Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2048

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των εν θέματι άρθρων της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), προς ενημέρωση:

Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις ορίζονται τα εξής:

«`Αρθρο δεύτερο - Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν. 4174/2013 , Α΄ 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά:

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.

β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».

«`Αρθρο εβδομηκοστό πέμπτο - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.».

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., διευκρινίζονται και τα κάτωθι:

1) H διάταξη του άρθρου δεύτερου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) αφορά σε υποβολή δήλωσης μεταβολών για την τροποποίηση του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο νέος κύριος ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων ως δευτερεύων ΚΑΔ και β) είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

2) Η καταχώρηση της ως άνω δήλωσης πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο εφόσον διαπιστωθεί από το τηρούμενο αρχείο της Δ.Ο.Υ. ότι, ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται είχε ήδη δηλωθεί έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων ως δευτερεύων ΚΑΔ της επιχείρησης ήτοι την 13 Απριλίου 2020. Κατά την υποβολή της δήλωσης μεταβολών βάσει των εν λόγω διατάξεων δεν εξετάζεται από την Υπηρεσία εάν πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019 καθώς αυτός δηλώνεται με ευθύνη του φορολογούμενου και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α΄170) περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολής, καθώς η δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται απευθείας από τον νόμο εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Ο έλεγχος για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων κατ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων δηλώσεων μεταβολών, ότι δηλαδή πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019, θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, από το περιεχόμενο αυτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: