Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πίνακας Αποδοχών (1.3.2020 - 31.12.2020)

 

Πίνακας Αποδοχών (1.6.2019 - 29.2.2020)

 

Π.Κ. 2/18-2-2019

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αριθμ. οίκ. 24869/1507/2019

Στην Αθήνα σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 2019 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Παύλος Μαμμωνάς, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ),

2. Αλέξανδρος Ολέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

 

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες, συντηρητές και ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, Δ΄ ειδικότητας, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 3982/11, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, που δεσμεύει αυτή η σύμβαση.

 

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις -μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2018 βάσει της από 20/12/2018 ΣΣΕ ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 1/22-2-2018 ), αυξάνονται από 176/2019 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο βασικός μισθός του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 734,55 €.

3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 759,69 €.

4. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή, ορίζεται σε 797,90 €.

5. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, ορίζεται σε 808,00 €.

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 29η/2/2020, αυξάνονται από 173/2020 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο βασικός μισθός του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 741,89 €.

3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 767,28 €.

4. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή, ορίζεται σε 805,87 €.

5. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας ορίζεται σε 816,08 €.

 

`Αρθρο 3

Οι εκπρόσωποι των μερών συμφωνούν ότι μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβα­σης θα υπάρξει προσπάθεια για δημιουργία κοινού φορέα πιστοποίησης για θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των εργαζομένων -επαγγελματιών του κλάδου.

 

`Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1/1/2019 και λήγει 31/12/2020.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: