Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5437

Αριθμ. Α.1138
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του N . 3299/2004 (Α΄ 261), μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 6 , 18 , 19 και 31 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170),

β) της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»(Β΄ 4738).

2. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261).

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡ. 6 ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 3299/2004»).

2. Η δήλωση, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μέσα στον επόμενο μήνα από τον μήνα που λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή αποθεματικού, α) είτε με υποβολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου «Δήλωση Αυτοτελούς Φορολόγησης της παρ. 6 του άρθρου 8 Ν. 3299/2004» και των συνοδευτικών δικαιολογητικών β) είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία τα-χυμεταφοράς. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στο διαδίκτυο (www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia) «Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού». Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» είτε η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή της δήλωσης.

3. Η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) Απόφαση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του συνόλου ή μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού και τελευταίο πριν την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης (π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό κ.λπ.) από το οποίο να προκύπτει το ποσό το οποίο διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται, καθώς και ο χρόνος διανομής ή κεφαλαιοποίησης και

β) αποφάσεις υπαγωγής και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και

γ) αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης (π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό κ.λπ.) από το οποίο να προκύπτει το ποσό αποθεματικού που σχηματίσθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.3299/2004, καθώς και ο χρόνος σχηματισμού του.

`Αρθρο 2
Ψηφιακή κοινοποίηση ταυτότητας οφειλής -χορήγηση αντιγράφων

Με βάση τις δηλώσεις, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, προσδιορίζεται ο φόρος σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) στο εξής ΚΦΔ και εκδίδεται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης, ταυτότητα οφειλής, τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Ο φόρος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας οφειλής. Σε περίπτωση καταβολής του φόρου πέραν της ως άνω προθεσμίας, υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, για τον υπολογισμό του τόκου του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ., δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της δήλωσης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της ταυτότητας οφειλής.

Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 1281 «Αυτοτελής Φορολόγηση παρ. 6 άρθρου 8 του Ν.3299/2004» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150201001.

Μέσω της εφαρμογής «e-κοινοποιήσεις» που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE, αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης αναρτάται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myAADE της ΑΑΔΕ, είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan).

`Αρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

1. Για τυχόν φόρο κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004, ο οποίος, μέχρι την έκδοση της παρούσας, έχει αποδοθεί με την υποβολή (προσαρμογή) άλλου εντύπου δήλωσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν το ποσό φόρου που αποδόθηκε είναι ορθό, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα,

β) εάν το ποσό φόρου που αποδόθηκε δεν είναι ορθό, απαιτείται η εκ νέου υποβολή δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα. Η υπόψη δήλωση υποβάλλεται χωρίς την επιβολή κυρώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: