Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Ιουλίου 2023
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 136

NOMO Σ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5045

Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας -Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α΄, β΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 4 Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών - Προσθήκη άρθρου 9Α στο π.δ. 169/2007
`Αρθρο 5 Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών -Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 169/2007
`Αρθρο 6 Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα -Προσθήκη άρθρου 43Α στο π.δ. 169/2007
`Αρθρο 7 Επίδομα νόσου και ανικανότητας -Προσθήκη άρθρου 54Α στο π.δ. 169/2007
`Αρθρο 8 Υπολογισμός της σύνταξης αναπήρων οπλιτών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 88 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 9 Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, πολιτικοί υπάλληλοι, δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι - Τροποποίηση άρθρου 92 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 10 Υπολογισμός της πολεμικής σύνταξης των οικογενειών των αξιωματικών που δεν υπάγονται στο άρθρο 75 του Α.Ν. 1854/1951 - Τροποποίηση άρθρου 95 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 11 Επιδόματα ανικανότητας - Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 12 Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριά ανάπηρων πολέμου - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 101 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 13 Επιδόματα φυματικού ή νόσου -Τροποποίηση άρθρου 102 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 14 Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία - Τροποποίηση άρθρου 103 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 15 Αποδοχές υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας -Τροποποίηση άρθρου 166 π.δ. 168/2007
`Αρθρο 16 Μηνιαία σύνταξη λογοτεχνών και καλλιτεχνών -Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3075/2002
`Αρθρο 17 Αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων
`Αρθρο 18 Απλοποίηση εξουσιοδοτήσεων για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 8 υποπαρ. ΙΑ.6. παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
`Αρθρο 19 Τελικές - συμπληρωματικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 20 Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
`Αρθρο 21 Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 22 Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης
`Αρθρο 23 Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017
`Αρθρο 24 Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας - Τροποποίηση περ. Β΄ άρθρου 127 Ν. 4472/2017
`Αρθρο 25 Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος -Τροποποίηση περ. Ε΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017
`Αρθρο 26 Χιλιομετρική αποζημίωση - Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
`Αρθρο 27 Έξοδα διανυκτέρευσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022
`Αρθρο 28 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 29 Μισθολογική κατάταξη
`Αρθρο 30 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 31 Βασικός μισθός
`Αρθρο 32 Επιδόματα
`Αρθρο 33 Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
`Αρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 35 Μισθολογική κατάταξη
`Αρθρο 36 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 37 Βασικός μισθός
`Αρθρο 38 Επιδόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
`Αρθρο 39 Μισθολογικές ρυθμίσεις για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και το επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980
`Αρθρο 40 Λοιπά θέματα αποδοχών
`Αρθρο 41 Διατηρούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
`Αρθρο 43 Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 44 Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών - Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του N . 4223/2013
`Αρθρο 45 Απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν στερηθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου N . 4655/2020
`Αρθρο 46 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή
`Αρθρο 47 Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 48 Αρμοδιότητα δημοσιονομικού συμβουλίου για έλεγχο οικονομικών συνεπειών προγραμμάτων κομμάτων -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 2 N . 4270/2014
`Αρθρο 49 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
`Αρθρο 50 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
`Αρθρο 51 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών για το έτος 2023
`Αρθρο 52 Επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 και παρ. 9 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 53 Χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων -Προσθήκη περ. ι) στο άρθρο 3, τροποποίηση άρθρου 5 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του N . 4987/2022
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 54 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας
`Αρθρο 55 Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών «Καλάθι του νοικοκυριού»
`Αρθρο 56 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας
`Αρθρο 57 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού - Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 Ν. 4258/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 58 Δικαιούχοι του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 5006/2022
`Αρθρο 59 Βασικοί όροι του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» - Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 4 Ν. 5006/2022
`Αρθρο 60 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 Ν. 5006/2022
`Αρθρο 61 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 Ν. 3863/2010
`Αρθρο 62 Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
`Αρθρο 63 Ρύθμιση για το μεταφερόμενο στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
`Αρθρο 66 Παράταση απόσπασης για κάλυψη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 Ν. 4920/2022
`Αρθρο 67 Απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας - Αντικατάσταση περ. α) παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
`Αρθρο 68 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 69 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 -Προσθήκη παρ. 7Η στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
`Αρθρο 70 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές - Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4797/2021
`Αρθρο 71 Ρυθμίσεις για τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 72 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: