Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2024

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2040

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τμήμα Α΄

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5104/2024 και τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1275/2013, όπως ισχύει μετά την έκδοση της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1038/2024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5104/2024 (Α΄58) και την Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1275/2013 (Β΄3398), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1038/2024 (Β΄1653).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Ν. 5104/2024 (εφεξής ΚΦΔ) μετά την έκδοση της απόφασης Διοικητή Α.1038/2024, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ1275/2013.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, καθώς και πιστοποιημένοι φορείς στη Φορολογική Διοίκηση που αιτούνται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα.

Με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1038/2024 (Β΄ 1653) επιτυγχάνεται η χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής ψηφιακά, η οποία εκδίδεται όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αποδεικτικού ενημερότητας.

Ειδικότερα:

1. Η βεβαίωση οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ εκδίδεται ψηφιακά για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου κατόπιν υποβολής της αίτησης του άρθρου 6 της ΚΥΑ Α.1162/2023 για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα από τον οφειλέτη δικαιούχο της πληρωμής ή τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή το εμπράγματο δικαίωμα.

2. Ο οφειλέτης κατά τη διαδικασία υποβολής της ανωτέρω αίτησης ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (όπως ύπαρξη συνολικών ληξιπρόθεσμων βασικών οφειλών άνω των τριάντα (30) ευρώ, μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο) και συναινεί στη διερεύνηση της δυνατότητας έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής ψηφιακά, ενημερώνεται ο αιτών για τον λόγο απόρριψης μέσω της εφαρμογής «Αποδεικτικό ενημερότητας - Οι Αιτήσεις μου» της ψηφιακής πύλης «myAADE».

3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να χορηγηθεί η βεβαίωση οφειλής ψηφιακά, τότε αυτή χορηγείται και υπογράφεται κατ΄ εξουσιοδότηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ από τον Προϊστάμενο οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου ή Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) ή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) ή του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), όταν εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, όταν εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού. Σε περίπτωση αρμοδιότητας περισσότερων της μίας υπηρεσιών ως προς τη χορήγησή της, η βεβαίωση οφειλής υπογράφεται από τον Προϊστάμενο μίας εξ αυτών κατόπιν συνεννόησης με τους υπόλοιπους.

4. Η βεβαίωση οφειλής μπορεί να ζητηθεί και από την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή της απαίτησης για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη ή από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το συμβόλαιο της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος.

5. Η βεβαίωση οφειλής δύναται να εκδοθεί και οίκοθεν από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αυτό δεν δύναται να εκδοθεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

6. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται εφόσον:

i. υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες ο οφειλέτης έχει ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίες αναγράφονται επί αυτής.

ii. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:

α) στην περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, όταν δεν πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ Α.1162/2023.

β) στην περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας αποκλειστικά και μόνο λόγω των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, ήτοι όταν ο οφειλέτης για τον οποίο εκδίδεται η βεβαίωση οφειλής έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο (με ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή με αναστολή είσπραξης) ή όταν, κατά την εξέταση των όρων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό της παρακράτησης, όπως προκύπτει υπολογιζόμενο επί της αντικειμενικής αξίας, υπερβαίνει το τίμημα (βλ. περ. β παρ. 15 Κεφάλαιο Γ, Ενότητα Τρίτη Παραδείγματα 6, 9 εγκυκλίου Ε.2089/2023).

7. Τα έντυπα της βεβαίωσης οφειλής στην περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης αυτής φέρουν ετήσια και ανά εκδούσα υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης αρίθμηση. Στην περίπτωση ψηφιακής έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αυτά φέρουν ενιαία και συνεχή αρίθμηση.

8. Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφονται, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικά:

I. Εάν η βεβαίωση εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα που θα κατατεθεί, ο/οι ΑΤΑΚ ή τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ Α.1162/2023, η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος, το τίμημα και οι όροι παρακράτησης και απόδοσης.

II. Εάν η βεβαίωση εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, η επωνυμία του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί, τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ ή το πλήθος αυτών εάν τα στοιχεία τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ είναι άνω των πέντε (5), ή ελλείψει του ΜΑΡΚ, οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, καθώς και το ποσό της είσπραξης.

III. Ο κατά περίπτωση μοναδικός κωδικός πληρωμής (Ταυτότητα Βεβαίωσης Οφειλής - Τ.Β.Ο.) σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το παρακρατούμενο ποσό στους φορείς είσπραξης, υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις τελωνειακές οφειλές, σε περίπτωση μη δυνατότητας αναγραφής του μοναδικού κωδικού πληρωμής, αναγράφεται ο Κύριος Αριθμός Αναφοράς (M.R.N.) του τελωνειακού παραστατικού (τίτλου) βεβαίωσης της τελωνειακής οφειλής.

IV. Το σύνολο των βεβαιωμένων (ατομικών, συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας) ληξιπρόθεσμων και μη, ρυθμισμένων και μη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα/ομάδα περιουσίας) για τον οποίο εκδίδεται η βεβαίωση οφειλής.

V. Εάν η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, στο ανωτέρω σύνολο οφειλών συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές σε αναστολή είσπραξης, ανεξαρτήτως ύψους αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες ή μη ή εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

VI. Εάν η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού εξ επαχθούς αιτίας, στο ανωτέρω σύνολο οφειλών συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, εφόσον είναι ληξιπρόθεσμες και η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Κατόπιν επιλογής του οφειλέτη συμπεριλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης ανεξαρτήτως ύψους ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης με βασική οφειλή μικρότερη των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

VII. Κατόπιν επιλογής του οφειλέτη συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω σύνολο οφειλών, ανεξαρτήτως αιτίας έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και τις κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Εάν από το ποσό του τιμήματος που αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, ανεξαρτήτως εάν αυτές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία, απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.

10. Στην περίπτωση που το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ΄ αυτού, χωρίς να εξοφλείται το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη βεβαίωση οφειλής, απαιτείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής διασφάλιση της είσπραξης των εναπομενουσών οφειλών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ΄ αυτού και του τιμήματος.

11. Η βεβαίωση οφειλής καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου να ελέγχεται η απόδοση των ποσών. Σε περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής χορηγείται ψηφιακά, το ειδικό βιβλίο του προηγούμενου εδαφίου παρακολουθείται από την υπηρεσία που αρμοδίως επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής για την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου για τον οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση οφειλής.

12. Εάν τυγχάνει εφαρμογής τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 της ΠΟΛ 1274/2013, δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής ψηφιακά αλλά ο αιτών απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου η τελευταία να εξετάσει την τυχόν εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 12 του ΚΦΔ και κατά περίπτωση να κρίνει εάν θα χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής ή εάν θα αιτηθεί στοιχειοθετημένα συναίνεση για μη χορήγηση αυτού από το αρμόδιο όργανο. Σχετικές οι παρ. 29 - 33 της εγκυκλίου οδηγίας Ε.2089/2023 αναφορικά με τη βεβαίωση οφειλής και το άρθρο 11 της απόφασης ΠΟΛ.1274/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1163/2023.

13. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτής.

14. Ενδεικτικά παραδείγματα βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1275/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση Α.1038/2024:

Παράδειγμα 1

Δεδομένα:

• Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από ΟΤΑ.

• Ο φορολογούμενος έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 40.000 ευρώ, μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

• Οι λοιπές προϋποθέσεις αποδεικτικού ενημερότητας πληρούνται.

• Το ποσό της είσπραξης ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ.

Απάντηση:

- Με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

- Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

- Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τον λόγο απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

- Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για είσπραξη χρημάτων.

- Εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση οφειλής για είσπραξη χρημάτων με το σύνολο των οφειλών του αιτούντος (40.000 ευρώ), με την ένδειξη επί της βεβαίωσης οφειλής ότι για την απόδοση τυχόν εναπομένοντος ποσού στον δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθώς δεν συντρέχει άλλος λόγος μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας πέραν των ανωτέρω οφειλών.

Παράδειγμα 2

Δεδομένα:

• Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία με τίμημα (πώληση ακινήτου).

• Ο φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, ως εξής:

α) βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 40.000 ευρώ μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

β) βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5.000 ευρώ

γ) βεβαιωμένες οφειλές σε αναστολή είσπραξης ύψους 160.000 ευρώ εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης είναι 60.000 ευρώ.

• Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης είναι άνω των 50.000 ευρώ.

• Οι λοιπές προϋποθέσεις αποδεικτικού ενημερότητας πληρούνται.

• Η αντικειμενική αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται είναι 80.000 ευρώ.

• Το δηλούμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ.

Απάντηση:

- Με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

- Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

- Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου.

- Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου.

- Επειδή το τίμημα καλύπτει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης δεν απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.

- Συνεπώς, εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου με αναγραφόμενο ποσό οφειλής (40.000 + 60.000 + 5.000 =) 105.000 ευρώ, προκειμένου να αποδοθεί το συνολικό προϊόν του τιμήματος, ήτοι το ποσό των 80.000 ευρώ.

Παράδειγμα 3

Δεδομένα:

• Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία με τίμημα (πώληση).

• Ο φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση ύψους 130.000 ευρώ μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

• Ο φορολογούμενος έχει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ύψους 60.000 ευρώ τις οποίες αιτείται να παρακρατηθούν.

• Οι λοιπές προϋποθέσεις αποδεικτικού ενημερότητας πληρούνται.

• Η αντικειμενική αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται είναι 140.000 ευρώ.

• Το δηλούμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ.

Απάντηση:

- Με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

- Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

- Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου.

- Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου. Επειδή το τίμημα δεν εξοφλεί το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη βεβαίωση οφειλής (130.000 ευρώ) και υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (120.000 ευρώ) δεν εκδίδεται ψηφιακά η βεβαίωση οφειλής.

- Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγηθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, εφόσον, εν προκειμένω, διασφαλιστεί το ποσό των εναπομενουσών οφειλών (130.000 - 120.000). Το ποσό της εναπομένουσας οφειλής για το οποίο απαιτείται διασφάλιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ αντικειμενικής αξίας και τιμήματος (140.000-120.000).

- Συνεπώς, για τη χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής απαιτείται διασφάλιση ποσού οφειλών ύψους 10.000 ευρώ.

Παράδειγμα 4

Δεδομένα:

• Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία με τίμημα (πώληση).

• Ο φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση ύψους 70.000 ευρώ μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

• Ο φορολογούμενος έχει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ύψους 60.000 ευρώ τις οποίες αιτείται να παρακρατηθούν.

• Οι λοιπές προϋποθέσεις αποδεικτικού ενημερότητας πληρούνται.

• Η αντικειμενική αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται είναι 140.000 ευρώ.

• Το δηλούμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ.

Απάντηση:

- Με την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

- Λόγω των ληξιπρόθεσμων μη τακτοποιημένων κατά νόμιμο τρόπο οφειλών δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.

- Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου.

- Ελέγχονται οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου.

- Το ποσό της οφειλής το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης είναι 130.000 ευρώ (= 70.000 + 60.000).

- Λόγω του ότι από το τίμημα (120.000 ευρώ) εξοφλείται το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη βεβαίωση οφειλής (70.000 ευρώ), δεν απαιτείται διασφάλιση για τη χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ψηφιακά βεβαίωση οφειλής προκειμένου να αποδοθεί στη Φορολογική Διοίκηση το συνολικό προϊόν του τιμήματος, ήτοι 120.000 ευρώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: