Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

11 Μαΐου 2023
Αρ.Φύλλου 3131

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761

Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ -Ανακαινίζω για νέους».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92), τον ν. 4843/2021 (Α΄ 193) και τον ν. 4994/2022 (Α΄ 215).

4. Την υπό στοιχεία Υ 33/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 4198).

5. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155)

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

13. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α΄ 25).

14. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).

15. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

16. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

17. Την υπό στοιχεία 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

18. Την υπό στοιχεία 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β΄ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β΄ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 2142).

19. Την υπό στοιχεία 37076/21.04.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας"».

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

21. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

22. Την υπό στοιχεία COM(2021) 328 final πρόταση Εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

24. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

25. Τις διατάξεις του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135).

26. Την υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).

27. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 "Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ ΕΚ" όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 "Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

28. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

29. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

30. Την υπό στοιχεία 4/23.12.2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β΄ 4893).

31. Το άρθρο 102 του Ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4994/2022 (Α΄ 215).

32. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

33. Τον ν. 3912/2011 «Περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), και ειδικότερα το άρθρο 4 του άρθρου δεύτερου.

34. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ειδικότερα το άρθρο 12.

35. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4498).

36. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή ΕΥΣΤΑ «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β΄ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».

37. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/05.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» (Β΄ 5124), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/43556/682/21.04.2023 (Β΄ 2417) κοινή υπουργική απόφαση.

38. Την υπ΄ αρ. 159296/13.12.2021 απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον - Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία 17838 ΕΞ 2022/10.02.2022 και 60323 ΕΞ 2023/13.04.2023 αποφάσεις.

39. Την υπ΄ αρ. 064/2023 (Α.Π.:56787/07.04.2023) Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

40. Την υπ΄ αρ. 65355/26.04.2023 απόφαση έγκρισης της πρόσκλησης «Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους" (Κύκλος 2022)» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

41. Την υπ΄ αρ. 1298/31/04.04.2023 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για τη συμμετοχή της στο σκέλος «Ανακαινίζω» του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους».

42. Το υπ΄ αρ. 46476/05.05.2023 εισηγητικό σημείωμα της προϊσταμένης ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

43. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/41074/1051/08.05.2023 εισήγηση της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει.

44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 200 εκ. ευρώ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΤΑ075, 50 εκ. ευρώ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΑ275 και 50 εκ. ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2359), αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσουμε το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος και συγχρόνως την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των κατοικιών (ενεργειακή-λειτουργική-αισθητική).

Β. Για τη χρηματοδότηση των δανείων του σκέλους «Ανακαινίζω», θα δημιουργηθεί χρηματοδοτικό εργαλείο που θα διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ ΑΕ) με χρηματοδοτική συνεισφορά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, σε συνδυασμό με πόρους των συνεργαζόμενων τραπεζών. Για το χρηματοδοτικό εργαλείο θα συναφθεί Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Δ.Υ.Π.Α. και της ΕΑΤ ΑΕ και οι πόροι του θα κατευθύνονται στη χορήγηση δανείων για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ανακαίνισης, στην διαχειριστική αμοιβή της ΕΑΤ ΑΕ και στην κάλυψη πρόσθετων σχετικών εξόδων, όπως αποτυπώνονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Στη Συμφωνία Χρηματοδότησης καθορίζεται και εξειδικεύεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τη συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α. και της ΕΑΤ ΑΕ για τη χρηματοδότηση των δανείων του σκέλους «Ανακαινίζω» και ιδίως θέματα σχετικά με τη μεταφορά των πόρων της Δ.ΥΠ.Α. προς την ΕΑΤ ΑΕ, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαχείρισης και της χρήσης των πόρων από την ΕΑΤ ΑΕ και της επιστροφής τους στη Δ.ΥΠ.Α., οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, η αμοιβή διαχείρισης της ΕΑΤ ΑΕ και οι λοιπές δαπάνες σχετικά με το Πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων τραπεζών, καθώς επίσης και η διαδικασία λύσης της συμφωνίας και εκκαθάρισης του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του.

Τα εν λόγω κείμενα ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: