Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3775

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1 Διόρθωση κερδών σε περίπτωση διαπίστωσης τιμολογιακών αποκλίσεων
Αρθρο 2 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών διασυνοριακών συναλλαγών
Αρθρο 3 Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων
Αρθρο 4 Φορολογικό απόρρητο
Αρθρο 5 Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο 6 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Αρθρο 7 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων
Αρθρο 8 Έκπτωση δωρεών προς το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ( FAST TRACK )
Αρθρο 9 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 10 Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων
Αρθρο 11 Αρμοδιότητα της Invest in Greece A . E .
Αρθρο 12 Υποβολή αιτήσεων ένταξης στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης
Αρθρο 13 Υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και έκδοση αδειών
Αρθρο 14 Σύμβουλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/14/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 3746/2009
Αρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 3746/2009
Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 3746/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Αρθρο 18 Έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Eurobank EFG για πρόγραμμα πυρόπληκτων» και κύρωση του Οργανισμού αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 19 Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπών Πιστωτικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος
Αρθρο 20 Ενίσχυση πληγεισών επιχειρήσεων από επεισόδια
Αρθρο 21 Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Αρθρο 22 Θέματα της «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε».
Αρθρο 23 Εγγυοδοσία Ελληνικού Δημοσίου για αγορά κατοικίας και επαγγελματικής στέγης
Αρθρο 24 Θέματα Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού
Αρθρο 25 Θέματα Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Αρθρο 26
Αρθρο 27
Αρθρο 28 Κύρωση δύο συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε».
Αρθρο 29
Αρθρο 30
Αρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 53 του Ν. 3283/2004
Αρθρο 32 Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα
Αρθρο 33 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας
Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 2960/2001
Αρθρο 35 Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.
Αρθρο 36
Αρθρο 37
Αρθρο 38
Αρθρο 39
Αρθρο 40
Αρθρο 41
Αρθρο 42
Αρθρο 43 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Iουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: