Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 5-11-2021

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α.Π.: Ε/392

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Απόφαση Υπαγωγής Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου , σύμφωνα με την ΚΥΑ 165/2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α΄ 27).

2. Του άρθρου 86 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) σε συνδυασμό με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

6. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.

7. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

9. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142).

10. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 3788).

11. Του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (Α΄86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

12. Του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ.3 του άρθρου αυτού.

13. Του υπ΄ αρίθμ. 651/2014 Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

14. Της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη των μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

15. Της υπ΄ αρίθμ. 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β΄ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ - ΔΝΩ).

16. Της υπ΄ αρίθμ. 165/28.07.2021 (Β΄ 3449) Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Της υπ΄ αρ. 5749/27.07.2021 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του προγράμματος χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου.

18. Της υπ΄ αρ. 7457/12.10.2021 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του προγράμματος χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

ΙΙ. Τα υπ΄ αριθμ. 15329/28.9.2021, 15604/30.9.2021, 15946/5.10.2021, 17319/20.10.2021, 17690/25.10.2021 και 17883/27.10.2021 έγγραφα του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) με τα οποία διαβίβασε στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου περί έγκρισης Πινάκων ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της υπ΄ αρ. 165/2021 ΚΥΑ (Β΄ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΙΙΙ. Την απλή γνώμη της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 της υπ΄ αριθμ. 165/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3449), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τα υπ΄αρ. 2/13.10.2021 και 3/1-11-2021 Πρακτικά.

IV. Το υπ΄ αρίθμ. Ε/391/04.11.2021 Εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

V. Την υπ΄ αρίθμ. 3188/20-10-2021 Απόφαση Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΑΔΑ: 60ΗΚ46ΜΓΨ7-0ΤΗ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την υπαγωγή 640 δικαιούχων στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 165/2021 (Β΄ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνολικού ποσού δεκαέξι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (16.992.870,32€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού των εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ειδικός φορέας 1004 -204-0000000 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οικ. έτους 2021, ως εξής:

• ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Δικαιούχοι/ Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου).

• ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Δικαιούχοι/ Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης).

• ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Δικαιούχοι/ Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης) του Παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από την υπαγωγή στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν, δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 165/2021 (Β΄ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η παρούσα απόφαση μαζί με τον ΠΙΝΑΚΑ 1, τον ΠΙΝΑΚΑ 2 και τον ΠΙΝΑΚΑ 3 του Παραρτήματος να αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης για τις δικές της ενέργειες , σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 165/2021 (Β΄3449), όπως έχει τροποποιηθεί ισχύει.

4. Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την παρούσα απόφαση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ επικοινωνίας.

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες:

- του ΕΔΟΕΑΠ (https://www.edoeap.gr/)

- της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης (https://media.gov.gr/)

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: