Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 2 /8 / 2013

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. Ε20/2

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:49

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «

Σχετικά με την εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013 τ.Α΄) « Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση κα στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 89 περίπτωση Γ του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α75-8/2011) και της υπ΄αριθμ. 23411/2131/30-12-2011Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 29/τ.Β719-1-2012), σχετικά με την εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Λ) και σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 περίπτωση Γ΄ του Ν.3996/2011 προβλέφθηκε η σύσταση στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ενός λογαριασμού με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) » με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. καθορίζεται για κάθε έτος, ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

Στη συνέχεια εκδίδεται η υπ΄αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υ.Α. με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης , ελέγχου , διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού αυτού.

Πόροι του Λογαριασμού ορίζονται :

• Η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου , καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

• Τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασμού

• Κάθε παροχή από χαριστική αιτία και πρόσοδο από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Οσον αφορά στον τρόπο είσπραξης της εργοδοτικής εισφοράς προβλέπεται ότι, αυτή καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως και εισπράττεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας εισφορές μηνός Αυγούστου.

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπραττομένων εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο τελευταίο υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ. προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων φιλοξενίας απαιτείται:

Εκδοση υπουργικής απόφασης, όπως αναφέρθη ανωτέρω, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις , οι προϋποθέσεις κα τα κριτήρια επιλογής τους.

Δημόσια Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους του Λογαριασμού από τον Ο.Ε.Ε.

Δημόσια Πρόσκληση ενδιαφέροντος στις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ο Ο.Ε.Ε. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις αρχές εκάστου έτους προς τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής , τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη ημερήσιο τροφείο, τις κατασκηνωτικές περιόδους, τις συμβατικές υποχρεώσεις κα ότι άλλο σχετικό για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση καταλόγων από τον Ο.Ε.Ε. κατασκηνωτικών επιχειρήσεων και με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Το Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις καλύπτει τα έξοδα διαμονής, δηλαδή διαμονή , σίτιση, άθληση και ψυχαγωγία του Κατασκηνωτή καθόλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η οποία λογίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης) σε συμβληθείσες με τον Ο.Ε.Ε. κατασκηνώσεις.

Σημειώνουμε ότι ,στην εν λόγω Υ.Α. προβλέπονταν ότι:

α) οι διαδικασίες για την υλοποίηση Προγραμμάτων Φιλοξενίας έτους 2012 θα ξεκινούσαν εντός του πρώτου τριμήνου έτους 2012 και

β) για το έτος 2011 οι εργοδότες όφειλαν να καταβάλλουν το ποσό της εισφοράς των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο , εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή της, το οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν δεδομένου ότι, μεσολάβησε η κατάργηση από 14/2/2012 του Ο.Ε.Κ. και της Ο.Ε.Ε. και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων αυτών φορέων στον ΟΑΕΔ με τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής (σχετ. ο Ν.4093/2012 και η υπ΄αριθμ. 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ.)

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4­2013 τ.Α΄) καταργείται ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με την ανωτέρω Π.Υ.Σ. και συστήνεται στον ΟΑΕΔ νέος Κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».

Στη συνέχεια ο νέος αυτός Κλάδος ενοποιείται με τον Κλάδο με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση » (ΛΑΕΚ) και δημιουργείται ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» ( Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.

Με τις διατάξεις της παρ. 4γ΄ του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 ίδιου άρθρου ορίζεται ,μεταξύ άλλων, ότι τα προβλεπόμενα από την περίπτωση Γ΄ του άρθρου 89 του Ν.3996/2011 όπως εξειδικεύτηκαν στην υπ΄αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υ.Α. έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων αποτελούν πόρο του νεοσυσταθέντος Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6γ΄ του ίδιου άρθρου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία θα καθοριστεί ο χρόνος έναρξης υλοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής σύμφωνα με τους όρους της περίπτωση Γ΄ του άρθρου 89 του Ν.3996/2011 .

Κατόπιν τούτου θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες με νεώτερο έγγραφο μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: