Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ.21/16-11-2018

Εξώδικη αίτηση - δήλωση προσχώρησης.

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία "Συνδικάτο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μαγνησίας", που εδρεύει στο Βόλο περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του ΔΣ αυτής κ. Σταυρούλα Γεωργίου Καρυδάκη, κάτοικος Βόλου περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, οδός Κωνσταντά αρ. 308.

Προς

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, που νόμιμα εκπροσωπείται από τους

• κ. Υπουργό Εσωτερικών, που κατοικεί και εδρεύει στην Αθήνα περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 10 και

• κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικεί και εδρεύει στην Αθήνα περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών, οδός Νίκης αρ. 5-7,

2.- τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.]", που εδρεύει στην Αθήνα περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών, οδός Καρόλου Κουν αρ. 24 και εκπροσωπείται νόμιμα,

3. - το Σώμα Επιθεωρήσεως Εργασίας [Σ.Ε.Π.Ε] νομού Μαγνησίας, που υπάγεται απευθείας στην κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκπροσωπείται, σε επίπεδο νομού, από τον κ. Προϊστάμενο της εδώ Υπηρεσίας.

Βόλος 18 Οκτωβρίου 2018

Με το άρθρο 1 της από 3/8/2018 ΣΣΕ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. [ Π.Κ. 15/6.8.2018 ] για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [ΣΣ.Ε.] υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Σωματείων, που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α,], όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας ΣΣ.Ε. απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ότι το Σωματείο είναι Μέλος της. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ΄ έτος υποχρεωτικά.

2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [ΣΣ.Ε.] από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 .

Εξάλλου, με το άρθρο 11§§1 , 2 , 3 Ν. 1876/1990 , ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσμεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας μπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων μπορεί να προσχωρήσει σε συλλογική σύμβαση εργασίας, από την οποία δεσμεύεται ήδη ο εργοδότης. Η προσχώρηση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα μέρη που έχουν συνάψει τη συλλογική σύμβαση εργασίας, κατατίθεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στην περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι δυνατό να γίνει από εργοδότη ή συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης.

2. Με απόφαση του. που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος. Ειδικότερα η επέκταση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10.

3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού και, στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από την ημερομηνία υποβολής της.

Επειδή τυγχάνω πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναγνωρίσθηκα νόμιμα δυνάμει της 2253/15.5.2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, όπως καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου με αύξοντα αριθμό 2253 και αριθμώ κατελάχιστον 300 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Επειδή δεν ανήκω στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.] -δεύτερης των προς ων η παρούσα, ενώ συνάμα άπαντα τα μέλη μου απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου κάθε κατηγορίας και ειδικότητας σε Δήμους, Συνδέσμους, Ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των επιμέρους Δήμων του νομού Μαγνησίας.

Επειδή, κατακολουθία των ανωτέρω, καθίσταται ολοφάνερο πως τόσο εγώ όσα και τα κατιδίαν μέλη μου εμπίπτουν στο πραγματικό [Tatbestand] των διατάξεων της επίμαχης ΣΣΕ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και πως δικαιούμαι να αιτηθώ την προσχώρησή μου και την επέκταση εφαρμογής της και στα μέλη μου, κατά τους οικείους νομοθετικούς ορισμούς.

Για τους λόγους αυτούς Αιτούμαι

Να πράξετε τα νόμιμα ώστε να λάβει χώρα προσχώρησή μου και επέκταση εφαρμογής της επίμαχης ΣΣΕ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και στα μέλη μου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: