Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 58
3 Απριλίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3655

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
`Αρθρο 1 Ένταξη στον κλάδο σύνταξης
`Αρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις ένταξης
`Αρθρο 3 Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔEH (ΤΑΠ - ΔEH)
`Αρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας
`Αρθρο 5 Διοικητική οργάνωση
`Αρθρο 6 Θέματα προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
`Αρθρο 7 Ένταξη του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ
`Αρθρο 8 Ένταξη του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ
`Αρθρο 9 Ένταξη των αναβατών και προπονητών του ΤΑΠΕΑΠΙ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ
`Αρθρο 10 Διοικητική οργάνωση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
`Αρθρο 11 Ένταξη στον κλάδο υγείας
`Αρθρο 12 Σύσταση και σκοπός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης
`Αρθρο 13 Διοίκηση - Διαχείριση του κλάδου
`Αρθρο 14 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
`Αρθρο 15 Πόροι του κλάδου
`Αρθρο 16 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 17 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
`Αρθρο 18 Καθορισμός ποσού σύνταξης
`Αρθρο 19 Ρύθμιση λοιπών θεμάτων
`Αρθρο 20 Ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
`Αρθρο 21 Διοικητική οργάνωση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ
`Αρθρο 22 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 23 Σύσταση και σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ
`Αρθρο 24 Θέματα προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
`Αρθρο 25 Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
`Αρθρο 26 Σκοπός του ΕΤΑΑ
`Αρθρο 27 Πόροι και περιουσία του ΕΤΑΑ
`Αρθρο 28 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 29 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 30 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 31 Αρμοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών
`Αρθρο 32 Διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΑ
`Αρθρο 33 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του ΕΤΑΑ
`Αρθρο 34 Υπηρεσιακές μονάδες των επί μέρους Τομέων
`Αρθρο 35 Προϊστάμενοι υπηρεσιών
`Αρθρο 36 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 37 Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 38 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ)
`Αρθρο 39 Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ)
`Αρθρο 40 Σκοπός του Ταμείου
`Αρθρο 41 Πόροι και περιουσία του Ταμείου
`Αρθρο 42 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 43 Αύξηση παροχών
`Αρθρο 44 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 45 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 46 Διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
`Αρθρο 47 Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
`Αρθρο 48 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
`Αρθρο 49 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 50 Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 51 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)
`Αρθρο 52 Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ
`Αρθρο 53 Όροι και προϋποθέσεις ένταξης
`Αρθρο 54 Διοικητική οργάνωση του ΕΤΕΑΜ
`Αρθρο 55 Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
`Αρθρο 56 Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
`Αρθρο 57 Θέματα προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΑΙΤ)
`Αρθρο 58 Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα
`Αρθρο 59 Σκοπός του ΤΕΑΙΤ
`Αρθρο 60 Πόροι και περιουσία του ΤΕΑΙΤ
`Αρθρο 61 Χρόνος ασφάλισης - Απονομή συντάξεων
`Αρθρο 62 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 63 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 64 Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΙΤ
`Αρθρο 65 Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
`Αρθρο 66 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
`Αρθρο 67 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 68 Σύσταση Προσωρινού Α΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 69 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)
`Αρθρο 70 Σύσταση Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
`Αρθρο 71 Σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ
`Αρθρο 72 Πόροι και περιουσία του ΤΑΥΤΕΚΩ
`Αρθρο 73 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 74 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 75 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 76 Διοικητική οργάνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ
`Αρθρο 77 Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων
`Αρθρο 78 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών
`Αρθρο 79 Υπηρεσιακές μονάδες των επί μέρους Τομέων
`Αρθρο 80 Προϊστάμενοι υπηρεσιών
`Αρθρο 81 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 82 Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 83 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)
`Αρθρο 84 Ένταξη στο ΤΕΑΔΥ
`Αρθρο 85 Πόροι και περιουσία του ΤΕΑΔΥ
`Αρθρο 86 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 87 Ένταξη στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)
`Αρθρο 88 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 89 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 90 Διοικητική οργάνωση των εντασσόμενων Τομέων στο ΤΕΑΔΥ
`Αρθρο 91 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 92 Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 93 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)
`Αρθρο 94 Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
`Αρθρο 95 Σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ
`Αρθρο 96 Πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ
`Αρθρο 97 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 98 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 99 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 100 Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ
`Αρθρο 101 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
`Αρθρο 102 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 103 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)
`Αρθρο 104 Σύσταση Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)
`Αρθρο 105 Σκοπός του ΤΑΠΙΤ
`Αρθρο 106 Πόροι και περιουσία του ΤΑΠΙΤ
`Αρθρο 107 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 108 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 109 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 110 Διοικητική οργάνωση του ΤΑΠΙΤ
`Αρθρο 111 Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
`Αρθρο 112 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
`Αρθρο 113 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 114 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)
`Αρθρο 115 Ένταξη στο ΤΠΔΥ
`Αρθρο 116 Πόροι και περιουσία του ΤΠΔΥ
`Αρθρο 117 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 118 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 119 Διοικητική οργάνωση του ΤΠΔΥ
`Αρθρο 120 Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
`Αρθρο 121 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
`Αρθρο 122 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 123 Σύσταση Προσωρινού Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 124 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
`Αρθρο 125 Ένταξη στον ΟΠΑΔ
`Αρθρο 126 Πόροι του Τομέα
`Αρθρο 127 Διοικητική οργάνωση του Τομέα
`Αρθρο 128 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 129 Οικονομική και λογιστική λειτουργία του Τομέα
`Αρθρο 130 Σύνθεση και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΔ
`Αρθρο 131 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 132 Υποχρεώσεις προς τους Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού ΔEH
`Αρθρο 133 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 134 Διοικητές και Πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 135 Κυβερνητικός Επίτροπος
`Αρθρο 136 Λογιστική και οικονομική λειτουργία των νέων Ασφαλιστικών Οργανισμών, των εντασσόμενων ως Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών και του ΤΥΔΚΥ
`Αρθρο 137 Παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
`Αρθρο 138 Γενικά θέματα
`Αρθρο 139 Σύσταση επιτροπών και λοιπές διατάξεις για τη μεταβατική περίοδο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 140 Γονείς με ανάπηρα παιδιά
`Αρθρο 141 Πλασματικός χρόνος μητέρων
`Αρθρο 142 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 143 Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
`Αρθρο 144 Συνταξιοδότηση μητέρων
`Αρθρο 145 Κίνητρα παραμονής στην εργασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 146 Επικουρικές συντάξεις
`Αρθρο 147 Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 148 Παροχές υγειονομικής περίθαλψης
`Αρθρο 149 Σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
`Αρθρο 150 Κοινωνικοί Πόροι
`Αρθρο 151 Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής
`Αρθρο 152 Επέκταση ειδικού σώματος ιατρών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
`Αρθρο 153 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
`Αρθρο 154

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: