνα ελεύθερης επιλογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς
`Αρθρο 8 Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς
ΤΙΤΛΟΣ Α΄ Εθνικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα αυτών. Σύσταση, οργάνωση, λειτουργία
`Αρθρο 9 Σύσταση - Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 10 Ινστιτούτα των εθνικών ερευνητικών κέντρων
ΤΙΤΛΟΣ Β΄ Ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και μεταπτυχιακά ινστιτούτα. Σύσταση - Οργάνωση - Λειτουργία.
`Αρθρο 11 Σύσταση - Όργανα διοίκησης ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων
`Αρθρο 12 Ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
`Αρθρο 13 Ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και ανεξάρτητα ακαδημαϊκά ινστιτούτα - Κέντρα τεχνολογικής έρευνας - Όργανα διοίκησης - Ερευνητικό προσωπικό
`Αρθρο 14 Μεταπτυχιακά ινστιτούτα
ΤΙΤΛΟΣ Γ΄ Προσωπικό των εθνικών ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων
`Αρθρο 15 Κατηγορίες προσωπικού - Ερευνητικό προσωπικό
`Αρθρο 16 Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού. Επιτροπές κρίσης
`Αρθρο 17 Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού
`Αρθρο 18 Αποδοχές των ερευνητών βαθμίδων Α, Β, Γ, Δ Ερευνητική άδεια
`Αρθρο 19 Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές, συνεργαζόμενοι ερευνητές κ.λ.π.
`Αρθρο 20 Τεχνικό προσωπικό, επιστημονικό και μη
`Αρθρο 21 Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
`Αρθρο 22 Αποσπάσεις
ΤΙΤΛΟΣ Δ΄ Διατάξεις γενικής εφαρμογής στους ερευνητικούς φορείς
`Αρθρο 23 Πόροι - Περιουσία
`Αρθρο 24 Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών
`Αρθρο 25 Εξουσιοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 26 Υπηρεσιακή κατάσταση υπηρετούντος προσωπικού των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από το ΥΠ.Ε.Τ.
`Αρθρο 27 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
`Αρθρο 28 Εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε)
`Αρθρο 29 Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.)
`Αρθρο 30 Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης
`Αρθρο 31 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 32Ισχύς

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 1985

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: