Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Π.Κ. 2/29.9.2020

Συλλογική σύμβαση εργασίας σταφυλεργατών - τριών νομού Ηρακλείου έτους 2020.

Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ί Ηρακλείου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 10 , συνελθόντες οι ; υπογεγραμμένοι αφ΄ ενός:

1. Γιαννακάκης Γεώργιος εκπρόσωπος της εταιρίας Γιαννακάκης

2. Περβολαράκης Λάμπρος- εξαγωγέας Προφ. Ηλία

3. Περδικογιάννης Γεώργιος -εξαγωγέας

4. Κουνάλης Ευάγγελος -εξαγωγέας

5. Κουφοζήσης Παύλος - εξαγωγέας Αρχανών

 

και αφ΄ ετέρου:

1. Εκπρόσωπος εργατικού κέντρου Βοργίας Στέλιος .

2. Πολιτάκη Δήμητρα Πρόεδρος του Συνδέσμου Σταφυλεργατών -τριών Νομού Ηρακλείου

3. Μωησάκη Μαρία Γραμματέας του Συνδέσμου Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου νομίμως εξουσιοδοτημένοι, ως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα έγγραφα συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα κάτωθι:

Όσον αφορά τα ημερομίσθια και τους όρους εργασίας των Σταφυλεργατών- τριών Ν. Ηρακλείου, καθώς και δια πάσαν απασχόληση σχέση έχουσα με τη Συσκευασία- Κοπή σταφυλιών-Φορτοεκφορτώσεις- Χαρτότριες ετικετών κ.λ.π.

Εργάτες και εργάτριες έγγαμοι - ΕΥΡΩ 28,80

Εργάτες και εργάτριες άγαμοι - ΕΥΡΩ 26,15

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα ανωτέρω ημερομίσθια καταβάλλονται για τη νόμιμη απασχόληση 6,50 ωρών εργασίας.

Δια πέραν των παραπάνω ωρών ημερήσιας απασχόλησης οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή νόμιμης προσαύξησης 25%, δια δε τις Κυριακές και εξαιρέσιμους 75%, όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2020 ανέρχεται στο ποσόν των δέκα (10) ευρώ και να την αποδώσουν στο Σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικοί όροι της από 9/8/1958 Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης των Σταφυλοσυσκευαστών Ηρακλείου Κρήτης.

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: