Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 179
6 Αυγούστου 2001

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2939
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
`Αρθρο 5 Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών
`Αρθρο 6 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών
`Αρθρο 7 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών - Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
`Αρθρο 8 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
`Αρθρο 9 Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
`Αρθρο 10 Ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών
`Αρθρο 11 Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης
`Αρθρο 12 Υποχρεώσεις διαχειριστών συσκευασίας
`Αρθρο 13 Συστήματα πληροφορικής
`Αρθρο 14 Υποβολή εκθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
`Αρθρο 15 Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων
`Αρθρο 16 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των άλλων προϊόντων
`Αρθρο 17 Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
`Αρθρο 18 Συστήματα πληροφορικής
`Αρθρο 19 Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού
`Αρθρο 20 Κυρώσεις
`Αρθρο 21 Κίνητρα
`Αρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 24 Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και `Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: