Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5961

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 6073/125

«Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) - Δράση 16913».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 56 του Ν. 4872 (Α΄ 247/2021) Μέρος Θ΄ «Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση» με βάση το οποίο: «1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. 2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό Μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό Μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά Μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4763/2020».

2. Το άρθρο 20 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205).

3. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ειδικότερα δε το άρθρο 12 του νόμου αυτού.

4. Την από 13.07.2021 έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κονδύλια ανάκαμψης της ΕΕ προς 16 χώρες τις ΕΕ.

5. Την υπ΄ αρ. 4982/111/13-9-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠΑ «Έγκριση Τεχνικού Δελτίου προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

6. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174739 της Δράσης με ID 16913, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 04.10.2022).

7. Την υπό στοιχεία 147166 ΕΞ 2022/11.10.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

8. Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης» (Α΄ 163).

9. Το άρθρο 48 Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ στα ΑΕΙ.

10. Το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» στον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).

11. Τα άρθρα 63-66 του Ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Α΄ 254).

12. Τον ν. 4921/2022 (Α΄ 75) Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

13. Την υπ΄ αρ. 82759/2022 (Β΄ 4581) απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

14. Την από 17/10/2022 διατύπωση γνώμης του Νομικού συμβούλου της Δ.ΥΠ.Α.

15. Το υπό στοιχεία 165219 ΕΞ 2022/11.11.2022, απαντητικό έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, αποφασίζει:

Την έγκριση του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)» ως εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης -οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης- που θα απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης εργαζομένων - ωφελουμένων διάρκειας από 50 έως 100 ώρες που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην πρόσκληση.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το έργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας από 50 έως 100 ώρες και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί μέσω των Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, οι ήδη ενταγμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», στα οποία συμμετέχουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. και τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ, μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην υλοποίηση του παρόντος έργου με βάση την πρόσκληση που θα εκδοθεί από τη ΔΥΠΑ. Η συμμετοχή των ήδη ενταγμένων στα Μητρώα δεν απαιτεί την εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στο Μητρώο. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος κατάρτισης επιθυμεί να συμμετάσχει στο παρόν έργο και δεν είναι ήδη ενταγμένος στο αντίστοιχο ανωτέρω Μητρώο, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζομένων, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Δέσμες προτάσεων και οι οποίες συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους `Αξονες. Το παρόν έργο ανήκει στην τρίτη (3) δέσμη: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και συγκεκριμένα στον επιμέρους `Αξονα 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, καθώς και στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στόχοι:

I. Η αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων -και ειδικότερα των ψηφιακών και «πράσινων»- των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας της χώρας.

II. Η βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

III. Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

Τα αποτελέσματα του έργου αυτού, αφενός θα υποστηρίξουν την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου θα συμβάλουν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. ή αδειοδοτημένο Κ.Δ.Β.Μ. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Παράλληλα, η δια ζώσης εκπαίδευση διασφαλίζει την αμεσότητα στη διδασκαλία μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας σε αίθουσα διδάσκοντα και καταρτιζομένων και ενισχύει την εμπειρία της μάθησης.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 100 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 100 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες ειδικές προδιαγραφές για την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προσκλήσεις που θα εκδο­θούν για την επικαιροποίηση των δύο Μητρώων Παρόχων κατάρτισης (των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. και των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ), στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η Ελληνική. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.) αναπτύσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό υλικό στην Αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, στην περιγραφή κάθε προγράμματος, θα πρέπει να αναφέρεται η γλώσσα υλοποίησης, καθώς και τα απαραίτητα προσόντα κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν χωριστά τμήματα κατάρτισης για κάθε Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα. Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών (5) για ένα πρόγραμμα κατάρτισης, τότε ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να το υλοποιήσει εντός του χρονικού πλαισίου του παρόντος έργου.

Κατά τη συμπλήρωση ενός τμήματος κατάρτισης δύναται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους του παρόντος έργου και άλλοι καταρτιζόμενοι του παρόχου κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 25 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενοι του παρόντος έργου εγγράφονται κατά προτεραιότητα.

Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Διακόπτεται κατά τις επίσημες αργίες ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές κ.λπ.), με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr. Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση στη ΔΥΠΑ.

Στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου κ.λ.π της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Κατ΄ εξαίρεση, σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται μισθούμενες λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από έγκριση της Δ.ΥΠ.Α, κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πάροχο. Εφόσον η υλοποίηση προγραμμάτων πραγματοποιηθεί σε μισθούμενα λειτουργούντα σχολεία, ο πάροχος έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης/ υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Η 1 ΕΜΕ θα πρέπει να είναι διαφορετική από τις ΕΜΕ που έχει δηλώσει για τη συμπερίληψή του στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ΕΜΕ θα προκύπτει είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος διαθέτει, είτε με νέα πρόσληψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Πρόσκληση.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που καθορίζονται από τη ΔΥΠΑ και αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες. Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του παρόχου και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση που θα εκδοθεί.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στα ως άνω θεματικά αντικείμενα και τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και θα εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση. Με την ίδια διαδικασία τα προγράμματα κατάρτισης δύνανται να επικαιροποιούνται ή και να τροποποιούνται.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται από ένα σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.

Κάθε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποίηση των εκροών/μαθησιακών αποτελεσμάτων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Πριν από την έναρξη υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει αποδεδειγμένα (μέσω της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από φορέα πιστοποίησης) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τουλάχιστον έναν φορέα πιστοποίησης.

Οι φορείς πιστοποίησης είναι:

α) φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της European Accreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα.

β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί μέσω των Μητρώων Παρόχων Πιστοποίησης της ΔΥΠΑ. Η συμμετοχή των ήδη ενταγμένων στο Μητρώο πιστοποιητών δεν απαιτεί την εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί. Σε περίπτωση που κάποιος πάροχος πιστοποίησης επιθυμεί να συμμετάσχει στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης και δεν είναι ήδη ενταγμένος στο ανωτέρω Μητρώο, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως θα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Μέσω της επιταγής κατάρτισης ο πάροχος κατάρτισης θα λάβει την αμοιβή του για το πρόγραμμα κατάρτισης. Μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και του καταρτιζόμενου υπογράφεται κατ΄ αρχάς διμερής σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα αυτής και ο «Κώδικας Δεοντολογίας». Τόσο στη σύμβαση, όσο και στο παράρτημα αυτής, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν, τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και για την οποία εκατέρωθεν οι συμβαλλόμενοι έχουν λάβει γνώση.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το έργο, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους των προσκλήσεων που θα εκδίδονται για τη δράση, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr ή/και μέσω της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr). Οι πάροχοι κατάρτισης θα λαμβάνουν πληροφόρηση από τις ίδιες ιστοσελίδες.

Η ΔΥΠΑ μέσω των ιστοσελίδων θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτών για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. Η ΔΥΠΑ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κ.λπ.) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από τις ως άνω ιστοσελίδες.

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 28/2/2023. Η λήξη του οικονομικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 31/12/2023.

Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της κατάρτισης και της πιστοποίησης δεν θα υπερβεί το ποσό των 154.500.000,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό πρωτ. 147166 ΕΞ 2022/11.10.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου. Το ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 2659. Τυχόν τραπεζικές προμήθειες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ στον ΚΑΕ 0431.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε 4,5 ευρώ, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5 ευρώ.

Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται σε 80 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.

9. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 ωφελούμενοι.

Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης η ΔΥΠΑ θα δημοσιεύει πρόσκληση, η οποία θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, στον Ιδιωτικό Τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας, τους οποίους θα καλεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Η πρόσκληση θα καθορίζει με λεπτομέρεια τους όρους υλοποίησης του παρόντος έργου. Το Σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) αφορά σε ένα σύστημα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από παρόχους κατάρτισης της επιλογής τους -σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες- οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα Μητρώα παρόχων κατάρτισης, που έχουν καταρτισθεί από τη ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΔΥΠΑ έχουν εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από την πρόσκληση που θα δημοσιεύει η ΔΥΠΑ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης και δεν έχει συμμετάσχει σε άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/ reskilling programstotargetedpopulations) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Σημειώνεται ότι:

Οι εργοδότες των εργαζομένων που συμμετέχουν στην κατάρτιση δεν συμμετέχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης και πιστοποίησης.

Η τρέχουσα απασχόληση των εργαζόμενων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ή πριμοδότησης τους για την επιλογή τους στο πρόγραμμα.

Η κατάρτιση διεξάγεται εκτός του εργασιακού ωραρίου του εργαζόμενου.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο ωφελουμένων της παρούσας απόφασης συνιστά εξουσιοδότηση προς τη ΔΥΠΑ, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για την περαιτέρω επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata).

Μετά την υποβολή της αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης. Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και εφόσον οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, μέσω της σύναψης της διμερούς σύμβασης μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου. Οι πάροχοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελουμένων, ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η ΔΥΠΑ θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και σε περίπτωση που προκύψει ότι πάροχος κατάρτισης εισήγαγε στην κατάρτιση μη επιλέξιμο ωφελούμενο, ως προς τα κριτήρια συμμετοχής τότε θα περικόπτεται το 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο. Συνακόλουθα ο ωφελούμενος θα διαγράφεται από το Μητρώο ωφελουμένων. Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ως προς τη γνησιότητα των τίτλων σπουδών που έχουν αναρτήσει οι ωφελούμενοι.

11. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η ΔΥΠΑ θα εκδώσει δημόσιες προσκλήσεις προς τους παρόχους κατάρτισης (προς τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των δημοσίων ΑΕΙ και προς τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.), στις οποίες θα καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι λόγοι αποκλεισμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ένταξη των παρόχων κατάρτισης στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων. Η ΔΥΠΑ έχει ήδη καταρτίσει δύο διακριτά Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4872/2021 (Α΄ 247), ως εξής:

Α) Μητρώο παρόχων κατάρτισης, ; Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των δημοσίων ΑΕΙ

Β) Μητρώο παρόχων κατάρτισης, αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

Οι πάροχοι κατάρτισης που είναι ήδη ενταγμένοι στα ανωτέρω Μητρώα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για την υλοποίηση του παρόντος έργου με βάση τις προσκλήσεις που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α, χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στα ανωτέρω Μητρώα. Σε περίπτωση που πάροχος κατάρτισης, ο οποίος δεν είναι ήδη ενταγμένος στα ανωτέρω Μητρώα, επιθυμεί να συμμετάσχει στο παρόν έργο, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα αναφέρονται στις σχετικές προσκλήσεις της Δ.ΥΠ.Α.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έργο των παρόχων κατάρτισης είναι:

• Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ομαλή διεξαγωγή του εκάστοτε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, οι επαφές και συστηματικές συναντήσεις και συνεργασία με τους εκπροσώπους της Δ.ΥΠ.Α.

• Η διασφάλιση ποιότητας του έργου, με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για την εξ΄ αποστάσεως και τη δια ζώσης κατάρτιση.

• Η σύνταξη αρχικής και τελικής έκθεσης προόδου του έργου.

• Η οικονομική διαχείριση του έργου. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκτέλεση των πληρωμών, έγκριση των δαπανών από τα αρμόδια όργανά του, εκτέλεση των πληρωμών και τήρηση λογιστικής μερίδας του έργου.

• Η έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού παρακολούθησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

• Η ενημέρωση της Δ.ΥΠ.Α. για το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κάθε ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης.

• Η παροχή εδεσμάτων και καφέ/αναψυκτικού/χυμού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Για κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η δυνατότητα πιστοποίησης των εκροών από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της European Accreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα, είτε είναι εταιρείες πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες.

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της παρούσας, οι πάροχοι κατάρτισης χορηγούν υποχρεωτικά στους καταρτιζόμενους:

Το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη μέθοδο κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικής ενότητας (δια ζώσης, ή εξ αποστάσεως/σύγχρονη ή ασύγχρονη) και θα πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

1. συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος,

2. ανταπόκριση στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις,

3. καταλληλότητα, ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του παρόχου κατάρτισης. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, που θα περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, από παρόχους εγγεγραμμένους στα Μητρώα παρόχων κατάρτισης, του παρόντος έργου.

13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εάν ο πάροχος κατάρτισης είναι Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ), η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ που διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα και διδακτική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν, καθώς και μη μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ του ΑΕΙ, ενταγμένα στο Μητρώο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εξασφαλίζει τη συνάφεια των ακαδημαϊκών τους προσόντων και της διδακτικής τους εμπειρίας, ως προς το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν.

Εάν ο πάροχος κατάρτισης είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), η κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2844), όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της υπ΄ αρ. 10472/6.9.2013 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Β΄ 2451)».

Σημειώνεται, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ, εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επίσης, οι εκπαιδευτές μπορεί να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω τρίτων φορέων, όταν πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης από διεθνείς εταιρείες λογισμικού.

Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων και κατόπιν ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος.

Εκπαιδευτές που η κύρια απασχόλησή τους είναι στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να προσκομίσουν την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα τους.

Θα πρέπει να πιστοποιείται η επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική συνάφεια του εκπαιδευτή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή/και του συνόλου του προγράμματος κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας. Ο πίνακας των εκπαιδευτών, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ΄ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

- είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.

- έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

- διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης.

Στην περίπτωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης απαιτείται η βεβαίωση ολοκλήρωσης των διακριτών υπο-ενοτήτων/modules όπως προκύπτει και επιβεβαιώνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ).

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. Ο Πάροχος ενημερώνει σχετικά τη ΔΥΠΑ.

Επίσης ενημερώνεται από τον Πάροχο κατάρτισης εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο ημερών το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμπληρώνοντας την Ενότητα του Εντύπου "Ε3.2 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης/Διακοπή"

Τέλος, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, τα απαραίτητα απογραφικά δελτία για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών). Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για την περίπτωση διακοπής της συμμετοχής στη δράση προ της ολοκλήρωσής της. Τα στοιχεία αυτά, στη συνέχεια, ο πάροχος οφείλει να τα υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή του επιδόματός του.

15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από:

Α) Ανεξάρτητους Φορείς Πορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της European Accreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα.

Β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Η ΔΥΠΑ θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση προς τους φορείς πιστοποίησης, στις οποίες θα καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι λόγοι αποκλεισμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ένταξη των φορέων πιστοποίησης στο αντίστοιχο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ έχει ήδη καταρτίσει Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4872/2021 (Α΄ 247).

Οι φορείς πιστοποίησης που είναι ήδη ενταγμένοι στο ανωτέρω Μητρώο, μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για την υλοποίηση του παρόντος έργου με βάση την πρόσκληση που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α, χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών που έχουν ήδη προσκομιστεί και αξιολογηθεί για την ένταξή τους στο ανωτέρω Μητρώο. Σε περίπτωση που φορέας πιστοποίησης, ο οποίος δεν είναι ήδη ενταγμένος στο ανωτέρω Μητρώο, επιθυμεί να συμμετάσχει στο παρόν έργο, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται σε 80 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και θα παρέχεται μέσω certification voucher (επιταγή πιστοποίησης) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον οικείο φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα Πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (CERTIFICATION VOUCHER)

Το παρόν έργο υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher), το οποίο αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης και πιστοποίησης- μέλη των Μητρώων Παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης της παρούσας- σύμφωνα με προκαθορισμένες από τη ΔΥΠΑ μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προϋποθέτει οι φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης να έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα επικαιροποιημένα Μητρώα που θα καταρτίσει η ΔΥΠΑ για τις ανάγκες του παρόντος έργου. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίσης επιταγή πιστοποίησης (certification voucher) για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους Φορείς πιστοποίησης ενταγμένους στο αντίστοιχο Μητρώο της ΔΥΠΑ, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

18. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο ωφελουμένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, με ευθύνη του ωφελούμενου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.

γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση.

δ. Εάν διακόψει την κατάρτιση.

ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις υπηρεσίες που παρέχονται, από αυτόν, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν την ενεργοποίηση της επιταγής του ωφελουμένου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υποχρεούται να επαληθεύσει, εάν: 1. Ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής του (τίτλοι και πιστοποιητικά σπουδών, κ.λπ.) 2. Ο ωφελούμενος έχει λάβει και άλλη επιταγή για άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Ο έλεγχος των περιπτώσεων 1 και 2 αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ωφελούμενος, μαζί με την αίτηση συμμετοχής του, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

20. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κάθε πάροχος κατάρτισης, μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις διμερείς συμβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr

τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξή του. Η ΔΥΠΑ δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

21. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο Πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών και μέσα στις προθεσμίες που θα θέσει η ΔΥΠΑ, στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων στο πλαίσιο του έργου.

22. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Με την ολοκλήρωση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε τμήματος κατάρτισης, καθώς και της συμμετοχής των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο πάροχος κατάρτισης και ο πάροχος πιστοποίησης εκδίδουν σε κάθε καταρτιζόμενο, που ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στις ως άνω διαδικασίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, «απόδειξη παροχής υπηρεσιών».

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την παρούσα, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Προγράμματος Κατάρτισης». Ομοίως, ο πάροχος πιστοποίησης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο «Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης», καθώς και «Πιστοποιητικό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων» κατόπιν συμμετοχής και επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, αντίστοιχα.

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Ο πάροχος κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των ωφελουμένων στη δράση κάθε Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης και μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, υποχρεούται να υποβάλει στη ΔΥΠΑ τα απολογιστικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα και στις σχετικές προσκλήσεις του έργου. Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για τη διοικητική επαλήθευση για την αποτύπωση των άμεσων αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΥΠΑ.

24. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ) "Voucher" που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Π.Σ περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα: α) Κατάρτιση και διαχείριση Μητρώου ωφελουμένων Στο πλαίσιο του έργου θα καταρτιστεί Μητρώο ωφε­λουμένων, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

β) Επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΑΕΙ.

γ) Επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

δ) Επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου παρόχων πιστοποίησης.

Το Πληροφορικό Σύστημα θα υποστηρίζει τις παρακάτω ενδεικτικές διαδικασίες:

• Επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου ωφελουμένων.

• Επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των ΑΕΙ.

• Επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.

• Κατάρτιση και διαχείριση Μητρώου εκπαιδευτών.

• Κατάρτιση και διαχείριση Μητρώου παρόχων πιστοποίησης.

• Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων προγραμμάτων κατάρτισης.

• Διαχείριση τμημάτων ανά πρόγραμμα κατάρτισης.

• Διαχείριση διαδικασίας πιστοποίησης.

• Διαχείριση επιτόπιων, ηλεκτρονικών, διοικητικών και ειδικών επαληθεύσεων.

• Διαχείριση πληρωμών.

• Παρακολούθηση ωφελουμένων μετά το πέρας της κατάρτισης.

• Αξιολόγηση και παροχή στατιστικών στοιχείων.

• Διαχείριση χρηστών.

• Ανταλλαγή δεδομένων με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα.

• Διαχείριση συστήματος αναφορών δικαιούχων πληρωμής (ωφελούμενοι, πάροχοι ανά περιφερειακή διεύθυνση).

- Έκδοση αρχείων συμβατών με το e-pde.

25. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. Για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα εκδοθούν προσκλήσεις που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (παρόχους κατάρτισης, παρόχους πιστοποίησης, ωφελούμενους-εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας της χώρας), στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία του έργου.

II. Η συμμετοχή στην κάθε επιμέρους πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της αντίστοιχης πρόσκλησης.

III. Η «Αίτηση συμμετοχής» των εργαζομένων, καθώς και των παρόχων κατάρτισης και των παρόχων πιστοποίησης στα αντίστοιχα Μητρώα, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

IV. Οι ωφελούμενοι του έργου, καθώς και οι πάροχοι κατάρτισης και πιστοποίησης των αντίστοιχων Μητρώων, έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που θα ορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

V. Οι σχετικοί έλεγχοι για την επιλεξιμότητα των ωφελουμένων θα πραγματοποιούνται μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και του σχετικού συστήματος εφαρμογής της παρούσας δράσης για την περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μισθωτοί.

VI. Για τις ανάγκες του έργου θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο ωφελουμένων.

VII. H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του έργου αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΥΠΑ.

VIII. Η ΔΥΠΑ θα διενεργεί διοικητικές, ηλεκτρονικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στην εκάστοτε πρόσκληση, καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους της ΔΥΠΑ.

IX. Η ΔΥΠΑ θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.

X. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).

XI. Οι προθεσμίες της εκάστοτε δράσης του παρόντος έργου δύνανται να τροποποιούνται από τη ΔΥΠΑ, οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr.

XII. H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από τη ΔΥΠΑ στην ειδική ιστο-σελίδα http://www.voucher.gov.gr είναι υποχρεωτική.

XIII. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, για όσο διάστημα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

XIV. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

XV. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το προβλεπόμενο έντυπο, Έντυπο 3.2 που αφορά στην Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 28153/126/20.08.2013 (Β΄ 2163) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

XVI. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη ΔΥΠΑ, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για την περαιτέρω επεξεργασία, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, καθώς και για τη εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata), ατομικών δηλαδή στατιστικών εγγραφών για τους σκοπούς της παρακολούθησης του έργου, μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

XVII. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος γίνεται αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους με βάση ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης.

26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης και συγκεκριμένα οι Πάροχοι Κατάρτισης και Πιστοποίησης ή τρίτοι φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων και έργων ή μέρους αυτών, που κάνουν χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναγνωρίζουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και διασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης με ενέργειες επικοινωνίας ως εξής:

α) Εμφανίζουν το έμβλημα της Ένωσης και τη σχετική δήλωση χρηματοδότησης με την ένδειξη «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στις ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής που υλοποιούν σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική) και σε όλο το επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, διαδικτυακό κ.λπ.) που παράγουν σχετικά με το έργο ή τη δράση και προορίζεται για οποιοδήποτε μέσο. Επιπλέον, σε ενέργειες που περιλαμβάνουν συγγραφή κειμένου, όπως δελτία τύπου, οδηγοί δράσεων, έντυπα, πέραν της εμφάνισης των εμβλημάτων γίνεται και λεκτική αναφορά της χρηματοδότησης εντός του κειμένου. Στο Παράρτημα I «Οδηγός Δημοσιότητας» δίνονται σχετικά υποδείγματα εφαρμογής της σήμανσης.

β) Παρέχουν στον επίσημο επαγγελματικό διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, και στους επαγγελματικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της/των δράσης/εων και έργου/ων που υλοποιούν, που επισημαίνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Αναρτούν σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με πληροφορίες σχετικά με την δράση/έργο και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα:

Κάθε πάροχος κατάρτισης ή πιστοποίησης που συμμετέχει στο παρόν έργο οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως εξής:

Από την έναρξη υλοποίησης του έργου κάθε πάροχος, οφείλει να:

- Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος έργου την επικοινωνιακή ταυτότητα του Φορέα Χρηματοδότησης δηλαδή τη δήλωση «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια με αυτήν που θα ενσωματώνεται στο υποσέλιδο (footer) της εκάστοτε πρόσκλησης. Η παραπάνω σήμανση πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών.

- Εξασφαλίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

- Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής του έργου (πχ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσημο ιστότοπο (www. voucher.gov.gr) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

- Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στη ΔΥΠΑ, ή/και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή (όπως η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), εφόσον του ζητηθεί.

- Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενημέρωσης των πολιτών - δυνητικών ωφελουμένων (ημερίδες, σεμινάρια, κ.λπ.) για τη σκοπιμότητα του έργου, θα πρέπει στον χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα ή αφίσα πληροφόρησης, η οποία θα αναφέρει το έργο και τον φορέα χρηματοδότησής του και θα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπα δημοσιότητας που περιγράφηκαν προηγουμένως. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα έγγραφα που θα αφορούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης, Βεβαιώσεις συμμετοχής, κ.λπ., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία δημοσιότητας. Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και τα λογότυπα δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή κατά τη διενέργεια δράσεων όπως: Εκδόσεις εντύπων, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων, όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται με στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης.

- Προβολή του προγράμματος από την ιστοσελίδα του παρόχου, κ.λπ.

27. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

H παρακολούθηση και η επαλήθευση - επιβεβαίωση της υλοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης γίνεται από τη ΔΥΠΑ και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της παρούσας απόφασης του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ και της εκάστοτε Πρόσκλησης. Επαληθεύσεις, επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επαλήθευση μπορεί να είναι επιτόπια ή ηλεκτρονική ή/και διοικητική και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης, είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:

- την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραμμα,

- την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης, σύμφωνα με την παρούσα,

- την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,

- την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης,

- την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε επαλήθευση που πραγματοποιείται από το/ τα αρμόδιο/α όργανο/α, συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Επαλήθευσης, τα οποία κοινοποιούνται στον πάροχο κατάρτισης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, το αρμόδιο όργανο επαλήθευσης είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση, έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης, μέσω της επιταγής κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις, η ΔΥΠΑ δύναται να προβεί σε αυτόματο αποκλεισμό του παρόχου από το Μητρώο παρόχων ή και από συμμετοχή σε επόμενες Προσκλήσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πάροχος έχει δικαίωμα υποβολής τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος της επαλήθευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, ο πάροχος υποχρεούται από την πρόσκληση/προκήρυξη της ΔΥΠΑ να παρέχει δικαιώματα χρηστών του Ο.Σ.Τ.Κ. στους αρμόδιους ελεγκτές που θα ορίσει η ΔΥΠΑ, ώστε αυτοί να μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις εξ αποστάσεως.

Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες και να διασφαλίζει τη διαδρομή ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή.

Τα αρμόδια όργανα, εφόσον έχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου προβαίνουν στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και όπου απαιτείται ζητούν την αναστολή χρηματοδότησης του έργου.

Σύνταξη έκθεσης επαλήθευσης/κοινοποίηση -υποβολή αντιρρήσεων

1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας ή ηλεκτρονικής ή/και διοικητικής επαλήθευσης και τη λήψη συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του Παρόχου, συντάσσεται από την Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών σχετική έκθεση επαλήθευσης, η οποία περιλαμβάνει σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των τυχόν διαπιστωθέντων προβλημάτων και των συνεπειών τους. Στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται παρατυπία ή αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή ποσών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση και προτείνεται η επιβολή των κυρώσεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και στην εκάστοτε πρόσκληση. Εφόσον η παρατυπία αφορά σε δαπάνες για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί η δημόσια συνεισφορά τα ποσά που περικόπτονται αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση.

2. Η έκθεση επαλήθευσης κοινοποιείται από τη ΔΥΠΑ, μέσω του Π.Σ. του προγράμματος, στον ελεγχόμενο φορέα εντός 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών.

3. Ο ελεγχθείς φορέας μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης, να υποβάλλει στη Δ.ΥΠ.Α, ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. του προγράμματος, τυχόν αντιρρήσεις του.

4. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από Τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους, η οποία εισηγείται στον Διοικητή για την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων, αρμοδίως. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της διενέργειας της συμπληρωματικής επαλήθευσης και τη λήψη τυχόν πρόσθετων στοιχείων.

5. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου φορέα, το πόρισμα της έκθεσης επιτόπιας, ηλεκτρονικής ή/και διοικητικής επαλήθευσης οριστικοποιείται και η υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Καθορισμός κατηγοριών παρατυπιών/παραβάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά των ωφελουμένων

Εάν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικού ή άλλου εγγράφου προβλεπόμενου υποχρεωτικά στη σχετική Πρόσκληση ή τα ήδη προσκομισθέντα εμφανίζουν ελλείψεις συνεπεία των οποίων δεν πιστοποιείται το δικαίωμα συμμετοχής και παρ΄ όλα αυτά ο πάροχος έχει προβεί στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, τότε η συμμετοχή του ωφελούμενου θεωρείται άκυρη, ο ωφελούμενος διαγράφεται από το Μητρώο ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισης που του αντιστοιχεί περικόπτεται. Στην περίπτωση αυτή περικόπτεται επίσης το 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης του παρόχου, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ΄ εξακολούθηση παρατυπία από κάποιον πάροχο κατάρτισης, όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη σύμβασης με ωφελούμενο, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, τότε ο δικαιούχος/αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων της δράσης ή/και τον αποκλεισμό του από επόμενη Δράση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους εκπαιδευτές

2.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή αναπληρωτή) μη πιστοποιημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα για τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι, στην ειδικότητα που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου στο τμήμα, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

2.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή, ο οποίος εμπίπτει στην εξαίρεση που προ­βλέπεται στην Πρόσκληση και δεν έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, τότε τάσσεται προθεσμία στον πάροχο για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι την υποβολή της αίτησης πληρωμής του, με την επιφύλαξη του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Στην περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας, επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής της κατάρτισης του παρόχου στο τμήμα, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

2.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα δίδαξε άλλος εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκαιρη δήλωση της αλλαγής αυτής στην ιστοσελίδα του έργου, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου στο τμήμα ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

2.4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή που η κύρια απασχόλησή του είναι στον δημόσιο τομέα και δεν έχει προσκομίσει την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα του, τότε επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του παρόχου, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων, στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις

3.1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο πάροχος κατάρτισης δεν υλοποίησε πρόγραμμα ενώ είχε συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών (5), τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αμοιβής του παρόχου για το Πρόγραμμα.

3.2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες, που δηλώθηκαν κατά την υποβολή του προγράμματος, δεν διδάχθηκαν ή ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι σχετικά με τον αριθμό των υποχρεωτικών ωρών της δια ζώσης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο της κατάρτισης (δια ζώσης, σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης) επιβάλλεται περικοπή, στην αμοιβή του παρόχου για το σύνολο του συγκεκριμένου προγράμματος.

3.3. Αν διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν έχει καταχωρήσει τις απουσίες των ωφελουμένων στη δια ζώσης ή στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση, στη σχετική ηλεκτρονική ιστοσελίδα εντός 20΄ από την έναρξη του μαθήματος, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αμοιβής του παρόχου για το Πρόγραμμα.

3.4. Αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ της έγγραφης και ηλεκτρονικής μορφής (καταχώριση στην οικεία ιστοσελίδα) του παρουσιολογίου, τότε επιβάλλεται περικοπή 5% επί της αμοιβής του παρόχου. (Στην περίπτωση της δια ζώσης εκπαίδευσης, εκτός από την καταχώριση των απουσιών στην οικεία ιστοσελίδα, ο πάροχος οφείλει να α διατηρεί και έντυπα παρουσιολόγια με τις υπογραφές των καταρτιζομένων και του εκπαιδευτή. Στη περίπτωση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκτός από την καταχώριση των απουσιών στην οικεία ιστοσελίδα, ο πάροχος οφείλει να διατηρεί αντίγραφο με τα στοιχεία παρουσίας των συμμετεχόντων, όπως αυτά εξάγονται από την πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο

4.1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση από τη ΔΥΠΑ του οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, λόγω μη προσκόμισης από τον πάροχο των απαιτούμενων απολογιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών για την πληρωμή ή αν αυτά υποβληθούν ελλιπή, τίθεται αρχικά εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr, στον Πάροχο προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται περικοπή της συνολικής αμοιβής του Προγράμματος του Παρόχου.

4.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάρτηση σύμβασης στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, μεταξύ των συμβαλλομένων που ορίζει η σχετική Πρόσκληση, η οποία δεν είναι ορθά συμπληρωμένη, ενυπόγραφη, έγκαιρη και σύμφωνα με τα πρότυπα σύμβασης, τίθεται προθεσμία τριών εργασίμων ημερών για συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται στον πάροχο περικοπή του 100% του ποσού της επιταγής κατάρτισης που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο ωφελούμενο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

4.3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη ανάρτηση των συμβάσεων ωφελουμένων, εκπαιδευτών, στην ειδική ιστοσελίδα και παράλληλα στο TAXISNET (τριμηνιαίο πινάκιο εφορίας) επιβάλλεται περικοπή 20% επί του συνόλου της αμοιβής του παρόχου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

4.4. Αν διαπιστωθεί ότι αποδεδειγμένα δεν έχουν χορηγηθεί εδέσματα και αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους, επιβάλλεται περικοπή 10% επί της αμοιβής κατάρτισης του παρόχου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής τήρηση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας κατά την υλοποίηση του προγράμματος (έντυπα, αφίσες, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του παρόχου κ.λπ.), επιβάλλεται περικοπή, κατά περίπτωση, από 10% μέχρι 100% επί της συνολικής αμοιβής του Παρόχου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις του παρόχου που επισύρουν τη μη πληρωμή των προγραμμάτων που υλοποίησε:

Η μη υποβολή από τον πάροχο όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από την Πρόσκληση ή/και η μη τήρηση φακέλου φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, επισύρει την ποινή της μη πληρωμής των προγραμμάτων που υλοποίησε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις του παρόχου που επισύρουν την αυτόματη διαγραφή του από το αντίστοιχο Μητρώο παρόχων, τη μη αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης και τον αποκλεισμό από επόμενη ή επόμενες Προσκλήσεις/ Διαγωνισμούς.

7.1. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου των αρμοδίων οργάνων επαλήθευσης/ελέγχου ή/και μη χορήγησης στοιχείων ή/και άρνησης ελέγχου.

7.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη διατήρηση των προβλεπόμενων ΕΜΕ για τον πάροχο, ή ότι ο πάροχος δεν διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό που προβλέπεται από την εκάστοτε Πρόσκληση ένταξης στο αντίστοιχο Μητρώο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

Υποχρέωση τήρησης Νόμων

8.1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914), περί προστασίας του καταναλωτή (ν. 2251/1994), τον Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019) (και συμπληρωματικά τον ν. 2472/1997), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Oδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σχετικές παραβάσεις εκ μέρους των παρόχων, διαβιβάζονται τα στοιχεία στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές ήτοι, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού/Αρχή Προστασίας Καταναλωτή/Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

8.2. Στην περίπτωση διαπίστωσης από τα παραπάνω αρμόδια όργανα τυχόν παραβάσεων των ως άνω πλαισίων, θα γνωστοποιείται στη ΔΥΠΑ και θα επιβάλλεται η μη πληρωμή του παρόχου για τα προγράμματα που υλοποίησε, η διαγραφή του από το αντίστοιχο Μητρώο παρόχων και αποκλεισμός συμμετοχής του σε επόμενη ή επόμενες προσκλήσεις. Τα δε στοιχεία δύνανται να διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9

Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση λοιπών όρων της εκάστοτε Πρόσκλησης

Σε περίπτωση μη τήρησης λοιπών όρων της εκάστοτε Πρόσκλησης που συνιστούν παράβαση εκ μέρους του Παρόχου και δεν περιγράφονται αναλυτικά στις παραπάνω κατηγορίες, η ΔΥΠΑ δύναται να επιβάλει, αναλόγως της βαρύτητας αυτών, τις κάτωθι κυρώσεις, ήτοι:

• Σύσταση

• Περικοπή επί της συνολικής αμοιβής του παρόχου κατάρτισης

• Αποκλεισμός από τα Μητρώα παρόχων που συστήνονται για τις ανάγκες του παρόντος έργου ή επόμενων έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι:

Στην περίπτωση επαλήθευσης κατά την οποία επιβάλλεται ποινή και α) το ποσό πληρωμής προς τον πάροχο υπολείπεται του ποσού της επιβληθείσας ποινής ή β) ο πάροχος έχει αποπληρωθεί, τότε εκδίδεται πράξη καταλογισμού με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Η ΔΥΠΑ διαβιβάζει το πόρισμα της εν λόγω επαλήθευσης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Γενικότερα, αν κατά την υλοποίηση των δράσεων διαπιστωθεί παρατυπία που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη χρηματοδότησης, από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του. Η πράξη καταλογισμού εκδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου.

Οι περιπτώσεις των παρατυπιών που οφείλονται αποκλειστικά στους παρόχους κατάρτισης και δεν αφορούν τους ωφελούμενους, δεν επιφέρουν περικοπή των εκπαιδευτικών επιδομάτων.

28. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές διενεργούνται από τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας και τις εκάστοτε προσκλήσεις.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.

Για την καταβολή της αμοιβής των παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία της πληρωμής, η οποία αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη ΔΥΠΑ.

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.

Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι ουδεμία άλλη απαίτη­ση έχουν από τη ΔΥΠΑ, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων θα αναστέλλονται, καθ΄ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί στη ΔΥΠΑ από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

2. Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίη­σης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Προϋπόθεση είναι η έκδοση από τον πάροχο κατάρτισης «Βεβαίωσης- Επιτυχούς συμμετοχής στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» και η ενημέ­ρωση για την επιτυχή συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η ενημέρωση της ΔΥΠΑ τόσο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, όσο και για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και το αποτέλεσμα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

3. Καταβολή του αντιτίμου των Επιταγών Κατάρτισης των Παρόχων Κατάρτισης

Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης των παρόχων κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρείχαν γίνεται ως εξής:

Κάθε Πάροχος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει 4,5 €/ ώρα κατάρτισης, για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η πληρωμή του παρόχου κατάρτισης γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και πιστοποίησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, ως εξής:

Α) Για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση και συμμετείχε στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει το 70% του αντιτίμου του voucher, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης του πληροφοριακού συστήματος.

Β) Για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει το 100% του αντιτίμου του voucher και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης του πληροφοριακού συστήματος.

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (κατάρτιση και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης) γίνεται από τη ΔΥΠΑ κατόπιν βεβαίωσης ολοκλήρωσης του κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον πάροχο και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των παρόχων κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της διαδικασίας της κατάρτισης και της πιστοποίησης να υποβάλει στη ΔΥΠΑ τα εξής:

• Την Τελική Έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, για κάθε τμήμα κατάρτισης. Στην έκθεση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

1) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των ωρών της δια ζώσης, της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,

2) Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν),

3) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον οικείο Φορέα Πιστοποίησης για κάθε καταρτιζόμενο και Πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις Πιστοποίησης για κάθε τμήμα κατάρτισης.

Η ανωτέρω έκθεση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης https://www.voucher.gov.gr.

Σε κάθε έκθεση θα υπάρχει αναλυτική αναφορά των ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν κάθε μία από τις φάσεις του έργου.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΥΠΑ τα παρακάτω παραστατικά:

• Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

• Αποδεικτικά καταβολής αμοιβών των εκπαιδευτών. Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει.

• Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη ΔΥΠΑ.

Πριν την ολοκλήρωση κάθε φάσης της πληρωμής θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τον πάροχο τα απογραφικά στοιχεία των ωφελουμένων στην ειδική ιστο­σελίδα https://www.voucher.gov.gr.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από τη ΔΥΠΑ και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι:

- Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο έργο.

- Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη ΔΥΠΑ, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Πιστοποίησης Ο πάροχος πιστοποίησης υποχρεούται, προκειμένου να γίνει αποπληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης των

καταρτιζομένων, να υποβάλει για κάθε πληρωμή στη ΔΥΠΑ τα εξής:

• Έκθεση υλοποίησης ανά τμήμα κατάρτισης στην οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά:

1) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2) Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου, δηλαδή ωφελούμενοι που συμμετείχαν και αποτέλεσμα της εξέτασης πιστοποίησης.

3) Σε κάθε έκθεση θα υπάρχει αναλυτική αναφορά των ωφελουμένων, που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και το αποτέλεσμα της πιστοποίησης.

Η ανωτέρω έκθεση και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης https://www.voucher.gov.gr.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΥΠΑ τα παρακάτω παραστατικά:

• Ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τον πάροχο πιστοποίησης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέρ­γειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που καθορίζει.

• Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη ΔΥΠΑ.

• Πριν την ολοκλήρωση κάθε φάσης της πληρωμής θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τον πάροχο τα απογραφικά στοιχεία των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από τη ΔΥΠΑ και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι πληρωμές των παρόχων πιστοποίησης δύνανται να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι:

- Η αμοιβή των παρόχων πιστοποίησης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο έργο.

- Οι πάροχοι πιστοποίησης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη ΔΥΠΑ, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

28. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Το πλήρες κείμενο της εκάστοτε Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εκάστοτε πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».

Για την προβολή της παρούσας δράσης, η ΔΥΠΑ θα αναρτήσει επίσης τις εκάστοτε Προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της https://www.dypa.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις για τις επί μέρους διατάξεις των σχετικών Προσκλήσεων, εφόσον απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων θα παρέχονται από τη ΔΥΠΑ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του έργου https://www.voucher. gov.gr, που αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΥΠΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για τη δράση και ανακοινώνεται σε αυτή κάθε σχετική πληροφορία.

Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www. voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας σχετικές ερωτήσεις για διευκρινίσεις. Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση των ήδη συνημμένων αρχείων συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων των εκάστοτε προσκλήσεων, των περιεχομένων αυτών, καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων αυτών.

2. Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο, γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https:// www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσε-λίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του έργου, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από τη ΔΥΠΑ κ.α. Η ΔΥΠΑ δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και για τους φορείς πιστοποίησης.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην https:// www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός της αίτησης συμμετοχής του στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο κατάρτισης, καθώς και τον πάροχο πιστοποίησης, με γνώμονα την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους.

Λοιπές διατάξεις

Η ΔΥΠΑ, με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ, θα εκδώσει τις σχετικές Προσκλήσεις στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλος όρος για την υλοποίηση του παρόντος έργου.

Το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ δύναται επίσης, με απόφασή του να αναστείλει ή να θέσει τέλος στην υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο έργο ή να επαναπροκηρύξει το έργο ή τμήμα αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: