Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 23/10/2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Ε33/838

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 68

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του N. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/16-10-2012), «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"», σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ή την ρύθμιση αυτών έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερθείσες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή μέχρι την 31/12/2013 της λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και καταβάλλουν το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης (συνημμένο υπόδειγμα).

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 4087/2012 τυγχάνουν εφαρμογής σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/7/2012.

Δικαίωμα υπαγωγής στον διακανονισμό της παρ. 1α ή στη ρύθμιση της παρ. 1β (έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις), έχουν και όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και είναι συνεπείς σε αυτήν, για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής, εφόσον το επιθυμούν, με παράλληλη απώλεια όμως των παρεχομένων εκ των διατάξεων ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί.

Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αρμόδιο διοικητικό όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής σε καθεστώς διακανονισμού ή σε τμηματική καταβολή της παρ. 1β έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, των καθυστερούμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., είναι ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:

α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο.

δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο.

στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας.

3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 004 - Αίτηση Ν. 4087/2012), χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π.).

Όσον αφορά τον τρόπο καταλογισμού των εισφορών μισθολογικών περιόδων για τις οποίες, κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου «Δηλωθέντων - Καταβληθέντων», δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ., εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. Ε40/350/27-5-2011 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων.

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων - Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησης του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ή την Ταμειακή Υπηρεσία του αρμοδίου Υποκαταστήματος.

Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία:

Ρύθμιση οφειλών μέχρι

..../..../201

Συνημμένα

............(...........) Υπηρ. Σημείωμα/τα

Ημερομηνία

.................../......./201....

Ο Προϊστάμενος Εσόδων (υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος)

Στις ενδείξεις:

Ρύθμιση οφειλών μέχρι:

• Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου (επίδοση στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων). Σε περίπτωση που η επίδοση πραγματοποιηθεί μετά την 20η ημέρα εκάστου μηνός, θα αναγράφεται η 5η εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα της επίδοσης.

• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν οφειλές, αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα παραλαβής από τον εργοδότη του αντίγραφου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιηθεί μετά την 20η ημέρα εκάστου μηνός, θα αναγράφεται η 5η εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα της παραλαβής.

Συνημμένα:

Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδομικοτεχνικών έργων του ιδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και νωρίς καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μετά την διεκπεραίωση τους (δηλ την ημερομηνία επίδοσης τους σύμφωνα με τα παραπάνω ή την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον έλεγχο αυτό) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.

Εξυπακούεται ότι, μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει άμεσα η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου σ΄ αυτούς.

Παρατηρήσεις:

α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστος αριθμός υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων κ.λ.π.

Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου, την έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθώνονται ή να συμπληρώνονται τα τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

β) Εάν κατά τη διάρκεια του διακανονισμού ή της ρύθμισης έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/7/2012 είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στο διακανονισμό ή στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης.

Αντίθετα, εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μετά την 31/7/2012, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους του παρόντος διακανονισμού ή της ρύθμισης έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Οι διευκολύνσεις του παρόντος διακανονισμού και της ρύθμισης της παρ. 1β ισχύουν και για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα χωρίς παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους του διακανονισμού.

Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των δύο (2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν μέχρι τις 31-12-2013 και εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού λογαριασμού Δημοσίου Έργου (άρθρο τρίτο παρ. 7 του Ν.4087/2012).

5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με μία εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με μηνιαία καταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβληθεί μέχρι την 31-12-2012 και καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.

Η ισχύς του προσωρινού διακανονισμού ορίζεται μέχρι την 31-12-2013.

Το ποσό της μηνιαίας καταβολής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα 2012) και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 300.000,00 ευρώ, το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 0,80%.

Επίσης, για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα 2012), μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής.

Β) Εξόφληση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (Π.Ε.Ε., απόφαση καταλογισμού παροχών, συντάξεων κ.λ.π.), ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Οι αιτήσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις των παρ. 1α και 1β του τρίτου άρθρου του Ν.4087/2012 θα υποβάλλονται μέχρι την 31.12.2012.

2) Για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση υπαγωγής στο προσωρινό διακανονισμό της παρ. 1α μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι την 31.12.2013, δεν θα παρέγεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

3) Στη ρύθμιση της παρ. 1β (καταβολή έως και δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις), δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας.

4) Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ. Εφόσον διεκπεραιωθεί η διαδικασία του ελέγχου και ο εργοδότης δεν προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, προκειμένου να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του, η αίτηση αρχειοθετείται και δεν παρέχεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης.

5) Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών δυνατοτήτων ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α΄ δόσης του προσωρινού διακανονισμού ή της α΄ δόσης της ρύθμισης της παρ. 1β και πρόκειται να εισπράξει, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Ταμειακή Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής της, με παρακράτηση και απόδοση των ανωτέρω ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου.

Εφόσον, δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο διακανονισμό ή της ρύθμισης της παρ. 1β, ο εργοδότης δεν θα θεωρείται ενήμερος και θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.

Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π.

6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Απώλεια του παρεχόμενου διακανονισμού και της ρύθμισης της παρ. 1β επέρχεται είτε:

1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στον διακανονισμό της παρ. Ια ή στη ρύθμιση της παρ. 1β.

2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης, του προσωρινού διακανονισμού.

3. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, της ρύθμισης της παρ. 1β.

Εφόσον ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης του διακανονισμού, ή της ρύθμισης της παρ. 1β δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου στις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάζεις με την υποβολή νέας αίτησης.

Στη περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς της απωλεσθείσας απόφασης ρύθμισης, με την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των συνολικών του οφειλών, σύμφωνα με τις διατάζεις των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 .

Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν στο προσωρινό διακανονισμό ή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά το νόμο υπευθύνων τους καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους.

7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι την 31/12/2013, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών και θα υπαχθούν σε αυτή καταβάλλοντας το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών:

α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του Ν. 2362/95 , οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του Ν. 2556/97 .

β) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους του προσωρινού διακανονισμού ή της ρύθμισης της παρ. 1β όσο και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.

δ) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης.

ε) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

Μετά την 1/1/2014 εφόσον δεν έχει εξοφληθεί, κατά τα ως άνω, το σύνολο της οφειλής έως την 31/7/2012, παύει η περίοδος αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και το υπόλοιπο της οφειλής είτε εξοφλείται εφάπαξ είτε με την εκ νέου ρύθμιση του κατά τα άρθρα 53-62 του Ν.3863/2010.

8. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ν.3863/2010

Σας ενημερώνουμε ότι, με τη παρ. 9 του τρίτου άρθρου του Ν.4087/2012, στους εργοδότες που τηρούν τους όρους της ρύθμισης του Ν.3863/2010 (Α΄ 115), χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., με παρακράτηση ποσού μίας (1) δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης.

9. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα, τα παραρτήματα καθώς και τα εκτελούμενα από αυτή οικοδομικοτεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δημόσια), τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αντιμετωπίζονται στο σύνολο τους με έκδοση ενιαίας απόφασης υπαγωγής στο διακανονισμό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ή το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας της επιχείρησης (εγκ. 52/99 & 20/2004). Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που η απογεγραμμένη κοινή επιχείρηση έχει οφειλές μόνο από έργα.

Όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που εκτελούνται με το σύστημα της αντιπαροχής, οι οφειλές ενός εκάστου έργου θα εντάσσονται στον διακανονισμό με ξεχωριστή απόφαση.

2. Οφειλές ιδιωτικού έργου που αναγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικού τεχνικού έργου που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία, για τα οποία έχουμε συνυπεύθυνους για την καταβολή των εισφορών τους κυρίους των έργων και τους εργολάβους, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή απόφαση (η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο εργοδότη στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., απογραφής του έργου).

3. Οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή απόφαση (η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Η Διοίκηση του Ι.ΚΑ.-Ε.ΤΑ.Μ. ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ. 196 /τ.Α΄/16-10-2012) "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"" του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών, με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 , με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και εφεξής. Το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί:

1) σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων, ως προς την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, για τόνο, οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δεύτερου τριμήνου του 2012 μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής ορίζεται στο 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.

Β) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.7.2012, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και εφεξής. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Η υπολογισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δόση που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής θα επιφέρει σημαντική μείωση, τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που αναλογούν σε αυτή.

Σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί από την επιχείρησή σας έως την 31.12.2012.

Τονίζεται ότι, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της περίπτωσης Α) μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι την 31.12.2013, δεν θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Στη ρύθμιση της περίπτωσης Β) δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, ενώ η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.

Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών δυνατοτήτων ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.

Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται έως την 31.12.2013 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOY Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: