Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 158

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5053

Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1152 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
`Αρθρο 3 Σκοπός - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής -Ορισμοί - Αντικατάσταση άρθρου 69 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρα 1, 2 και 20 της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1152)
`Αρθρο 4 Δοκιμαστική περίοδος - Δόκιμος εργαζόμενος -Προσθήκη άρθρου 1Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 5 Παροχή πληροφοριών -Χρονοδιάγραμμα και μέσα ενημέρωσης - Αντικατάσταση άρθρου 71 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρα 3 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1152)
`Αρθρο 6 Υποχρέωση παροχής ενημέρωσης -Αντικατάσταση άρθρου 70 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 7 Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και πληροφορίες για την εργασία στην αλλοδαπή -Αντικατάσταση άρθρου 73 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 8 Πληροφορίες για την εργασία στην αλλοδαπή -Αντικατάσταση άρθρου 72 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 9 Παράλληλη απασχόληση -Αντικατάσταση άρθρου 189 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 10 Ελάχιστη προβλεψιμότητα της εργασίας -Προστατευτικά μέτρα - Προσθήκη άρθρου 182Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρα 10 και 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 11 Μετάβαση σε άλλη μορφή απασχόλησης -Προσθήκη άρθρου 69Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 12 Υποχρεωτική κατάρτιση - Προσθήκη άρθρου 70Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 13 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας -Προσθήκη άρθρου 69Β στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 14 Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων -Αντικατάσταση άρθρου 74 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 15 Δικαίωμα επανόρθωσης - Προσθήκη άρθρου 74Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 16 Προστασία από δυσμενή μεταχείριση ή συνέπειες - Προσθήκη άρθρου 74Β στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 17 Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης - Τροποποίηση άρθρου 339 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
`Αρθρο 18 Κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 74Γ στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (`Αρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
`Αρθρο 19 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης - Προσθήκη άρθρου 325Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 20 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας REBRAIN GREECE για τη διασύνδεση επιστημόνων -εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων που διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος με την εγχώρια αγορά εργασίας
`Αρθρο 21 Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» - Ηλεκτρονική υπογραφή -Πρότυπο Βασικών Όρων Εργασίας και Ατομικής Σύμβασης Εργασίας
`Αρθρο 22 Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 80 Ν. 4144/2013
`Αρθρο 23 Διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας - Τροποποίηση άρθρου 320 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 24 Επιχειρησιακός συντονισμός με την Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της εργασίας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 103 Ν. 4808/2021
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας - Προσθήκη άρθρου 182Γ στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας - Προσθήκη άρθρου 182Β στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
`Αρθρο 27 Δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας - Προσθήκη περ. κε), κστ) και κζ) στην παρ. 1 του άρθρου 200 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
`Αρθρο 28 Δυνατότητα συμφωνίας περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 192 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
`Αρθρο 29 Καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος -Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 22 Ν. 1836/1989
`Αρθρο 30 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 16 ν. 3850/2010 -Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 31 Προστασία δικαιώματος στην εργασία -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 93 του Ν. 4808/2021
`Αρθρο 32 Προστασία εργαζομένων σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και έκτακτων καιρικών φαινομένων
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 33 Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων - Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
`Αρθρο 34 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές -Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 90 Ν. 5018/2023
`Αρθρο 35 Απαλλαγή από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για παροχές του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας των πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel»
`Αρθρο 36 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 37 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 38 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 39 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: