Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6134

Αριθμ. 114919

Καθορισμός ύψους ειδικής πρόσθετης αμοιβής των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου και του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των αποσπασμένων σε αυτήν.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (Α΄ 93), και ιδίως της παρ. 12 του άρθρου 21 του Ν. 3959/2011 ,

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

2. Το υπ΄ αρ. 113282/24-11-2022 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με το κόστος του προτεινόμενου μέτρου.

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 113860/25-11-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 284.400,00 ευρώ, είναι εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα καλυφθεί από την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α.π. 169/10-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΠΑΙΜΞ-6ΨΜ). Η εν λόγω δαπάνη είναι εντός του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025 και οι πρόσθετες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του ύψους ειδικής πρόσθετης αμοιβής των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου και του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των αποσπασμένων σε αυτήν, δυνάμει την παρ. 12 του άρθρου 21 Ν. 3959/2011 ως εξής:

`Αρθρο 1
Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής

1. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου και του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι αποσπασμένοι στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) λαμβάνουν ειδική πρόσθετη μηνιαία αμοιβή που καθορίζεται ως εξής:

α) Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Ειδικώς, για το προσωπικό και τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των τμημάτων αυτής, καθώς και για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, σε τετρακόσια (400) ευρώ.

γ) Για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε τετρακόσια (400) ευρώ ενώ για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής, καθώς και για τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και των τμημάτων τους που υπάγονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε τριακόσια (300) ευρώ.

δ) Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους (μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Στην περίπτωση που οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνουν από την υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες αμοιβές, υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόσπασή τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η οποία κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την οποία είναι αποσπασμένοι, την Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της παρούσας απόφασης ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές που τυχόν προβλέπονται στην οργανική τους θέση. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση επιλογής εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας καταβάλλεται η παρούσα ειδική αμοιβή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και, με ευθύνη του εκκαθαριστή της Επιτροπής, ειδοποιείται σχετικά η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.

3. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι υπάλληλοι της εν λόγω Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, δεν λαμβάνουν την οικεία Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή μέχρι την οριστική επιστροφή τους στα καθήκοντά τους. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι προϊστάμενοι της εν λόγω Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, η Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της οικείας κατηγορίας καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας, η Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της οικείας κατηγορίας καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

4. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα δεν καταβάλλεται για τον χρόνο της απόσπασής τους η Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της παρούσας απόφασης.

`Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: