Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10/09/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Φ.80000/66803

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ + Ε΄

ΘΕΜΑ:

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4826/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 160 /τεύχος Α΄/07.09.2021, δημοσιεύτηκε ο Ν.4826/ 2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» η ισχύς του οποίου αρχίζει από 7/9/2021, ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του. Με τις διατάξεις του άρθρου 88, του εν λόγω νόμου, ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε. και συγκεκριμένα:

1. Το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε., COSMOTE E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 57 και τα άρθρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του Ν. 4601/2019 (Α΄ 44), το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και το ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), δύναται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο κοινό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, να διατηρήσει, από την ημερομηνία μεταφοράς του, το προηγούμενο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρεται. Στην περίπτωση αυτή, όλη η εφεξής υπηρεσία του στις εταιρείες, στις οποίες μεταφέρεται, αποτελεί πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης, κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη θέση, από την οποία μεταφέρεται.

2. Η διατήρηση του προηγούμενου της μεταφοράς ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το προσωπικό της παρ. 1 γίνεται κατόπιν ανέκκλητης δήλωσης του κάθε μεταφερόμενου εργαζομένου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη έναρξη ισχύος του Ν. 4826/2021 ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του Ν.4826/2021, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την μεταφορά του.

3. Η εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της παρ. 2 μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4826/2021 ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του Ν.4826/2021, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης.

Σημειώνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της εν λόγω διάταξης, είναι η παροχή δυνατότητας διατήρησης του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου του Ο.Τ.Ε. προκειμένου να μην θιγούν αιφνιδίως τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου η κοινοποιούμενη διάταξη να εφαρμοστεί εντός των τιθέμενων από το νόμο προθεσμιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: