Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαΐου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2900

Αριθμ. Α. 1082

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β΄ 3617).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 60 και της περ. η΄ της παρ. 50 του άρθρου 83 του Ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58), εφεξής ΚΦΔ,

β) των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπ΄ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/ 3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 3886).

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1279/2013 (Β΄3397), τις υπ΄ αρ. 1020/2014 (Β΄ 74), 1205/2014 (Β΄ 2518), 1004/2015 (Β΄ 2), 1015/2015 (Β΄ 245) και 1114/2015 (Β΄1093) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. και τις υπό στοιχεία ΠΟΛ 1002/2017 (Β΄ 114), Α. 1137/2020 (Β΄ 2423), Α. 1008/2021 (Β΄ 229), Α. 1106/2021 (Β΄ 1976) και Α. 1085/2023 (Β΄ 3617) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

5. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Τα Αιτήματά μου"» (Β΄ 2154).

6. Την υπό στοιχεία Α. 1158/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 5703).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως προς τον χρόνο ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και των υπηρεσιών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Προσδιορισμός του χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που εκδίδονται για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους -Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία A. 1085/2023 απόφασης (Β΄ 3617).

Στην παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 6, διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει:

α) Μέχρι την ημερομηνία της πρώτης κεντρικής έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, στις περιπτώσεις που εκδίδεται μετά την 1η Ιανουάριου του τρέχοντος έτους και μέχρι την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. τρέχοντος έτους,

β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, στις περιπτώσεις που εκδίδεται μετά την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους.

Κατ΄ εξαίρεση, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., που εκδίδεται για αποβιώσαντα και για νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει τις εργασίες του σε επόμενο του θανάτου/ διακοπής εργασιών έτος ή στο έτος θανάτου/διακοπής εργασιών μετά την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους αυτού, ισχύει μέχρι τη μνημόνευση και επισύναψή του σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται επί του πιστοποιητικού.

Η υπεύθυνη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παρ. 4 ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της.».

`Αρθρο 2
Μεταβατική διάταξη - Έναρξη ισχύος

1. Τα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποβιωσάντων και νομικών προσώπων που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, τα οποία έχουν εκδοθεί και δεν έχουν μνημονευθεί και επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 1, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται επ΄ αυτών.

2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2024
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: