Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18-5-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ:8690

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), N . 4990/2022, (ΦΕΚ Α΄ 210)

Α. Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου- N. 4808/2021

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/31-1-2023 με ΑΔΑ: ΨΓ4Λ46ΜΤΛ6-ΣΡΩ εγκυκλίου, με την οποία ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες για την έκδοση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-1-2023 (Β΄ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) απόφασης με θέμα Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου» σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ. 6766/19-4-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΡΩ746ΜΤΛ6-ΗΩΣ) με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-1-2023 (Β΄ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) απόφασης με θέμα Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου» » (Β΄ 2561).

Με την εν λόγω απόφαση αντικαθίσταται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-1-2023 (Β΄ 343) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 5 ως εξής:

«1. Κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του κατά το άρθρο 4 του ν. 4808/2021 , ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του το περιστατικό ή η συμπεριφορά, πέραν της δικαστικής προστασίας, έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη σύμφωνα με τον ν. 3896/2010 (Α΄ 207) και τον ν. 4443/2016 (Α΄232),

β) εντός του φορέα, όπου παρέχεται η εργασία ή σε εποπτεύοντα φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.

γ) ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εφόσον έχει υποβληθεί καταγγελία στους αρμοδίους φορείς και πρόσωπα της περ. α και β, και δεν έχουν επιληφθεί αρμοδίως μετά το πέρας τριών μηνών από την υποβολή της καταγγελίας, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες των παρ. 3 και 4 του παρόντος.»

Επίσης, αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης ως εξής:

«4. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πέραν των ενεργειών της παρ. 3, διερευνά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του οργάνου ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και υπαιτίως καθυστέρησε την εξέταση της καταγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής της καταγγελίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη».

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο της εν λόγω υπουργικής απόφασης συναρτάται με τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 3896/2010 και ν. 4443/2016 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων, αντίστοιχα.

Επίσης, κατόπιν της ως άνω τροποποίησης η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει αρμοδιότητα να διερευνά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των οργάνων ενώπιον των οποίων υποβάλλονται οι καταγγελίες και υπαιτίως καθυστέρησαν την εξέταση της καταγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής της καταγγελίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη.

Β. Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας- N. 4795/2021

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν.4795/2021 που αφορά στον Σύμβουλο Ακεραιότητας, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν οι εξής κανονιστικές πράξεις κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν.4795/2021 :

α) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/1007/οικ. 5559/29-3-2022 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Β΄ 2207 και ΑΔΑ: 6ΓΜΦ46ΜΤΛ6-1Ξ6) «Καθορισμός του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Ακεραιότητας, των διαδικασιών που ακολουθούνται, καθώς και των κριτηρίων ανανέωσης της θητείας του»,

β) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/11-4-2023 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» (Β΄ 2474 και ΑΔΑ: 94ΠΜ46ΜΤΛ6-ΡΜΕ),

γ) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/990/οικ.6526/11-4-2023 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ακεραιότητας, των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων» (Β΄ 2474 και ΑΔΑ: ΩΜ1Θ46ΜΤΛ6-ΙΩ5).

Γ. Ν. 4990/2022 - Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σε φορείς του Δημοσίου

Με τον Ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ A΄ 210) ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αντικείμενο αυτού είναι:

- η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής αναφοράς (εσωτερικός δίαυλος - Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, εφεξής Υ.Π.Π.Α.) και εξωτερικής αναφοράς (εξωτερικός δίαυλος-Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού) παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου,

- η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις,

- η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και

- οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασής του.

Το καθ΄ ύλην πεδίο εφαρμογής του νόμου προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα του νόμου. Ειδικότερα, οι διατάξεις των αρ. 4 και 5 προβλέπουν τα εξής:

«`Αρθρο 4

Καθ΄ ύλην πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος, στους τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων,

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

αη) της δημόσιας υγείας,

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

`Αρθρο 5
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις υποπερ. αα), αδ) και αστ) της περ. α) του άρθρου 4.

2. Ο παρών δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων σχετικά με:

α) την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,

β) την προστασία του δικηγορικού και του ιατρικού απορρήτου,

γ) το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες,

δ) τους κανόνες ποινικής δικονομίας,

ε) την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αφορούν στην παροχή συμβουλών από τους εκπροσώπους τους ή τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, καθώς και την προστασία έναντι κάθε αδικαιολόγητου επιζήμιου μέτρου, η οποία απορρέει από τις εν λόγω διαβουλεύσεις, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, χωρίς να θίγεται το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον παρόντα.

3. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις τομεακές πράξεις της Ένωσης του Μέρους II του Παραρτήματος, για τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες περί αναφοράς παραβιάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στον βαθμό που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται υποχρεωτικά στις εν λόγω τομεακές πράξεις της Ένωσης.»

Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του νόμου προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 6. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 «1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: α) σε όσους απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο της εργασίας τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες αναφέρουν...». Σύμφωνα δε με την παρ. 13 του άρθρου 3, «13. «Φορείς δημόσιου τομέα»: οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου, καθιερώθηκε υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα που απασχολούν από πενήντα (50) υπαλλήλους και άνω, να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου,

«Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α. ασκεί ο Σύμβουλος Ακεραιότητας του άρθρου 23 του Ν. 4795/2021 , στους φορείς που έχει συσταθεί και πληρωθεί η σχετική θέση. Στους φορείς όπου δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α. ασκούνται από υπάλληλο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, που αφορούν στον φορέα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων του, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 10 και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 2 του παρόντος. Αν παρά την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υ.Π.Π.Α. σε υπάλληλο του πρώτου εδαφίου, συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, τα σχετικά καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Ακεραιότητας.».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, στους φορείς του δημόσιου τομέα που απασχολούν έως σαράντα εννέα (49) υπαλλήλους, αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α. ασκεί ο Σύμβουλος Ακεραιότητας του άρθρου 23 του Ν. 4795/2021 (Α΄ 62) ή ο Υ.Π.Π.Α. του εποπτεύοντος Υπουργείου, εφόσον δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας.

Για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων ή που απασχολούν έως σαράντα εννέα (49) υπαλλήλους, καθώς και για εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α. ασκούνται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας ή τον Υ.Π.Π.Α., εφόσον δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας του Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ο αριθμός των υπαλλήλων κάθε φορέα του δημοσίου τομέα προσδιορίζεται είτε με βάση τις προβλεπόμενες στον οικείο οργανισμό ή κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας οργανικές θέσεις, καθώς και τις προσωποπαγείς θέσεις εφόσον υπάρχουν είτε με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων σε έναν φορέα, εφόσον υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων.

Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. διατηρείται για δύο (2) ημερολογιακά έτη μετά από το έτος κατά το οποίο ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό των πενήντα (50) υπηρετούντων. Ο ορισμός Υ.Π.Π.Α. στους φορείς του δημοσίου τομέα δεν αποκλείει την απευθείας αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ως εξωτερικό δίαυλο, όταν ο αναφέρων εύλογα θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η αναφορά του από τον Υ.Π.Π.Α. ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου, η εσωτερική αναφορά υποβάλλεται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσβάσιμης και σε άτομα με αναπηρία, η οποία λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Η προφορική αναφορά είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, καθώς και μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αίτησης του αναφέροντος. Οι φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στον αναφέροντα όλους τους ανωτέρω τρόπους υποβολής της αναφοράς.

Στο ως άνω πλαίσιο εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΓΓΑΔΔΤ/ 329/6770/19-4-2023 (ΑΔΑ: 64Η646ΜΤΛ6-ΜΒΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Προσδιορισμός και εξειδίκευση των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου πλήρωσης της θέσης του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4990/2022 (Α΄ 210)», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2561/τ.Β΄/19-4-2023. Στην εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες των Υ.Π.Π.Α., οι υποχρεώσεις, τα τυπικά τους προσόντα και ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης που αφορά τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων των Υ.Π.Π.Α. «1. Στους φορείς του δημοσίου τομέα όπου έχει συσταθεί και πληρωθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, αυτός αναλαμβάνει και καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 4990/2022 .

2. Στους φορείς του δημοσίου τομέα στους οποίους δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α. ασκούνται, από υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στην οργανική μονάδα αρμόδια για θέματα προσωπικού του φορέα, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων του. Αν παρά την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υ.Π.Π.Α. σε υπάλληλο του προηγούμενου εδαφίου, συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, τα σχετικά καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Ακεραιότητας.

3. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο Υ.Π.Π.Α ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής του φορέα κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας αρμόδιας για θέματα προσωπικού του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα του άρθρου 5 της παρούσας καθώς και τις υποχρεώσεις και τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4990/2022 και εφόσον διασφαλιστεί ότι η άσκηση των καθηκόντων του Υ.Π.Π.Α δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντά του στην οργανική μονάδα που ήδη υπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

4. Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. διατηρείται για δύο (2) ημερολογιακά έτη μετά από το έτος κατά το οποίο ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό των πενήντα (50) υπηρετούντων.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Υ.Π.Π.Α. αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο ιεραρχικά όργανο του φορέα του.».

Τέλος, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4990/2022 «3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Η Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας ορίζεται ως η αρμόδια οργανική μονάδα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραπάνω φορέων.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό Υ.Π.Π.Α. στον φορέα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4990/2022 και στην ως άνω υπουργική απόφαση, καθώς έχει ήδη παρέλθει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία (11.5.2023), η οποία δεν ορίζεται ως αποκλειστική, ωστόσο οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τον ορισμό του ΥΠΠΑ καθώς αποτελεί υποχρέωση βάσει της Οδηγίας που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις ως άνω διατάξεις.

2. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4990/2022 υπάγονται και πρόσωπα πέραν των εργαζόμενων στον κάθε φορέα, θα πρέπει οι Υπηρεσίες να μεριμνήσουν ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του ορισθέντος Υ.Π.Π.Α., να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως προβλέπεται και για τους Συμβούλους Ακεραιότητας και συγκεκριμένα θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο κάθε φορέα. Υπενθυμίζεται ότι για τους Συμβούλους Ακεραιότητας, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/1007/οικ. 5559/29-3-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2207) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα στοιχεία επικοινωνίας αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του φορέα, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

3. Ερωτήματα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων περί ορισμού Υ.Π.Π.Α. στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού θα αποστέλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr, τηλ. επικοινωνίας 213.136.4029, 4030, 4382, 4323, 4372, 4327, 4367).

4. Ερωτήματα που υποβάλλονται από Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να απευθύνονται κατ΄ αρχάς στους εποπτεύοντες φορείς και εφόσον δεν είναι δυνατή η απάντηση των ερωτημάτων από τους εποπτεύοντες φορείς τα ερωτήματα να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας συνοδευόμενα από την άποψη του εποπτεύοντος φορέα.

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: