Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6953

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1173

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12 και του άρθρου 40 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως του άρθρου 41 ,

γ) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και το άρθρο 75 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντίστοιχα,

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/1.4.2015 απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β΄ 497),

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση- Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517),

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β΄ 1338)» (Β΄ 4486),

ζ) της υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85),

η) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217),

θ) της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β΄ 3940),

ι) της υπό στοιχεία Α.1024/31-1-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β΄ 317),

ια) της υπό στοιχεία Α.1171/3-8-2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA» (Β΄ 3596),

ιβ) της υπ΄ αρ. 91354/30-8-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).» (Β΄ 2983) και

ιγ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016.

3. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Της υπό στοιχεία 2022/183/GR γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί του ενιαίου πρωτοκόλλου επικοινωνίας EFTPOS-ΦΗΜ.

5. Την ανάγκη τροποποίησης - συμπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ ως ακολούθως:

Κεφάλαιο 1. Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ γενικά

Α. Τροποποιήσεις για την διαδικασία διαβίβασης δεδομένων συναλλαγών και αναβάθμισης firmware.

1. Στο τέλος του άρθρου 4 της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ΄ αρ. Α. 1024/2020 προστίθεται παράγραφος, ως εξής:

«4.7. Υπάρχει η υποχρεωτική λειτουργία αναβάθμισης firmware ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΦΗΜΑΣ απομακρυσμένα και αυτόματα μέσω των υποδομών του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει νέα έκδοση που αφορά τον ΦΗΜ, με υποχρεωτική κοινοποίηση του νέου firmware (binary format) και του hash value σε SHA1 αυτού στην ΑΑΔΕ, όπως ορίζεται από την ΠΟΛ. 1068/2015.».

2. Στην παρ. 2.8 του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ΄ αρ. Α. 1024/2020 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Επιπρόσθετα επιτρέπεται, μετά από συγκατάθεση του κατόχου του ΦΗΜ, τα παραστατικά χονδρικής ή φόρου διαμονής να διαβιβάζονται και σε άλλη υπολογιστική πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαβίβασης που εκάστοτε ισχύουν.

Επιπλέον, οι ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ επιτρέπεται να εκδίδουν ειδικά παραστατικά από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή τους τα οποία φέρουν την επικεφαλίδα «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΥDATA» και η εκτύπωσή τους τελειώνει με την ένδειξη «ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ MYDATA». Για τα παραστατικά αυτά, δεν δημιουργούνται αρχεία a.txt, b.txt, e.txt, ούτε δεσμεύονται, ούτε εκτυπώνονται προοδευτικοί ή ημερήσιοι αριθμοί σήμανσης. Στα παραστατικά MYDATA, δεν εκτυπώνεται ΠΑΗΨΣ του ΦΗΜ, ούτε QRcode του ΦΗΜ. Πλέον των απαιτούμενων στοιχείων παραστατικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) που έχει λάβει το παραστατικό από την πλατφόρμα myDATA. Σε περίπτωση έλλειψης MAΡΚ, το παραστατικό MYDATA δεν εκτυπώνεται. Δεν επιτρέπεται η έκδοση απόδειξης λιανικών συναλλαγών, ούτε η έκδοση πιστωτικής απόδειξης λιανικών συναλλαγών ως «Παραστατικού MYDATA», με την εξαίρεση απόδειξης παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να συσχετιστεί με παραστατικό φόρου διαμονής. Τα ποσά των παραστατικών MYDATA, δεν αναφέρονται στις αναφορές Ζ, Χ, ούτε καταχωρούνται στην φορολογική μνήμη.».

3. Η παρ. 2.5 του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ΄ αρ. Α. 1024/2020 τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) αλλά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦΗΜ, ο ΦΗΜ δεν επιχειρεί διαβίβαση αρχείου s.tmp.».

4. Στο άρθρο 2 της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ΄ αρ. Α. 1024/2020 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«2.10. Στην περίπτωση αποτυχημένης διαβίβασης αρχείου s.txt ή s.tmp στο ΠΣ ΦΗΜ, ο ΦΗΜ επιτρέπεται να επαναλάβει αμέσως την προσπάθεια διαβίβασης αυτόματα άλλες δύο φορές. Στην συνέχεια, ο ΦΗΜ επιχειρεί νέα διαβίβαση μετά το πέρας της περιόδου επικοινωνίας που έχει ορισθεί από το ΠΣ ΦΗΜ.».

Η υλοποίηση άμεσης (ή σχεδόν άμεσης) επικοινωνίας ΦΗΜ με το ΠΣ ΦΗΜ, γίνεται με την ρύθμιση της περιόδου επικοινωνίας στο 1 λεπτό.

5. Επαύξηση των δεδομένων του QRcode. Το τελευταίο εδάφιο και το παράδειγμα του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. Α.1024/2020 απόφασης τροποποιούνται ως εξής:

«URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου "SIG" με τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξοντας Προοδευτικός Αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt - οι πρώτοι 30 από τους 40 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες |ημερομηνία και ώρα της απόδειξης με μορφή YYMMDDhhmm | συνολική αξία Παράδειγμα:

Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ= GRT99000204 Προοδευτικός=00000387

Υπογραφή = 0EA2C079E722C361C6297D10F02955 (οι 30 πρώτοι CHAR από τους συνολικά 40) Ημερομηνία/ώρα = 2211231037 (23-11-2022 10:37)

Ποσό= 18.35

QR Code message:

https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C6297D10F02 95522112310371 8.35»

B. Τροποποιήσεις για την έκδοση πιστωτικών παραστατικών από ΦΤΜ- ΑΔΗΜΕ και την αποθήκευση του συνολικού ποσού που πληρώθηκε με κάρτα μέσω EFTPOS:

6. Η υποπαρ. 2.9.5 της παρ. 2.9 του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.9.5. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή εκδοθέντος δελτίου φορολογικής απόδειξης.».

7. Στην παρ. 2.9. του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 προστίθεται υποπαρ. 2.9.5.1. ως εξής: «2.9.5.1. Οι ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ διαθέτουν την λειτουργία έκδοσης αρνητικών παραστατικών Λιανικής και Χονδρικής (Πιστωτικά, Ακυρωτικά). Τα ακυρωτικά παραστατικά εκδίδονται μόνο για το τρέχον Ζ και ο προοδευτικός αριθμός του αρχικού παραστατικού που ακυρώνεται αναφέρεται σε κατάλληλο πεδίο του e.txt. Η αρίθμηση ημερησίου αύξοντος αριθμού απόδειξης εσόδου είναι ενιαία για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά - ακυρωτικά παραστατικά. Ομοίως, η αρίθμηση προοδευτικού αύξοντος αριθμού απόδειξης εσόδου είναι ενιαία για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά - ακυρωτικά παραστατικά.».

Η υποπαρ. 10.3.4. του άρθρου 10 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«10.3.4. Πλήκτρο Αλλαγής είδους

Για την αλλαγή είδους η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) διαθέτει προαιρετικά ειδικό πλήκτρο "αλλαγών" το οποίο και χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη περίπτωση.».

Η υποπαρ. 2.25.2.3. του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«2.25.2.3. Διόρθωση - Ακύρωση. Ο ΦΗΜ επιτρέπεται να παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης - ακύρωσης σε είδη, της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης. Κατά την διόρθωση - ακύρωση είδους, δεν επιτρέπεται η διόρθωση μη πωληθέντος είδους. Η διόρθωση - ακύρωση είδους νοείται μόνο ως ολική ακύρωση είδους. Ο ΦΗΜ πριν επιτρέψει την διόρθωση - ακύρωση είδους, ελέγχει την τιμή, τον κωδικό, την περιγραφή, την ποσότητα και το συντελεστή ΦΠΑ του υπό διόρθωση - ακύρωση είδους.».

8. Η υποπαρ. 2.10.3 της παρ. 2.10 του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.10.3. Στη μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ και ΚΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά καθαρών αξιών μη πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε αντίστοιχα. Τηρούνται επίσης 4 αθροιστές ΦΑ, ΦΒ, ΦΓ,ΦΔ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ μη πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ,Δ αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΠΚΑ, ΠΚΒ, ΠΚΓ, ΠΚΔ και ΠΚΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά καθαρών αξιών πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές αντίστοιχα, καθώς και 4 αθροιστές ΠΦΑ, ΠΦΒ, ΠΦΓ, ΠΦΔ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ πιστωτικών συναλλαγών. Στη μνήμη εργασίας τηρείται επίσης ένας αθροιστής που περιέχει το ποσό πληρωμής με κάρτα για τις χρεωστικές συναλλαγές όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, ένας μετρητής του πλήθους πληρωμών με κάρτα για τις χρεωστικές συναλλαγές, καθώς και ένας έτερος αθροιστής που περιέχει το ποσό επιστροφών με κάρτα για τις πιστωτικές συναλλαγές όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και ένας έτερος μετρητής του πλήθους επιστροφών σε κάρτα για τις πιστωτικές συναλλαγές.».

9. Η υποπαρ. 2.11.8.β της παρ. 2.11. του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ», ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ για τα μη πιστωτικά παραστατικά, π.χ. 6%, 13%, 24%, 36% και τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ για τα πιστωτικά παραστατικά. Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τους αθροιστές ΦΑ ,ΦΒ, ΦΓ, ΦΔ και ΠΦΑ, ΠΦΒ, ΠΦΓ, ΠΦΔ της μνήμης εργασίας.

2. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) για τα μη πιστωτικά παραστατικά διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, καθώς και δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) για τα πιστωτικά παραστατικά, διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται. Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τους αθροιστές ΚΑ,ΚΒ,ΚΓ,ΚΔ,ΚΕ και ΠΚΑ,ΠΚΒ,ΠΚΓ,ΠΚΔ,ΠΚΕ της μνήμης εργασίας.

3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί) καθώς και το πλήθος πιστωτικών και ακυρωτικών παραστατικών ημέρας.

4. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, δηλαδή των χρεωστικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, δηλαδή των πιστωτικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

5. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, για τα μη πιστωτικά παραστατικά από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ, καθώς και τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, για τα πιστωτικά παραστατικά, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

6. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης) για τα μη πιστωτικά παραστατικά, καθώς και δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης) για τα πιστωτικά παραστατικά.

7. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, δηλαδή των χρεωστικών συναλλαγών από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, δηλαδή των πιστωτικών συναλλαγών από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

8. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης «Ζ» από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

9. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί), καθώς και το πλήθος των εκδοθεισών πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

10. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

11. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

12. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

13. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

14. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

15. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

10. Η υποπαρ. 2.26.2.3.10 της παρ. 2.26 του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

- «10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές και τα Ημερήσια Σύνολα και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης:

i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα πιστωτικά παραστατικά.

ii. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων από-φορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα μη πιστωτικά παραστατικά και το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (π.χ. 6%, 13 %, 24% και 36%) για τα πιστωτικά παραστατικά.

iii. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%) για τα μη πιστωτικά παραστατικά και το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%) για τα πιστωτικά παραστατικά.

iv. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, δηλαδή των χρεωστικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, δηλαδή των πιστωτικών συναλλαγών για το συγκεκριμένο Ζ, όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

v. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση του «Ζ», με:

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί) και το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας για τα πιστωτικά ή ακυρωτικά παραστατικά.

- Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από... σε... )

- Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις για τα πιστωτικά παραστατικά.

- Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από... σε...).

- Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

vi. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) που προκύπτει από όλα τα δεδομένα της Ημερήσιας Κίνησης της Εσωτερικής Μνήμης (flash memory card, EEPROM, κ.λπ.) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (electronic journal), συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας εκδοθείσης ημερήσιας σήμανσης του προηγούμενου εκδοθέντος φορολογικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Z μέχρι την έκδοση του τρέχοντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ».

11. Η υποπαρ. 2.26.2.3.11 της παρ. 2.26 του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας ημερήσιας κίνησης, με:

i. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή για τα πιστωτικά παραστατικά.

ii. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται για τα μη πιστωτικά παραστατικά και τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται για τα πιστωτικά παραστατικά.

iii. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

iv. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (δηλαδή μη πιστωτικών και πιστωτικών ή ακυρωτικών μαζί) και το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου για τα πιστωτικά και ακυρωτικά παραστατικά.

v. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

vi. Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors).

vii. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

viii. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

ix. Τον αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού».

12. Ο πίνακας της υποπαρ. 2.26.2.5 τροποποιείται ως ακολούθως:

13. Η υποπαρ. 2.26.3.2. του κεφ 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ»

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

9. Ανά ημερήσιο δελτίο «Ζ»:

I. ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης «Ζ» και η ημερομηνία έκδοσής του

II. Τα ποσά Φ.Π.Α. της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

III. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ», διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

IV. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (συνολικά) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ»και το πλήθος πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών ημέρας.

V. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

VI. Ο αριθμός των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

VII. Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors) της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

VIII. Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

IX. Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή της ημέρας του συγκεκριμένου «Ζ».

X. Ο αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

10. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με:

I. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

II. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

III. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (συνολικά) και το πλήθος πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών.

IV. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

V. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

VI. Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors).

VII. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

VIII. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

IX. Τον συνολικό αριθμό των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

11. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.».

14. Η υποπαρ. 2.26.4.2. του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ».

Στο δελτίο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης.

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα.

4. ΑΦΜ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ».

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου.

9. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με:

I. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

II. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται και διακεκριμένα επίσης για τα μη πιστωτικά και για τα πιστωτικά παραστατικά.

III. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου (συνολικά) και το πλήθος πιστωτικών ή ακυρωτικών παραστατικών.

IV. Το συνολικό ποσό πληρωμών με κάρτα, το αντίστοιχο πλήθος πληρωμών με κάρτα, καθώς και το συνολικό ποσό επιστροφών σε κάρτα, και το αντίστοιχο πλήθος επιστροφών σε κάρτα.

V. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

VI. Ο συνολικός αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors).

VII. O συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών.

VIII. Ο συνολικός αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

IX. Ο συνολικός αριθμός των «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου Τεχνικού.

10. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.».

15. Στην υποπαρ. 2.25.2.6 της παρ. 2.25 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 προστίθεται πρόταση ως εξής:

«Η ολική ακύρωση διαδικασίας αρχικής έκδοσης Τιμολογίου ή Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Παραγγελίας ή Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου στις ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ δεν αυξάνει τον αντίστοιχο μετρητή αρίθμησης παραστατικού, στην περίπτωση όπου στον ΦΗΜ χρησιμοποιούνται ειδικοί μετρητές για τα ως άνω παραστατικά. Ωστόσο στην περίπτωση όπου ως αύξων αριθμός που χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο σύμφωνα με την παρ 1.β του άρθρου 9 του Ν. 4308/2014, χρησιμοποιείται ο προοδευτικός αύξων αριθμός σήμανσης του ΦΗΜ, δεν γίνεται καμία επιπλέον ενέργεια στην περίπτωση ολικής ακύρωσης, σχετικά με τον προοδευτικό αύξοντα αριθμό σήμανσης του ΦΗΜ. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της έκδοσης των ανωτέρω, δεν επηρεάζονται οι αύξοντες αριθμοί του συστήματος.».

Γ. Τροποποιήσεις για το hardware:

16. Η υποπαρ. 2.17.3.1 της παρ. 2.17 του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/13-12-2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστατεύεται από ειδική βίδα προστασίας, η οποία συνδέει το επάνω τμήμα του ΦΗΜ με την βάση του. Η ειδική βίδα προστασίας μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε, ακόμη και κάτω από το ανοιγόμενο καπάκι του εκτυπωτή.».

17. Στην υποπαρ. 10.3.1. της παρ. 10.3. του άρθρου 10 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Παρέχεται η δυνατότητα στις ΦΤΜ και ΦΤΜ/ΑΔ για αποσπώμενο πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του πληκτρολογίου, διακόπτεται η λειτουργία της μηχανής. Ωστόσο, το πληκτρολόγιο είναι αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης και διαφυλάσσεται μαζί με το δείγμα του ΦΗΜ.».

18. Στην υποπαρ. 10.2.1. της παρ. 10.2. του άρθρου 10 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Παρέχεται η δυνατότητα στις ΦΤΜ και ΦΤΜ/ΑΔ για αποσπώμενες οθόνες. Σε περίπτωση αποσύνδεσης οποιασδήποτε οθόνης, διακόπτεται η λειτουργία της μηχανής. Ωστόσο, οι οθόνες είναι αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης και διαφυλάσσονται μαζί με το δείγμα του ΦΗΜ.».

19. Η παρ. 7.5 περί Αδιαπερατότητας του άρθρου 7 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 καταργείται.

Δ. Τροποποιήσεις για τα δεδομένα αποστολής:

20. Στους πίνακες Β,Γ του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 και στον πίνακα Α του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθενται νέα πεδία αμέσως μετά τον κωδικό νομίσματος και πριν την ΠΑΗΨΣ, ως εξής: ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (Ν:2), ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (N 18:2), ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (C 60), mydata (C 400), ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (Ν 8) (μόνο στον πίνακα Α), RANDOM (C 10).

Στο πεδίο «σύνολο πληρωμών με κάρτα» τοποθετείται και διαβιβάζεται το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για το συγκεκριμένο παραστατικό (απόδειξη εσόδου, απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο), με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, από POS που είναι συνδεδεμένο στον ΦΗΜ.

Το πεδίο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» περιέχει πληροφορίες για την ταυτοποίηση της πληρωμής με κάρτα. Στα παραστατικά με κωδικό 356,358, στο πεδίο αυτό περιέχονται οι πληροφορίες που αποστέλλει το EFTPOS. Στα συνήθη παραστατικά όπως αποδείξεις εσόδου, αποδείξεις λιανικής πώλησης, τιμολόγια, πιστωτικά λιανικής ή πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τον ΦΗΜ και προφορτώνονται στο EFTPOS για μεταγενέστερη πληρωμή, στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» τοποθετείται το session number.

Το πεδίο «Σχετικό παραστατικό» υπάρχει μόνο στον πίνακα Α και περιέχει πληροφορίες για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται σε περίπτωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου από ΦΤΜ - ΑΔΗΜΕ. Ειδικότερα, σε περίπτωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου από ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, στο πεδίο «σχετικό παραστατικό» περιέχεται ο προοδευτικός αριθμός του αρχικού παραστατικού για το οποίο εκδίδεται το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο (Ν:8).

Το πεδίο "RANDOM" περιέχει μία 10ψήφια τυχαία ακολουθία αποτελούμενη από 0..9 και Α.Τ. Το πεδίο "mydata" περιέχει τετράδες οι οποίες προκύπτουν ως ακολούθως:

Στις ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, υπάρχουν δύο παράμετροι στον προγραμματισμό Τμημάτων: myDATA τύπος εσόδου (αριθμός 1-6), myDATA λόγος απαλλαγής ΦΠΑ (αριθμός 1-31).

Η παράμετρος myDATA τύπος εσόδου (αριθμός 1-6) λαμβάνει μια από τις ακόλουθες τιμές: 1: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ (DEFAULT)

myDATA IncomeClassificationCategory="category1_1" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_003" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_004" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_005" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_006" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_007"

2: ΠΡΟΙΟΝ

myDATA IncomeClassificationCategory="category1_2" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_003" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_004" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_005" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_006" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_007"

3: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

myDATA IncomeClassificationCategory="category1_3" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_003" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_004" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_005" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_006" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_007" myDATA IncomeClassificationType="E3_563"

4: ΠΑΓΙΟ

myDATA IncomeClassificationCategory="category1_4" myDATA IncomeClassificationType="E3_880_002"

myDATA IncomeClassificationType="E3_880_003" myDATA IncomeClassificationType="E3_880_004" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_007"

5: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/ΚΕΡΔΗ

myDATA IncomeClassificationCategory="category1_5" myDATA IncomeClassificationType="E3_561_007" myDATA IncomeClassificationType=,,E3_562M

myDATA IncomeClassificationType="E3_563"

myDATA IncomeClassificationType="E3_570"

6: ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

myDATA IncomeClassificationCategory="category1_7"

myDATA IncomeClassificationType="E3_881_002"

myDATA IncomeClassificationType="E3_881_003"

myDATA lncomeClassificationType=,,E3_881_004"

Με βάση τις πωλήσεις του παραστατικού και το τμήμα όπου ανήκει το κάθε πωληθέν είδος, στο πεδίο mydata του αντίστοιχου αρχείου e.txt, δημιουργούνται τετράδες όπως: (Συντελεστής ΦΠΑ, Καθ.Αξία, myDATA τύπος εσόδου, myDATA λόγος απαλλαγής ΦΠΑ) (4 υποπεδία)

Παράδειγμα πεδίου mydata: [(24.00,100.00,1,0), (24.00,100.00,3,0), (0.00,100.0 0,3,18)]

(24.00,100.00,1,0) -> Συντελεστής ΦΠΑ 24.00, Καθαρή αξία 100.00, Εμπόρευμα, 0: όχι απαλλαγή ΦΠΑ.

(24.00,100.00,3,0) -> Συντελεστής ΦΠΑ 24.00, Καθαρή αξία 100.00, Υπηρεσία, 0: όχι απαλλαγή ΦΠΑ.

(0.00,100.00,3,18) -> Συντελεστής ΦΠΑ 0.00, Καθαρή αξία 100.00, Υπηρεσία, 18: Λόγος απαλλαγής ΦΠΑ.

Τα ποσά καθαρής αξίας έχουν το ίδιο πρόσημο με τα αντίστοιχα ποσά στα πεδία καθαρή αξία Α.Ε.

Στην περίπτωση ΦΗΜΑΣ, οι ως άνω τετράδες δημιουργούνται από την Εφαρμογή Εμπορικής διαχείρισης σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες και αποστέλλονται στον ΦΗΜΑΣ με το ως άνω format. Ο ΦΗΜΑΣ ή το ειδικό λογισμικό του, ελέγχουν ότι τα σύνολα των καθαρών αξιών κατά κατηγορία ΦΠΑ συμπίπτουν με το υπολογισθέντα στα πεδία ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Α.. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Ε του αρχείου e.txt, και εφόσον συμπίπτουν αποδέχεται τα δεδομένα. Διαφορετικά απαντάει με ένδειξη λάθους στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης ERP για την διόρθωση, και αναμένει τα σωστά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ΦΗΜ που αντιστοιχούν σε διαδικασίες διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA εναρμονίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πλατφόρμας, όπως ισχύουν.

Στην περίπτωση απουσίας κάποιας τετράδας στο πεδίο mydata καθώς και σε περιπτώσεις λάθους, το ΠΣ ΦΗΜ ακολουθεί τις εξής προκαθορισμένες ρυθμίσεις, δημιουργώντας ή συμπληρώνοντας αυτόματα την τετράδα, με τους ακόλουθους κανόνες:

1. Αν υπάρχει μη μηδενική καθαρή αξία Α έως Ε, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη τετράδα, το ΠΣ ΦΗΜ δημιουργεί την τετράδα ως εξής: η καθαρή αξία λαμβάνεται από το αντίστοιχο πεδίο καθαρής αξίας του e.txt, το ποσοστό ΦΠΑ από την αντίστοιχη διαίρεση (ποσό ΦΠΑ)/(καθαρή αξία), στρογγυλοποιούμενο κατά περίπτωση σε ένα από τα κανονικά ή μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ που ισχύουν.

2. Αν το πεδίο myDATA τύπος εσόδου είναι μικρότερο του 1 ή μεγαλύτερο του 6 ή δεν αναγράφεται, ως mydata τύπος εσόδου καθορίζεται το 1. Στην περίπτωση όπου ο κωδικός του παραστατικού παραπέμπει σε πωλήσεις προϊόντων, ως mydata τύπος εσόδου προκαθορίζεται το 2. Στην περίπτωση όπου ο κωδικός παραστατικού παραπέμπει σε παροχή υπηρεσιών, ως mydata τύπος εσόδου προκαθορίζεται το 4. Ο ως άνω κανόνας εφαρμόζεται και για την περίπτωση πιστωτικών ή ειδικών ακυρωτικών.

3. Αν υπάρχει καθαρή αξία κατηγορίας Ε και ο mydata λόγος απαλλαγής ΦΠΑ είναι μικρότερος του 1 ή μεγαλύτερος του 31 ή δεν αναγράφεται, ως mydata λόγος απαλλαγής ΦΠΑ καθορίζεται το 7.

Οι ως άνω αυτόματες διορθώσεις καταγράφονται στο ΠΣ ΦΗΜ ανά μοντέλο ΦΗΜ προς περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ.

21. Στον πίνακα Δ του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιούνται οι τίτλοι παραστατικών ως ακολούθως: 165 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 169 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 162 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 173 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) 175 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) 222 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Στον πίνακα Δ του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθενται νέοι τίτλοι παραστατικών ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ

39

Σύνολα φορολογικής μνήμης σε περίπτωση καταστροφής αρχείου s.txt

Σύμφωνα με τις οδηγίες ΔΙΔΥΠΟΔ Ε 1034804 ΕΞ 2021/23-4-2021. Τα ποσά είναι τα αλγεβρικά αθροίσματα των μη πιστωτικών παραστατικών, μείον των πιστωτικών παραστατικών

166

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝ

167

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ

172

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΝ

214

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΝ

350

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΙΟΝ

351

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΙΟΝ

352

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ

353

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ

354

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΟΝ

356

Πληρωμή με κάρτα στο EFTPOS προφορτωμένης απόδειξης που έχει ήδη εκδοθεί από τον ΦΗΜ. Επιστροφή σε κάρτα (πιστωτική συναλλαγή) που έγινε αυτόνομα στο EFTPOS.

Α.1098/2022

0

357

Εντολή resend-all

0

358

Πληρωμή με κάρτα από συνδεδεμένο EFT- POS

Α.1098/2022

0

359

Διάφορες πληροφορίες

0

189

Αλλαγή τραπεζιού

0

Ο κωδικός 356 αφορά σε πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έγιναν από EFTPOS προς εξυπηρέτηση ήδη προφορτωμένης απόδειξης ή τιμολογίου που έχει εκδοθεί από τον ΦΗΜ, καθώς και σε επιστροφές σε κάρτα (πιστωτικές συναλλαγές) που έγιναν αυτόνομα από το EFTPOS. Δεν παράγονται αρχεία a.txt ούτε b.txt ούτε εκτυπώσεις, παρά μόνο e.txt. Στο e.txt ως ημερομηνία και ώρα καταγράφεται αυτή που γίνεται η ενημέρωση του ΦΗΜ από το EFT-POS, στο πεδίο πλήθος πληρωμών με κάρτα καταγράφεται ο αριθμός 1 και στο πεδίο σύνολο πληρωμών με κάρτα καταγράφεται το ποσό που πληρώθηκε με πρόσημο συν ή αυτό που επιστράφηκε στην κάρτα με πρόσημο μείον. Το συγκεκριμένο ποσό περιέχεται στο πεδίο amount του transdata, στο ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας EFTPOS-ΦΗΜ. Στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» καταγράφονται για κάθε πληρωμή που έγινε από EFT-POS όντας αποσυνδεδεμένο από ΦΗΜ, οι ακόλουθες πληροφορίες:

Session number # Acqid (που δημιουργείται από το POS και περιλαμβάνεται στο πεδίο trans- data) # terminalid (τραπεζικός αριθμός μητρώου POS TID) # rrn (τραπεζικός μοναδικός αριθμός συναλλαγής) # ημερομηνία και ώρα συναλλαγής με μορφή YYYYMMDDHHmm # amount_final (περιλαμβάνεται στο πεδίο transdata) # txn-ecr-status # txn-type # stan

Ο ημερήσιος αριθμός και ο προοδευτικός αριθμός είναι μηδέν. Τα πεδία αριθμός Ζ και αριθμός μητρώου ΦΗΜ, περιέχουν τον αριθμό Ζ και τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ για το συγκεκριμένο Ζ και τον συγκεκριμένο ΦΗΜ. Ομοίως το πεδίο ΑΦΜ εκδότη περιέχει το ΑΦΜ του κατόχου του ΦΗΜ.

Ο κωδικός 357 αφορά στις εντολές RESEND-ALL που αποστέλλει ο ΦΗΜ προς το EFT-POS. Δεν παράγονται αρχεία a.txt ούτε b.txt, ούτε εκτυπώσεις, παρά μόνο e.txt. Στο e.txt ως ημερομηνία και ώρα καταγράφεται αυτή της εντολής resend-all από τον ΦΗΜ. Ο ημερήσιος αριθμός και ο προοδευτικός αριθμός είναι μηδέν. Τα πεδία αριθμός Ζ και αριθμός μητρώου ΦΗΜ, περιέχουν τον αριθμό Ζ και τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ για το συγκεκριμένο Ζ και τον συγκεκριμένο ΦΗΜ. Ομοίως το πεδίο ΑΦΜ εκδότη περιέχει το ΑΦΜ του κατόχου του ΦΗΜ. Με την λήψη της εντολής RESEND-ALL, το EFTPOS αποστέλλει στον ΦΗΜ τις πιστωτικές συναλλαγές καθώς και τις πληρωμές προφορτωμένων αποδείξεων ή τιμολογίων που έχουν ήδη εκδοθεί από τον εν λόγω ΦΗΜ, και μόνο για όσες εξ αυτών εκτελέσθηκαν μετά την προηγούμενη εκτέλεση εντολής RESEND-ALL.

Ο κωδικός 358 αφορά στις πληρωμές ή επιστροφές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα από έγιναν από EFT-POS όντας συνδεδεμένο με τον ΦΗΜ. Δεν παράγονται αρχεία a.txt ούτε b.txt ούτε εκτυπώσεις, παρά μόνο e.txt. Στο e.txt ως ημερομηνία και ώρα καταγράφεται αυτή που γίνεται η ενημέρωση του ΦΗΜ από το EFT-POS, στο πεδίο πλήθος πληρωμών με κάρτα καταγράφεται ο αριθμός 1. Στο πεδίο σύνολο πληρωμών με κάρτα καταγράφεται το ποσό που πληρώθηκε με πρόσημο συν ή αυτό που επιστράφηκε στην κάρτα με πρόσημο μείον. Το συγκεκριμένο ποσό περιέχεται στο πεδίο amount του transdata, στο ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας EFTPOS-ΦΗΜ. Στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» καταγράφονται για κάθε πληρωμή που έγινε από EFT-POS όντας συνδεδεμένο με τον ΦΗΜ, οι ακόλουθες πληροφορίες:

Session number # Acqid (που δημιουργείται από το POS και περιλαμβάνεται στο πεδίο trans- data)

# terminalid (τραπεζικός αριθμός μητρώου POS TID) # rrn (τραπεζικός μοναδικός αριθμός συναλλαγής) # ημερομηνία και ώρα συναλλαγής με μορφή YYYYMMDDHHmm

# amount_final (περιλαμβάνεται στο πεδίο transdata)

# txn-ecr-status.

Τα παραστατικά με κωδικό 358 αναλόγως της υλοποίησης είτε έπονται αμέσως μετά τη γραμμή e.txt του παραστατικού για το οποίο έγινε η πληρωμή, είτε προηγούνται αμέσως πριν τη γραμμή e.txt του παραστατικού για το οποίο έγινε η πληρωμή. Ο ημερήσιος αριθμός είναι ο ίδιος με αυτόν του παραστατικού για το οποίο έγινε η πληρωμή, ενώ ο προοδευτικός αριθμός είναι ο αντίθετος (με πρόσημο μείον) του προοδευτικού αριθμού του παραστατικού για το οποίο έγινε η πληρωμή. Τα πεδία αριθμός Ζ και αριθμός μητρώου ΦΗΜ, περιέχουν τον αριθμό Ζ και τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ για το συγκεκριμένο Ζ και τον συγκεκριμένο ΦΗΜ. Ομοίως το πεδίο ΑΦΜ εκδότη περιέχει το ΑΦΜ του κατόχου του ΦΗΜ.

Ο κωδικός 359 αφορά διάφορες χρήσιμες πληροφορίες που στέλνονται άπαξ ανά Ζ. Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για e.txt που παράγεται από ΦΗΜΑΣ περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: # πλήθος βλαβών CMOS από έναρξης λειτουργίας # πλήθος επεμβάσεων τεχνικού από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων ΦΜ από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων εκτυπωτή από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από έναρξης λειτουργίας# Version firmware ΦΗΜ# Συνολική καθαρή αξία υποκείμενου σε τέλος παρεπιδημούντων ποσού ή σε τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ποσού, ή σε τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης ποσού, ή σε τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο ποσού, ή σε λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού # 1..5 όπου 1 σημαίνει τέλος παρεπιδημούντων, 2 σημαίνει τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, 3 σημαίνει τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 4 σημαίνει τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο, 5 ή άλλη τιμή σημαίνει σε λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού. Ο καθορισμός της τιμής 1..5 λαμβάνεται από τις παραμέτρους του ΦΗΜ.

Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για e.txt που παράγεται από ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: #@359# πλήθος βλαβών CMOS από έναρξης λειτουργίας # πλήθος επεμβάσεων τεχνικού από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων ΦΜ από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων εκτυπωτή από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από έναρξης λειτουργίας# Version firmware ΦΗΜ# Συνολική καθαρή αξία υποκείμενου σε τέλος ποσού #1.. 5 όπου 1 σημαίνει τέλος παρεπιδημούντων, 2 σημαίνει τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, 3 σημαίνει τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 4 σημαίνει τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο, 5 ή άλλη τιμή σημαίνει σε λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού. Ο καθορισμός της τιμής 1..5 λαμβάνεται από τις παραμέτρους του ΦΗΜ.

Όλα τα ανωτέρω πεδία πλήθους είναι ακέραιοι αριθμοί, εκτός της Version firmware που είναι αλφαριθμητικό, και εκτός της συνολικής καθαρής αξίας τέλους παρεπιδημούντων κ.λπ. που έχει 2 δεκαδικά. Ο ημερήσιος αριθμός και ο προοδευτικός αριθμός είναι μηδέν. Τα πεδία αριθμός Ζ και αριθμός μητρώου ΦΗΜ, περιέχουν τον αριθμό Ζ και τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ για το συγκεκριμένο Ζ και τον συγκεκριμένο ΦΗΜ. Ομοίως το πεδίο ΑΦΜ εκδότη περιέχει το ΑΦΜ του κατόχου του ΦΗΜ.

Ο κωδικός 189 αφορά σε ολική ή μερική αλλαγή τραπεζιού για ΦΗΜΑΣ εστιατορίου. Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για e.txt που παράγεται από ΦΗΜΑΣ εστιατορίου περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: ~ Αριθμός τραπεζιού που μεταφέρεται ~ σε ποιον αριθμό τραπεζιού μεταφέρεται ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Τα αναφερόμενα ποσά είναι τα συνολικά ποσά μεταφοράς και είναι μικρότερα ή ίσα των αντίστοιχων ποσών των δελτίων παραγγελίας που είχαν εκδοθεί για το τραπέζι που μεταφέρεται μέχρι την στιγμή της αλλαγής τραπεζιού.

Ε. Διασύνδεση με EFT -POS:

22. Στην παρ. 2.25.2 του άρθρου 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθεται εδάφκ» ως εξής:

«2.25.2.8. Ο ΦΗΜ έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με EFT-POS σύμφωνα με το ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στην περίπτωση όπου πρόκειται να γίνει πληρωμή με κάρτα, στον ΦΗΜ πληκτρολογείται το προς πληρωμή ποσό, το οποίο διαβιβάζεται στο EFT-POS. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ λαμβάνει από το EFT-POS ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε και το αφαιρεί από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Αν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜ δεν αφαιρεί το ποσό από τα οφειλόμενα προς εξόφληση. Μετά την εκτύπωση της φορολογικής απόδειξης, από τον εκτυπωτή του ΦΗΜ εκτυπώνονται οι αποδείξεις πληρωμής του EFT-POS για την συγκεκριμένη φορολογική απόδειξη. Το συνολικό ποσό των πληρωμών με κάρτα ανά συναλλαγή amount, καταγράφεται στην μνήμη εργασίας του ΦΗΜ, μεταφέρεται στο αντίστοιχο αρχείο e.txt, αθροίζεται σε ειδικό αθροιστή και μεταφέρεται στην φορολογική μνήμη.

Η ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ, έχει την δυνατότητα κατά την διαδικασία της έκδοσης, να αποστείλει παραστατικό που εκδίδει στο EFTPOS, προκειμένου να γίνει η μεταγενέστερη εξόφληση του παρασταστικού με κάρτα, με τον περιορισμό της μη πληκτρολόγησης ποσού στο EFTPOS για τις χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για τις πληρωμές με κάρτα.

Για την περίπτωση ΑΔΗΜΕ χωρίς πρόγραμμα εστιατορίου, επιτρέπεται η επικοινωνία της ΑΔΗΜΕ με το EFTPOS να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης της ΑΔΗΜΕ. Το ειδικό αυτό λογισμικό της ΑΔΗΜΕ διαβάζει για κάθε επικείμενη επικοινωνία με το EFT-POS το κλειδί κρυπτογράφησης από την ΑΔΗΜΕ, και δεν το αποκαλύπτει σε άλλο σύστημα ή εφαρμογή, ούτε το αποθηκεύει κάπου.».

ΣΤ. Μεταφορές δεδομένων σε κάρτα SD:

23. Τροποποιήσεις της παρ. 5.6 του άρθρου 5 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012.

Η υποπαρ. 5.6.3.1 της παρ. 5.6. του άρθρου 5 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ. 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφορά των αποθηκευμένων στοιχείων-δελτίων, από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων και του αντίστοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα. Μετά την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία - δελτία της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, ώστε αυτή να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί.».

Τα εδάφια 5.6.3.3. και 5.6.3.4 της παρ. 5.6. του άρθρου 5 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 διαγράφονται.

Ζ. ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών:

24. Στο κεφάλαιο 2 της ΠΟΛ 1220/2012, προστίθεται άρθρο 18 ως ακολούθως:

«`Αρθρο 18. ΑΔΗΜΕ Αυτόματων Πωλητών.

18.1. Γενικά.

18.1.1. Ως «σύστημα πληρωμής» ορίζεται το σύστημα λήψης πληρωμής είτε από κέρματα (κερματοδέκτης), είτε από χαρτονομίσματα, είτε από πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες. Ως «αυτόματος πωλητής» ορίζεται το μηχάνημα που πουλάει προϊόντα ή προσφέρει υπηρεσίες (π.χ. πλυντήριο αυτοκινήτων), με την καταβολή αντιτίμου στον υποδοχέα πληρωμής.

18.1.2. Η θέση (τοποθέτηση) της ατομικής ΑΔΗΜΕ είναι στο κλειδωμένο εσωτερικό του διασυνδεόμενου αυτομάτου πωλητή.

18.1.3. Η ατομική ΑΔΗΜΕ του αυτομάτου πωλητή διαθέτει επί πλέον μία ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων (Ε.Θ.Ε.Δ.) αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το σύστημα πληρωμής.

18.1.4. Στην ΕΘΕΔ της ατομικής ΑΔΗΜΕ του αυτομάτου πωλητή συνδέεται μόνο ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο μη διακοπτόμενο, στο εσωτερικό του αυτομάτου πωλητή, όπου και γίνεται η κατάλληλη σύνδεσή του υποχρεωτικά με το σύστημα πληρωμής για την μεταφορά των δεδομένων από και προς την ΑΔΗΜΕ για την αυτόματη καταγραφή και έκδοση των φορολογικών αποδείξεων εσόδου. Ο αυτόματος πωλητής δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την καταγραφή από την ΑΔΗΜΕ του ποσού της συναλλαγής.

18.1.5. Το καλώδιο σύνδεσης με τον υποδοχέα πληρωμής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

18.1.6. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην αρμόδια Επιτροπή.

18.1.7. Οι ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών διαθέτουν ατομική είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (τάσεως 230V ± 10%, συχνότητας 50Hz ± 5%), είτε συνεχούς (3 έως 24 VDC).

18.1.8. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής, κ.λπ.), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

18.1.9. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην παρ. (6) του 2ου κεφαλαίου.

18.1.10. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται και στις ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών, εφαρμογή έχουν ειδικότερα για τις ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών και τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις παρ. 2.6. και 14, του 2ου κεφαλαίου, της απόφασης αυτής.

18.1.11. Αντίγραφο της μεταλλικής ετικέτας του άρθρου 2.17.2.1. του κεφαλαίου 2, επικολλάται στο εξωτερικό του αυτομάτου πωλητή, σε σημείο εύκολα ορατό από τον πελάτη.

18.2. Η αυτόματα εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη εσόδου από ΑΔΗΜΕ αυτομάτου πωλητή.

18.2.1. Η μόνη έγκυρη Φορολογική Απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα από την ΑΔΗΜΕ για τον συναλλασσόμενο, είναι η Φορολογική Απόδειξη της οποίας τα στοιχεία και δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και διαφυλάσσονται στην εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, ή EEPROM) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών Αποδείξεων - Δελτίων και λοιπών στοιχείων ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) της ΑΔΗΜΕ και τα τελικά δεδομένα αυτής καταχωρούνται στην φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ.

18.2.2. Στην Απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», όσα αναφέρονται στην παρ. 2.26.1. του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής, με την παρατήρηση ότι εναλλακτικά της αναγραφής των πωλούμενων ειδών ή υπηρεσιών, αναγράφεται η ένδειξη «πώληση».

18.2.3. Στην εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη εσόδου ΑΔΗΜΕ αυτομάτου πωλητή δεν επιτρέπονται Αλλαγές/ Επιστροφές/Εκπτώσεις/Αυξήσεις ποσοτικές ή ποσοστιαίες, σε υποσύνολο ή στο τελικό Σύνολο, καταβεβλημένων χρημάτων, ούτε Ακυρώσεις ολοκληρωμένων χρηματικών συναλλαγών σε υπό έκδοση Φορολογική Απόδειξη εσόδου ή σε εκδοθείσες Φορολογικές Αποδείξεις εσόδου, ούτε έκδοση πιστωτικών παραστατικών. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναγραφή Μερικού Συνόλου.

18.2.4. Κατά την έκδοση φορολογικής απόδειξης εσόδου, γίνεται αυτόματα καταγραφή των στοιχείων της Φορολογικής Απόδειξης στην εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, ή EEPROM) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (electronic journal) της ΑΔΗΜΕ, ώστε να γίνει αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή - διαβίβαση των δεδομένων φορολογικών στοιχείων, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

18.2.5. Ως θύρα αποστολής/διαβίβασης των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. δύναται να χρησιμοποιηθεί και η Θύρα Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης της ΑΔΗΜΕ αυτομάτου πωλητή ή όπου απαιτείται, ασύρματη διεπαφή όπως η διεπαφή GPRS την οποία δύναται να διαθέτει η ΑΔΗΜΕ αυτομάτου πωλητή.

18.2.6. Εναλλακτικά της ύπαρξης ενσωματωμένου εκτυπωτή στην ΑΔΗΜΕ αυτομάτου πωλητή, επιτρέπεται η διασύνδεση της ΑΔΗΜΕ με οποιονδήποτε εξωτερικό εκτυπωτή, τοποθετημένο εντός του αυτομάτου πωλητή, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται εύκολα η απόδειξη από τον πελάτη. Ωστόσο, αν αποσυνδεθεί ο ως άνω εκτυπωτής, το γεγονός αυτό εκλαμβάνεται ως αποσύνδεση εκτυπωτή της ΑΔΗΜΕ.

18.3. Δημιουργία αρχείων

18.3.1. Για κάθε απόδειξη εσόδου, δημιουργούνται τα αρχεία a.txt, b.txt, e.txt, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής.

18.3.2. Για κάθε Ζ, δημιουργούνται τα αρχεία c.txt, d.txt, s.txt όπως περιγράφονται στην παρ. 5.5 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής και αποστέλλεται το αρχείο s.txt στο ΠΣ ΦΗΜ της Α.Α.Δ.Ε. όπως ορίζεται στην παρ. 5.7. του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής.

18.4. Λειτουργία αυτομάτων πωλητών

Μετά την πάροδο ενός έτους από την έγκριση τουλάχιστον τεσσάρων ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών από διαφορετικούς κατασκευαστές, δεν επιτρέπεται η λειτουργία αυτόματων πωλητών μη διασυνδεδεμένων με ΑΔΗΜΕ αυτόματου πωλητή.».

Η. Αποσύνδεση ΑΔΗΜΕ - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ΑΔΗΜΕ

25. Η παρ. «14.4. Αποσύνδεση ΑΔΗΜΕ» του άρθρου 14 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 καταργείται για τις ΑΔΗ­ΜΕ που συνδέονται με υπολογιστή ως τμήμα ταμειακού συστήματος. Δεν καταργείται για τις λοιπές περιπτώσεις όπως: ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημά-των ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών και λοιπούς ΑΔΗΜΕ ειδικού σκοπού.

26. H παρ. 14.5 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ1220 τροποποιείται ως εξής:

«14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

14.5.1. Η ΑΔΗΜΕ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση των παρακάτω δελτίων:

α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» β) η έκδοση δελτίου ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης (με δυνατότητα επιλογών ημερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ»)

γ) Η έκδοση και εκτύπωση Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Χ» που περιέχει όλα τα αντίστοιχα στοιχεία και ποσά που εκτυπώνονται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» χωρίς να γίνεται μηδενισμός των στοιχείων και ποσών του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

14.5.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) Μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών που διαθέτει ΑΔΗΜΕ.

β) Μέσω αποσπώμενου χειριστήριου. Σε αυτή την περίπτωση το χειριστήριο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

γ) Μέσω της Θύρας ΕΘΕΔ. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΗΜΕ συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό του κατασκευαστή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισής της ΑΔΗΜΕ.

14.5.3. Οι οθόνες χειριστή/πελάτη είναι προαιρετικές.

14.5.4. Η ΑΔΗΜΕ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες για την προσθήκη πληκτρολογίων χειρισμού, περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου κ.λπ., ή και την προσθήκη οθονών πληροφοριών, διαλόγου χειρισμών, κ.λπ.».

Θ. Διαδικασίες μεταβίβασης ΦΗΜ

27. Το κεφάλαιο 4 της ΠΟΛ 1220/2012 καταργείται.

Ι. Αποφυγή λειτουργίας ΦΗΜ μετά την δήλωση οριστικής παύσης

28. Προστίθεται παρ. 2.11.9 στο άρθρο 2 του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«2.11.9. Αποφυγή λειτουργίας ΦΗΜ μετά την δήλωση οριστικής παύσης.

Σε κάθε περίπτωση όπου δηλώνεται οριστική παύση ΦΗΜ, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός Ζ που επιτρέπει ο ΦΗΜ, με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πληκτρολογεί ειδικό κωδικό στον ΦΗΜ, ώστε ο ΦΗΜ στο εξής να μην μπορεί να εκδώσει κανένα απολύτως παραστατικό ή απόδειξη εσόδου. Προκειμένου να ενημερωθεί το ΠΣ ΦΗΜ για την οριστική παύση λειτουργίας του ΦΗΜ και για την πληκτρολόγηση του ειδικού κωδικού, ο ΦΗΜ διαβιβάζει στο ΠΣ ΦΗΜ ένα τελευταίο s.txt που περιέχει ένα μοναδικό e.txt που έχει ως κωδικό παραστατικού 999. Εφόσον ο ΦΗΜ λάβει από το ΠΣ ΦΗΜ απάντηση σωστής διαβίβασης, ο ΦΗΜ τίθεται σε κατάσταση αδυναμίας έκδοσης νέων παραστατικών ή αποδείξεων εσόδου. Ωστόσο, ο ΦΗΜ θα είναι πάντα σε θέση να εκτυπώνει αναφορές για ελεγκτικούς λόγους.».

ΙΑ. Διαβίβαση δεδομένων μέσω κάρτας SIM

29. Προστίθενται εδάφια στην παρ. 5.7.1. του Κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«Ειδικά για τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, η διαβίβαση των αρχείων s.txt, s.tmp στο ΠΣ ΦΗΜ γίνεται μέσω ενσωματωμένου κυκλώματος κάρτας SIM. Για τις φορολογικές ταμειακές μηχανές και ΑΔΗΜΕ, υπάρχει προαιρετικά ενσωματωμένο κύκλωμα κάρτας SIM.».

ΙΒ. Απευθείας έκδοση φορολογικής απόδειξης σε ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου

30. Η παρ. 9.1.4. του άρθρου 9 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«9.1.4. Δεν επιτρέπεται στις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου η έκδοση απλής νόμιμης απόδειξης, όταν για το συγκεκριμένο τραπέζι έχει ήδη εκδοθεί προσωρινή απόδειξη.».

31. Η παρ. 9.1.5. του άρθρου 9 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«9.1.5. Επιτρέπεται στις ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου, η απευθείας έκδοση φορολογικής απόδειξης, χωρίς την προηγούμενη έκδο­ση προσωρινής απόδειξης, σε περιπτώσεις ενδεικτικά όπως take away, delivery.».

32. Η παρ. 9.2.1 του άρθρου 9 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«9.2.1. Στην προσωρινή απόδειξη περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις

«ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και στο τέλος «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία, και με την ακόλουθη σειρά:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του και Σερβιτόρος.

7. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

8. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής, αρχόμενες στην 13η γραμμή μετά την ένδειξη

«ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»:

Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους, η αξία, η ποσότητα του είδους και ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 6,5%. 13%, 24%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους.

9. Μία κενή γραμμή, αμέσως μετά την λήξη των ειδών και των τιμών τους.

10. Ο αριθμός του τραπεζιού.

11. Ο αύξων αριθμός της παραγγελίας - σερβιρίσματος του συγκεκριμένου τραπεζιού.

12. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναγραφή του συνολικού ποσού στις προσωρινές αποδείξεις ή στα δελτία παραγγελίας.».

33. Η παρ. 9.3.2. του άρθρου 9 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«9.3.2. Στην Τελική Φορολογική Απόδειξη περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία, και με την ακόλουθη σειρά:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του και Σερβιτόρος

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου

8. Προοδευτικός αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου

9. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

10. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής, αρχόμενες στην 13η γραμμή μετά την ένδειξη «ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ»:

Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους, η αξία, η ποσότητα του είδους και ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 6,5%. 13%, 24%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους.

11. Μία κενή γραμμή, αμέσως μετά την λήξη των ειδών και των τιμών τους.

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

13. Ο αριθμός του τραπεζιού.

14. Ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών για το συγκεκριμένο τραπέζι.

15. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.».

ΙΓ. ΑΔΗΜΕ τοποθετημένες σε σώμα του διασυνδεόμενου υπολογιστικού συστήματος που την καθοδηγεί.

34. Προστίθεται παρ. 14.2.5. στο άρθρο 14 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«14.2.5 Σε περίπτωση που η ΑΔΗΜΕ είναι τοποθετημένη εντός του σώματος διασυνδεδεμένου συστήματος και αποτελεί ενιαίο σύνολο, η εξωτερική τροφοδοσία μπορεί να είναι μία και ενιαία για το συνολικό σύστημα και περνά τη διαδικασία έγκρισης ως ενιαίο προϊόν.».

35. Η υποπαρ. 2.6.1.3. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπασης από διασυνδεόμενο σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων, πλην της περίπτωσης ενιαίου συστήματος το οποίο κατατίθεται και περνά τη διαδικασία έγκρισης ως ενιαίο προϊόν.».

ΙΔ. Επαύξηση ελάχιστου πλήθους τμημάτων σε 100 (από πέντε). Κατάργηση υποχρέωσης διαχείρισης κατηγοριών ειδών. Ρυθμιζόμενη υπαγωγή τμήματος σε τέλη παρεπιδημούντων ή τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, ή τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ή τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο ή λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων

36. Οι υποπαρ. 2.25.1.1 και 2.25.2.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιούνται ως εξής:

«2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα, ένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Ο ΦΗΜ αποκλείει κάθε δυνατότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.. Ειδικά για τις ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ (όχι όμως ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων, ΑΔΗΜΕ αυτομάτων πωλητών και άλλες ΑΔΗΜΕ ειδικού σκοπού), το ελάχιστο πλήθος τμημάτων είναι 100.».

«2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη, με δυνατότητα καταγραφής της περιγραφής (ονομασίας) του είδους, της μονάδας μέτρησης ποσότητας, της αξίας μονάδας του είδους, τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών. Ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους είναι υποχρεωτικά ο ίδιος με αυτόν του τμήματος όπου ανήκει το είδος.».

ΙΕ. Διαχείριση τελών (τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο ή λοιπών τελών επί των ακαθάριστων εσόδων).

37. Προστίθεται υποπαρ. 2.25.1.3. στο άρθρο 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«2.25.1.3. Κάθε τμήμα έχει παράμετρο για την υπαγωγή ή όχι των ειδών του σε τέλη (1 τέλη παρεπιδημούντων ή 2 τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, ή 3 τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, ή 4 τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο ή 5 λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων). Στην περίπτωση πώλησης είδους που ανήκει σε τμήμα υποκείμενο σε τέλος, κατάλληλος αθροιστής της εσωτερικής μνήμης του ΦΗΜ αθροίζει την καθαρή αξία του υποκείμενων σε τέλος ποσού. Κατά την διαβίβαση του s.txt, το συνολικό υποκείμενο σε τέλη ποσό (καθαρή αξία), διαβιβάζεται ως πεδίο γραμμής με κωδικό παραστατικού 359. Η επιλογή του τέλους 1..5 καθορίζεται στις παραμέτρους του ΦΗΜ κατά την αρχική εγκατάσταση.».

ΙΣΤ. Διατήρηση ΒΣΕ για τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου

38. Η υποπαρ. 2.20.5.1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«2.20.5.1. Η ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής του και είναι οργανωμένο σε τρεις ενό­τητες.».

ΙΖ. Δήλωση προσωρινών και οριστικών βλαβών ΦΗΜ στο ΠΣ ΦΗΜ

39. Η υποπαρ. 2.20.3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ή ο κάτοχος της άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ, διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένων τεχνικών, ώστε εντός 10 ημερών από την αρχική δήλωση προσωρινής βλάβης, είτε να γίνει άρση της βλάβης είτε να διαγνωστεί οριστική βλάβη φορολογικής μνήμης, με ταυτόχρονη έκδοση τεχνικής αναφοράς βλάβης από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή τον κάτοχο της άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ κατά περίπτωση (όχι από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό). Εφόσον το τελευταίο Ζ έχει εκδοθεί σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από την έκδοση της τεχνικής αναφοράς βλάβης, η δήλωση της οριστικής βλάβης φορολογικής μνήμης γίνεται από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή τον κάτοχο της άδειας τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ κατά περίπτωση (όχι από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ και ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο ενεργών ΦΗΜ για την οριστική παύση λόγω βλάβης. Η δήλωση προσωρινής βλάβης από τον κάτοχο καθώς και η δήλωση διάγνωσης βλάβης για τους ΦΗΜ από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ.».

Κεφάλαιο 2: Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί `Αθροισης και Σήμανσης (ΦΗΜΑΣ)

ΙΗ. Αλλαγή ονομασίας σε φορολογικός μηχανισμός άθροισης και σήμανσης «ΦΗΜΑΣ»

40. Δεδομένου ότι με τις νέες προδιαγραφές, οι ΕΑΦΔΣΣ δεν σημαίνουν απλά ένα παραστατικό, αλλά επιπρόσθετα αθροίζουν τα ποσά κατά κατηγορία ΦΠΑ σε αθροιστές όπως οι ταμειακές μηχανές, σε ολόκληρο το κείμενο της ΠΟΛ 1220/2012, όπου αναγράφεται «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων», αντικαθίσταται με τον όρο «Φορολογικός Μηχανισμός `Αθροισης και Σήμανσης» και όπου αναγράφεται η συντομογραφία «ΕΑΦΔΣΣ» αντικαθίσταται με την συντομογραφία «ΦΗΜΑΣ».

ΙΘ. Επικοινωνία ΦΗΜΑΣ - EFT POS

41. Στην παρ. 3.1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου 3, της ΠΟΛ 1220/2012, προστίθεται νέο εδάφιο 3.1.3 ως εξής:

«3.1.3. Ο ΦΗΜΑΣ, ή το λογισμικό υποστήριξης (driver) έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με EFT-POS σύμφωνα με το ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στην περίπτωση όπου πρόκειται να γίνει πληρωμή με κάρτα, στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης πληκτρολογείται το προς πληρωμή ποσό, το οποίο διαβιβάζεται μέσω του ΦΗΜΑΣ ή του λογισμικού υποστήριξης (driver) στο EFTPOS. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί, ο ΦΗΜΑΣ ή το λογισμικό υποστήριξης (driver) λαμβάνει από το EFTPOS ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε. Μετά την εκτύπωση της φορολογικής απόδειξης, από τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση αποδείξεων και παραστατικών, εκτυπώνεται η απόδειξη πληρωμής του EFT-POS για την συγκεκριμένη απόδειξη ή παραστατικό. Ο ΦΗΜΑΣ ή το λογισμικό υποστήριξης, έχει την δυνατότητα να αποστείλει κατά την στιγμή της έκδοσης, το παραστατικό που εκδίδει στο EFTPOS, προκειμένου να γίνει η μεταγενέστερη εξόφληση αυτού με κάρτα, με τον περιορισμό της μη πληκτρολόγησης ποσού στο EFTPOS, για τις χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για τις πληρωμές με κάρτα. Τα δεδομένα πληρωμών με κάρτα ανά συναλλαγή, μεταφέρονται σε αρχεία e.txt. Ειδικά για την περίπτωση που η διασύνδεση με το EFT-POS γίνεται μέσω του λογισμικού υποστήριξης (driver), το λογισμικό υποστήριξης διαβάζει για κάθε επικείμενη επικοινωνία με το EFT-POS το κλειδί κρυπτογράφησης από τον ΦΗΜΑΣ, και δεν το αποκαλύπτει σε άλλο σύστημα ή εφαρμογή, ούτε το αποθηκεύει κάπου. Στην περίπτωση ΦΗΜΑΣ εστιατορίου, η επικοινωνία του ΦΗΜΑΣ με το EFTPOS γίνεται μόνο απευθείας, δηλαδή χωρίς την βοήθεια ή την παρεμβολή του λογισμικού υποστήριξης.».

Κ. Αποστολή αρχείων στο ΠΣ ΦΗΜ από τον ΦΗΜΑΣ (όχι από τον driver) - Περιορισμοί στην έκδοση πιστωτικών - ακυρωτικών παραστατικών.

42. Η υποπαρ. 1.2.9 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012, τροποποιείται ως εξής:

«1.2.9. Στο τέλος της ημερήσιας κίνησης και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ», ο ΦΗΜΑΣ δημιουργεί αρχείο s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt καθώς και τα δεδομένα του d.txt.

Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν: α) 11-ψήφιος (3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) τα 10 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής: YYMMDDΗΗmm, όπου YY είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, DD η ημέρα,

ΗΗ η ώρα και mm τα λεπτά, γ) ο 4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», δ) το σύμβολο της κάτω παύλας ("_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "s" καθώς και το επέκταμα «.txt.

Το αρχείο s.txt διαβιβάζεται απευθείας από τον ΦΗΜΑΣ στο ΠΣ ΦΗΜ της ΑΑΔΕ, αμέσως μετά την έκδοση του Ζ. Προκειμένου να εκδοθεί πιστωτικό ή ακυρωτικό παραστατικό, από ΦΗΜΑΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβίβαση στο ΠΣ ΦΗΜ του Ζ με αριθμό Ζ^-10, όπου ο αριθμός του Ζ που πρόκειται να εκδοθεί.».

Επισημαίνεται ότι για τα s.tmp, η Α1024/2020 ορίζει ότι αυτά διαβιβάζονται ούτως ή άλλως από τον ΦΗΜ.

ΚΑ. Ποσά στην μνήμη εργασίας και στην φορολογική μνήμη του ΦΗΜΑΣ

43. Προκειμένου στην μνήμη εργασίας του ΦΗΜΑΣ να αθροίζονται ποσά κατά κατηγορία ΦΠΑ για τα εκδοθέντα παραστατικά, στην παρ. 1.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθενται υποπαρ. 1.2.11, 1.2.12 ως εξής:

«1.2.11. Στη μνήμη εργασίας του ΦΗΜΑΣ τηρούνται 5 αθροιστές ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ και ΣΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά καθαρών αξιών μη πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ,Δ,Ε αντίστοιχα. Τηρούνται επίσης 4 αθροιστές ΦΑ, ΦΒ, ΦΓ,ΦΔ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ μη πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ,Δ αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΠΚΑ, ΠΚΒ, ΠΚΓ, ΠΚΔ και ΠΚΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά καθαρών αξιών πιστωτικών συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές αντίστοιχα, καθώς και 4 αθροιστές ΠΦΑ, ΠΦΒ, ΠΦΓ, ΠΦΔ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ πιστωτικών συναλλαγών. Στη μνήμη εργασίας τηρείται επίσης αθροιστής που περιέχει το ποσό πληρωμής με κάρτα (συν οι πληρωμές, μείον οι επιστροφές), όπως αυτές λαμβάνονται από το EFTPOS στο πεδίο amount.».

1.2.12. Κατά την έκδοση ημερήσιας αναφοράς Ζ, στην φορολογική μνήμη ενταμιεύονται μεταξύ άλλων, όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 2.11.8 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012.».

44. Προκειμένου στην αναφορά Ζ του ΦΗΜΑΣ να αναγράφονται ποσά, στην παρ. 2.7. του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθεται εδάφιο 2.7.8 ως ακολούθως:

«2.7.8. Κατά την εκτύπωση του ΔΗΦΑΣΣ-Ζ εφαρμόζονται επίσης όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 2.26.2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012, με την εξαίρεση των αναφορών τμημάτων και κατηγοριών καθώς και άλλων ποσών που δεν προβλέπονται να κρατούνται στην μνήμη εργασίας του ΦΗΜΑΣ.».

45. Προκειμένου στην ανάγνωση φορολογικής μνήμης του ΦΗΜΑΣ να αναγράφονται ποσά, στην παρ. 2.8. του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθεται εδάφιο 2.8.5 ως ακολούθως:

«2.8.5. Κατά την εκτύπωση του ΔΑΠΦΜΗΣ εφαρμόζονται επίσης όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 2.26.3. του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012.».

46. Προκειμένου στην αναφορά Χ του ΦΗΜΑΣ να αναγράφονται ποσά, στην παρ. 2.6. του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθεται εδάφιο 2.6.4 ως ακολούθως:

«2.6.4. Κατά την εκτύπωση του ΔΣΥΜ εφαρμόζονται επίσης όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 2.26.5.3. του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012.».

ΚΒ. Εξυπηρέτηση από ένα ΦΗΜΑΣ, πολλών θέσεων εργασίας και πολλών εγκαταστάσεων

47. Στην παρ. 1.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθεται υποπαρ. 1.2.13 ως εξής:

«1.2.13. Ο ΦΗΜΑΣ μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες της μιας θέσης εργασίας είτε για μία, είτε για περισσότερες φορολογικές εγκαταστάσεις του κατόχου. Στην περίπτωση περισσοτέρων φορολογικών εγκαταστάσεων, στο πεδίο «σειρά» περιέχεται ο αριθμός υποκαταστήματος, ενώ κατά την έκδοση Ζ, τα παραστατικά ανεξαρτήτως εγκατάστασης εμπεριέχονται ως ένα σύνολο στο s.txt αρχείο. Ειδικά για τους ΦΗΜΑΣ εστίασης, οι ΦΗΜΑΣ δεν επιτρέπεται να εξυπηρετούν περισσότερες της μίας φορολογικές εγκαταστάσεις.».

ΚΓ. Εκτύπωση

48. Η υποπαρ. 1.2.1. της παρ. 1.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«1.2.1. Ο εκδότης του στοιχείου (π.χ. Αποδείξεως λιανικής, Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, κ.λπ.), θα πρέπει να διαθέτει:

ΦΗΜΑΣ.

- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με τον ΦΗΜΑΣ. Το λογισμικό υποστήριξης του ΦΗΜΑΣ βρίσκεται στον διασυνδεδεμένο με τον ΦΗΜΑΣ Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Η εκτύπωση του στοιχείου γίνεται:

- είτε από τον εκτυπωτή του ΦΗΜΑΣ

- είτε από εκτυπωτή απευθείας συνδεδεμένο στον ΦΗΜΑΣ

- είτε από εκτυπωτή διασυνδεδεμένο στο υπολογιστικό σύστημα εφόσον υπάρχει αποκλειστική χρήση αυτού του εκτυπωτή από τον ΦΗΜΑΣ ή από το λογισμικό υποστήριξης. Ειδικότερα, τυχούσα χρήση του εκτυπωτή από άλλη εφαρμογή για εκτύπωση οποιουδήποτε κειμένου χωρίς να λειτουργήσει ο ΦΗΜΑΣ, λογίζεται ως παράκαμψη του ΦΗΜΑΣ.

Ειδικά για τα παραστατικά χονδρικής, αντί εκτύπωσης επιτρέπεται να γίνει αποθήκευση σε αρχείο προκειμένου να ακολουθήσει ηλεκτρονική αποστολή στον λήπτη.

Ο ΦΗΜΑΣ και το ειδικό λογισμικό υποστήριξης αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο με σκοπό την ορθή και σύννομη έκδοση λογιστικών στοιχείων, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251).».

49. Προστίθεται υποπαρ. 2.5.4. στην παρ. 2.5. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«2.5.4. Η εκτύπωση των ΔΦΣΣ δεν πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της έκδοσης παραστατικών, όταν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος στον ΦΗΜΑΣ εκτυπωτής. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εκτύπωσης, επιτρέπεται η ρύθμιση του ΦΗΜΑΣ από τον κάτοχο του, ώστε να μην εκτυπώνονται τα ΔΦΣΣ στον ενσωματωμένο στον ΦΗΜΑΣ εκτυπωτή, κατά την στιγμή της έκδοσης παραστατικών.».

ΚΔ. Δημιουργία, διαφύλαξη και αντιγραφή αρχείων

50. Η παρ. 3.3.4 του άρθρου 3 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 καταργείται. Η παρ. 1.2.5.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 καταργείται.

51. Η υποπαρ. 1.2.7. της παρ. 1.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«1.2.7. Στο τέλος της ημέρας, ο ΦΗΜΑΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ (αρχεία b.txt) των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας που βρίσκονται στη μνήμη εργασίας και την ΠΑΗΨΣ του προηγούμενου Ζ και παράγει μια νέα γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων αυτών, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, αποθηκεύει αυτή τη γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποθηκεύει σε ξεχωριστό αρχείο c.txt. Αφετέρου, ο ΦΗΜΑΣ επεξεργάζεται το σύνολο των ΠΑΗΨΣ των αρχείων δεδομένων e.txt που βρίσκονται στη μνήμη εργασίας, και την σύνοψη των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ των αρχείων δεδομένων e.txt του προηγούμενου Ζ και παράγει μια δεύτερη γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων των ΠΑΗΨΣ των e.txt αρχείων, αποθηκεύει αυτή την ΠΑΗΨΣ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη, και την τοποθετεί σε αντίστοιχο αρχείο d.txt.».

52. Η υποπαρ. 1.2.8. της παρ. 1.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«1.2.8. Ο ΦΗΜΑΣ, λαμβάνει τις δύο αυτές χωριστές μοναδικές γενικές ΠΑΗΨΣ ημέρας και τις αποθηκεύει σε χωριστά ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία.».

53. Η υποπαρ. 2.7.6. της παρ. 2.7. του άρθρου 2 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«2.7.6. Μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», ο ΦΗΜΑΣ αποθηκεύει τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας, σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο σε ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο, όπως κάρτα SD, του ΦΗΜΑΣ.».

54. Η υποπαρ. 3.3.1.1. της παρ. 3.3. του άρθρου 3 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«3.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ του ΦΗΜΑΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σήμανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από τον ΦΗΜΑΣ, και αποθηκεύονται σε ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο (όπως κάρτα SD), του ΦΗΜΑΣ, 3 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου (ΕΛΟΤ-928).».

55. Ο τίτλος της υποπαρ. 3.3.1 της παρ. 3.3. του άρθρου 3 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«3.3.1. Δημιουργούμενα αρχεία σε ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο, όπως κάρτα SD, του ΦΗΜΑΣ».

56. Προστίθεται υποπαρ. 3.3.3.4. στην παρ. 3.3. του άρθρου 3 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«3.3.3.4. Το αποθηκευτικό μέσο (όπως κάρτα SD) όπου διαφυλάσσονται τα δημιουργούμενα αρχεία a.txt, b.txt, e.txt, c.txt, d.txt, s.txt, s.tmp είναι ενσωματωμένο μέσα στο απαραβίαστο εσωτερικό του ΦΗΜΑΣ. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα αλλοίωσης, διαγραφής ή τροποποίησης των αποθηκευμένων αρχείων στο ενσωματωμένο μέσο εντός του απαραβίαστου εσωτερικού του ΦΗΜΑΣ.

Κατόπιν επιλογής από Ζ έως Ζ, ή από ημερομηνία έως ημερομηνία, ή ΟΛΑ, το λογισμικό υποστήριξης ή εναλλακτικά ο ΦΗΜΑΣ με χρήση κατάλληλων πλήκτρων, αντιγράφουν τα αρχεία a.txt, b.txt, e.txt, c.txt, d.txt, s.txt, s.tmp, σε αποσπώμενο μέσο αποθήκευσης του διασυνδεόμενου ΗΥ ή σε αποσπώμενο μέσο αποθήκευσης συνδεδεμένο απευθείας στον ΦΗΜΑΣ αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία αποθηκεύονται κάτω από έναν φάκελο με όνομα τον Αριθμό Μητρώου του ΦΗΜΑΣ. Ο φάκελος αυτός περιέχει ένα φάκελο ημέρας με όνομα σε μορφή 9999 για κάθε Ζ του ΦΗΜΑΣ. Στον κάθε φάκελο ημέρας εμπεριέχονται όλα τα αρχεία του ΦΗΜΑΣ για εκείνο το Ζ χωρίς χρήση υποφακέλων. Για την αποφυγή αλλοίωσης ή τροποποίησης των αρχείων στο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, το λογισμικό υποστήριξης ή ο ΦΗΜΑΣ, κατά την μεταφορά των αρχείων, υπολογίζει το hash value (SHA1) όλων των αρχείων και το αποθηκεύει σε αρχείο στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, με όνομα <αριθμός μητρώου ΦΗΜ><ημερομηνία σε μορφή YYYYMMDDHHmm>all.txt. Ταυτόχρονα, ο ΦΗΜΑΣ εκτυπώνει εις διπλούν το hash value, την ημερομηνία και το ΑΦΜ κατόχου σε ειδικά δελτία, που υπογράφουν ο ελεγχόμενος και ο ελεγκτής. Το ένα ειδικό δελτίο κρατά ο ελεγχόμενος, και το άλλο παραλαμβάνει ο ελεγκτής.».

57. Προστίθεται υποπαρ. 1.2.11. στην παρ. 1.2 του άρθρου 1 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«1.2.11. Κατόπιν επιλογής από Ζ έως Ζ, ή από ημερομηνία έως ημερομηνία, ή ΟΛΑ, το λογισμικό υποστήριξης ή εναλλακτικά ο ΦΗΜΑΣ με χρήση κατάλληλων πλήκτρων, αντιγράφουν τα αρχεία s.txt από τον ΦΗΜΑΣ σε αποσπώμενο μέσο αποθήκευσης του διασυνδεόμενου ΗΥ ή σε αποσπώμενο μέσο αποθήκευσης συνδεδεμένο απευθείας στον ΦΗΜΑΣ αντίστοιχα, ως s.csv σε ELOT928 ANSI, ώστε να είναι εύκολα επεξεργάσιμα από τον φορολογικό έλεγχο. Για την αποφυγή αλλοίωσης ή τροποποίησης των αρχείων στο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, το λογισμικό υποστήριξης ή ο ΦΗΜΑΣ, κατά την μεταφορά των αρχείων s.txt, υπολογίζει το hash value (SHA1) όλων των αρχείων και το αποθηκεύει σε αρχείο στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, με όνομα <αριθμός μητρώου ΦΗΜ><ημερομηνία σε μορφή YYYYMMDDHHmm>.txt. Ταυτόχρονα, ο ΦΗΜΑΣ εκτυπώνει εις διπλούν το hash value, την ημερομηνία και το ΑΦΜ κατόχου σε ειδικά δελτία, που υπογράφουν ο ελεγχόμενος και ο ελεγκτής. Το ένα ειδικό δελτίο κρατά ο ελεγχόμενος, και το άλλο παραλαμβάνει ο ελεγκτής.».

58. Προστίθεται υποπαρ. 3.3.3.5. στην παρ. 3.3. του άρθρου 3 του Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«3.3.3.5 Για λόγους διαφύλαξης αντιγράφων (back-up) επιτρέπεται το λογισμικό υποστήριξης του ΦΗΜΑΣ να δημιουργεί αντίγραφα των αρχείων a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, txt, s.txt, s.tmp στο διασυνδεόμενο ΗΥ.».

ΚΕ. E-LINE

59. Μετά το τέλος των επεξηγήσεων του πίνακα Δ, στο 3ο κεφ της ΠΟΛ 1220/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση χρήσης ΦΗΜΑΣ, απαιτείται η εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα του πίνακα Β της ΠΟΛ 1220/2012, δηλαδή όλα τα πεδία του

txt πλην της ΠΑΗΨΣ και στη συνέχεια την καθαρή αξία τυχόντος τέλους (e-line). Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της ΦΗΜΑΣ σε data stream, τα δεδομένα όλων των πεδίων (πλην της ΠΑΗΨΣ) του αρχείου e.txt καθώς και την καθαρή αξία τυχόντος τέλους, χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β και με την ίδια ακολουθία, ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του αρχείου e.txt. Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3,5,6,7,8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης του ΦΗΜΑΣ. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα πα­ραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή.».

ΚΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

60. Το άρθρο 8 του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«`Αρθρο 8. Γενικές επισημάνσεις

8.1. Όπου αναφέρεται η φράση «δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ» νοείται αντίστοιχα η φράση «Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων -(ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ.

8.2. Δεν επιτρέπεται η έκδοση και η σήμανση στοιχείων από ΦΗΜΑΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας.

8.3 Στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης (ERP) υπάρχουν παράμετροι για την υπαγωγή ή όχι των ειδών σε τέλος (παρεπιδημούντων κ.λπ.), καθώς και μια ειδική παράμετρος για το είδος τέλους 1..5. Στην περίπτωση πώλησης ειδών υποκείμενων σε τέλος, η εφαρμογή εμπορικής διαχείρησης (ERP) τοποθετεί στο eline ή στο datastream, το συνολική καθαρή αξία του ποσού που υπόκειται σε τέλος. Κατάλληλος αθροιστής της μνήμης εργασίας του ΦΗΜΑΣ αθροίζει τις καθαρές αξίες των υποκείμενων σε τέλος ποσών. Κατά την διαβίβαση του s.txt, συμπεριλαμβάνονται ως δεδομένα, το συνολικό υποκείμενο σε τέλος ποσό (καθαρή αξία), και το είδος τέλους (1..5).

ΚΖ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (DRIVER) ΤΥΠΟΥ Β

61. Προστίθεται υποπαρ. 3.2.2.1.9 στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«3.2.2.1.9. Το ειδικό λογισμικό υποστήριξης (Module) της περίπτωσης Β, μπορεί να ενυπάρχει είτε ως ξεχωριστό αρχείο, είτε απολύτως ενσωματωμένο κατά δήλωση του κατασκευαστή, στο ειδικό λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver) της περίπτωσης Α. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία ελέγχου για την πιστοποίησή του. Με την πιστοποίηση του ειδικού λογισμικού (driver) της περίπτωσης Α, θεωρείται πιστοποιημένο και το ειδικό λογισμικό (module) της περίπτωσης Β. Το λογισμικό υποστήριξης (driver) ΤΥΠΟΥ Β, εντάσσεται στο ενιαίο λειτουργικό σύνολο του ΦΗΜΑΣ.».

62. Η υποπαρ. 3.2.2.1.3. του άρθρου 3 του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 τροποποιείται ως εξής:

«3.2.2.1.3. Σ΄ αυτή την περίπτωση Β, τόσο ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΦΗΜΑΣ, όσο και ο κατασκευαστής του συνεργαζόμενου λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων ERP, υποχρεούνται σε έγγραφη δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση τους προς την Επιτροπή, περί του πλήρους ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου συνεργαζόμενου λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων ERP του διασυνδεόμενου Η/Υ, ειδικότερα μάλιστα ότι το λογισμικό αυτό δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΦΗΜΑΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές ισχύουν και στην περίπτωση λογισμικού τύπου Α. O κατασκευαστής του συνεργαζόμενου λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων ERP, υποχρεούται επίσης σε έγγραφη δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση του προς την Επιτροπή, ότι το εν λόγω λογισμικό ERP εκδίδει παραστατικά απολύτως σύμφωνα με τον νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις της ΑΑΔΕ, ότι σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιεί παράκαμψη του ΦΗΜΑΣ, ούτε χρησιμοποιεί τους εκτυπωτές που χρησιμοποιεί ο ΦΗΜΑΣ για εκτύπωση κειμένων που δύνανται να εκληφθούν ως παραστατικά πωλήσεων ή διακίνησης.».

Η υποπαρ. 3.2.2.1.5 και 3.2.2.1.6 του άρθρου 3 του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 καταργούνται.

ΚΗ. ΦΗΜΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

63. Μετά την «Περιγραφή Πινάκων», προστίθεται άρθρο 10 στο Κεφ. 3 της ΠΟΛ 1220/2012 ως εξής:

«`Αρθρο 10. ΦΗΜΑΣ με πρόγραμμα ανοιχτών τραπεζιών εστιατορίου.

10.1. Για τους χώρους εστίασης δεν επιτρέπεται η χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ούτε η χρήση απλών ΦΗΜΑΣ. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η έκδοση Δελτίων Παραγγελίας για ανοιχτό τραπέζι και στην συνέχεια η έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου που κλείνει τα εκκρεμή δελτία παραγγελίας, από ΕΑΦΔΣΣ ή από απλό ΦΗΜΑΣ. Για τον σκοπό αυτό, επιτρέπεται η χρήση ΦΗΜΑΣ με πρόγραμμα ανοιχτών τραπεζιών εστιατορίου καλούμενη για λόγους συντομίας ως «ΦΗΜΑΣ εστιατορίου».

10.2. Οι ΦΗΜΑΣ εστιατορίου επιτρέπεται να εκτυπώσουν απευθείας απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, χωρίς προηγούμενη εκτύπωση Δελτίου Παραγγελίας.

10.3. Οι εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης, όταν δίνουν εντολή εκτύπωσης Δελτίου Παραγγελίας πρέπει να προσαρμόζουν τις εκτυπώσεις στα οριζόμενα της παρ. 9.2. του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012, με την εξαίρεση του αριθμού μητρώου ΦΗΜ, και του ημερήσιου αύξοντος αριθμού νόμιμης απόδειξης εσόδων, τα οποία εκτυπώνονται ως τμήμα της ΠΑΗΨΣ από τον ΦΗΜΑΣ. Ο ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ελέγχει την ορθότητα του προς εκτύπωση παραστατικού, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο και απορρίπτει την μη συμφωνία με την παράγραφο αυτή. Τα δελτία παραγγελίας σημαίνονται από τον ΦΗΜΑΣ εστιατορίου.

Οι εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης, όταν δίνουν εντολή εκτύπωσης απόδειξης λιανικής πώλησης πρέπει να προσαρμόζουν τις εκτυπώσεις στα οριζόμενα της παρ. 9.3. του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012, με την εξαίρεση του αριθμού μητρώου ΦΗΜ, και του ημερήσιου αύξοντος αριθμού νόμιμης απόδειξης εσόδων, τα οποία εκτυπώνονται ως τμήμα της ΠΑΗΨΣ από τον ΦΗΜΑΣ. Ο ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ελέγχει την ορθότητα του προς εκτύπωση παραστατικού, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο και απορρίπτει την μη συμφωνία με την παράγραφο αυτή. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης σημαίνονται από τον ΦΗΜΑΣ εστιατορίου.

10.4. Οι εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης, όταν δίνουν εντολή εκτύπωσης Δελτίου Παραγγελίας, (κωδ. Παραστατικού 188), στο 4ο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών του e- line ή του data stream τοποθετούν τις ακόλουθες πληροφορίες διαχωρισμένες μεταξύ τους με ~: ~ Αριθμός τραπεζιού ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες», τα καθαρά ποσά επιστροφών και τα ΦΠΑ επιστροφών έχουν πρόσημο μείον. Τα πεδία 12..21 του e-line ή του data stream περιέχουν 0. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10). Οι ως άνω πληροφορίες τοποθετούνται από τον driver στα αντίστοιχα πεδία του αρχείου e.txt.

10.5. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου για δελτίο παραγγελίας στους ΦΗΜΑΣ εστιατορίου. Αντί αυτού, μπορεί να εκδοθεί νέο δελτίο παραγγελίας με τα επιστραφέντα ή ακυρωθέντα είδη για το συγκεκριμένο τραπέζι.

10.6. Η ΦΗΜΑΣ υποχρεούται να καταχωρεί σε αποθηκευτικό εσωτερικό μέσο, το κάθε ένα από τα εισερχόμενα πακέτα δελτίων και σε συγκεκριμένη περιοχή αποθήκευσης με όνομα "AUDIT" για το κάθε τραπέζι ανεξάρτητα, με τις εξής πληροφορίες:

1. Τύπος Παραστατικού (188 Δελτίο Παραγγελίας).

2. Αριθμός παραστατικού ^A).

3. Αριθμός Τραπεζιού.

4. Ποσά ΦΠΑ ανά συντελεστή ΦΠΑ.

5. Καθαρές Αξίες ανά συντελεστή ΦΠΑ.

6. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

Τα πακέτα διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και εξόφληση του τραπεζιού με την έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ή Τιμολογίου. Αμέσως μετά διαγράφονται, καθώς αντίγραφα των ως άνω δεδομένων διαφυλάττονται στα αντίστοιχα αρχεία e.txt.

10.7. Ο αποθηκευτικός χώρος, το μέσο (RAM, SD, Nand etc.) καθώς και το format των δεδομένων, επιλέγεται από τον κάθε κατασκευαστή ΦΗΜΑΣ, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές του υλικού.

10.8. Για την ολοκλήρωση και έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ή Τιμολογίου, αποστέλλεται από την Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης ERP, ένα πακέτο δεδομένων (e-line ή data stream), στο 4ο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών του οποίου, περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες διαχωρισμένες μεταξύ τους με ~: ~ Αριθμός τραπεζιού ~ Καθαρό ποσό επιβάρυνσης Α ~ Καθαρό ποσό επιβάρυνσης Β ~ Καθαρό ποσό επιβάρυνσης Γ ~ Καθαρό Ποσό επιβάρυνσης Δ ~ Καθαρό Ποσό επιβάρυνσης Ε ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Α ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Β ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Γ ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Δ ~ Καθαρό ποσό έκπτωσης Α ~ Καθαρό ποσό έκπτωσης

Β ~ Καθαρό ποσό έκπτωσης Γ ~ Καθαρό Ποσό έκπτωσης Δ~ Καθαρό Ποσό έκπτωσης Ε ~ ΦΠΑ έκπτωσης Α ~ ΦΠΑ έκπτωσης Β ~ ΦΠΑ έκπτωσης Γ ~ ΦΠΑ έκπτωσης Δ. Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες», τα καθαρά ποσά εκπτώσεων και τα ΦΠΑ εκπτώσεων έχουν πρόσημο μείον, ενώ τα καθαρά ποσά επιβαρύνσεων και τα ΦΠΑ επιβαρύνσεων έχουν πρόσημο συν. Στα πεδία 12..21 του e-line ή του data stream, περιέχονται τα τελικά (μετά τις επιβαρύνσεις ή εκπτώσεις) ποσά καθαρής αξίας και ΦΠΑ και στο 9ο πεδίο περιέχεται ο κωδικός είδους παραστατικού. Οι ως άνω πληροφορίες τοποθετούνται από τον driver στα αντίστοιχα πεδία του αρχείου e.txt, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου.

Ο ΦΗΜΑΣ εστιατορίου συγκρίνει το αλγεβρικό άθροισμα Σδελτίων=άθροισμα των ποσών των αποθηκευμένων Δελτίων Παραγγελίας + άθροισμα ποσών εκπτώσεων (αρνητικές τιμές) + άθροισμα ποσών επιβαρύνσεων για το συγκεκριμένο τραπέζι, με το Στελικό=άθροισμα πεδίων 12..21 του e-line ή data stream της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ή Τιμολογίου διακρίνοντας τις περιπτώσεις:

Α. Σ,.. > Σ . , δηλαδή το άθροισμα των ποσών των δελτίων τελικό Δελτίων Παραγγελίας, εκπτώσεων και επιβαρύνσεων για το συγκεκριμένο τραπέζι είναι μεγαλύτερο από την εισερχόμενη αξία του πακέτου. Τότε εκδίδεται παραστατικό, αλλά το τραπέζι παραμένει ανοιχτό, αναμένοντας συμπληρωματική/ές απόδειξη/εις λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο/α, για τα υπόλοιπα καταναλωθέντα είδη, τα οποία δεν αναφέρονται στο πρώτο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης. Δεν επιτρέπονται νέα δελτία παραγγελίας σε ανοιχτό τραπέζι για το οποίο εκδόθηκε ήδη τουλάχιστον η πρώτη απόδειξη λιανικής πώλησης ή το πρώτο τιμολόγιο. Δεν επιτρέπεται η έκδοση οποιουδήποτε άλλου παραστατικού από ΦΗΜΑΣ εστιατορίου, μέχρι την πλήρη έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης για το τραπέζι για το οποίο ήδη ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης και μέχρι να κλείσει το εν λόγω τραπέζι. Β. Σ,.. = Σ . , δηλαδή το άθροισμα των ποσών των δελτίων τελικό Δελτίων Παραγγελίας, εκπτώσεων και επιβαρύνσεων για το συγκεκριμένο τραπέζι με την ενδεχόμενη αφαίρεση των ποσών ήδη εκδοθείσας απόδειξης ή τιμολογίου για το συγκεκριμένο τραπέζι, συμφωνεί πλήρως με την εισερχόμενη αξία του πακέτου. Τότε εκδίδεται παραστα­τικό και κλείνει το τραπέζι. Γ. Σ,. . < Σ . ., δηλαδή το άθροισμα των ποσών των δελτίων τελικό Δελτίων Παραγγελίας, εκπτώσεων και επιβαρύνσεων για το συγκεκριμένο τραπέζι είναι μικρότερο από την εισερχόμενη αξία του πακέτου. Τότε επιστρέφεται κωδικός λάθους, μαζί με τις εσωτερικά υπολογιζόμενες αξίες στο ERP, για περαιτέρω διερεύνηση και χειρισμό.

Για την έκδοση της τελικής απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου, επιτρέπεται να υπάρχει απόκλιση έως 50 λεπτά του ευρώ, ανάμεσα στο άθροισμα των ποσών των δελτίων παραγγελίας και στο ποσό της τελικής απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στρογγυλοποιήσεων στο δεύτερο δεκαδικό.

10.9. Αλλαγή τραπεζιού. Στην περίπτωση ολικής μεταφοράς τραπεζιού, από την Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης ERP, αποστέλλεται ένα πακέτο δεδομένων (e-line ή data stream) με κωδικό παραστατικού 189 (αλλαγή τραπεζιού), στο 4ο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών του οποίου, περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες διαχωρισμένες μεταξύ τους με ~: ~ Αριθμός τραπεζιού που μεταφέρεται ~ Σε ποιον αριθμό τραπεζιού μεταφέρεται. Τα πεδία 12..21 του e-line ή του data stream περιέχουν 0. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10). Οι ως άνω πληροφορίες τοποθετούνται από τον driver στα αντίστοιχα πεδία του αρχείου e.txt.

Ο ΦΗΜΑΣ εστιατορίου αθροίζει τα εκκρεμή ποσά από τα δελτία παραγγελίας του τραπεζιού που πρόκειται να μεταφερθεί, και συμπληρώνει το πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» ως εξής: ~ Αριθμός τραπεζιού που μεταφέρεται ~ σε ποιον Αριθμό τραπεζιού μεταφέρεται ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Τα αναφερόμενα ποσά είναι τα συνολικά ποσά των δελτίων παραγγελίας που είχαν εκδοθεί για το τραπέζι που μεταφέρεται μέχρι την στιγμή της αλλαγής τραπεζιού. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10).

Στην περίπτωση μερικής μεταφοράς τραπεζιού, από την Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης ERP, αποστέλλεται ένα πακέτο δεδομένων (e-line ή data stream) με κωδικό παραστατικού 189 (αλλαγή τραπεζιού), στο 4ο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών του οποίου, περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες διαχωρισμένες μεταξύ τους με ~: ~ Αριθμός τραπεζιού που μεταφέρεται ~ σε ποιον Αριθμό τραπεζιού μεταφέρεται ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Τα πεδία 12..21 του e-line ή του data stream περιέχουν 0. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10). Οι ως άνω πληροφορίες τοποθετούνται από τον driver στα αντίστοιχα πεδία του αρχείου e.txt.

Ο ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ελέγχει ότι τα ως άνω ποσά είναι μικρότερα ή ίσα από τα εκκρεμή ποσά από τα δελτία παραγγελίας του τραπεζιού που πρόκειται να μεταφερθεί, και συμπληρώνει το πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» ως εξής: ~ Αριθμός τραπεζιού που μεταφέρεται ~ σε ποιον Αριθμό τραπεζιού μεταφέρεται ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10).

10.10. Ημερήσιο ΔΗΦΑΣΣ- Ζ επιτρέπεται να εκδοθεί, μόνο εφόσον έχουν κλείσει όλα τα τραπέζια, δηλαδή μόνο εφόσον έχει εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο για όλα τα ανοιχτά τραπέζια. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει στο εσωτερικό αποθηκευτικό μέσο, να μην υπάρχουν εκκρεμείς εγγραφές δελτίων παραγγελίας.

10.11. Επιπρόσθετα των άλλων αναφορών που εκδίδουν οι απλοί ΦΗΜΑΣ, οι ΦΗΜΑΣ εστιατορίου εκδίδουν αναφορά ανοικτών τραπεζιών, δηλαδή ποια τραπέζια εξακολουθούν να είναι ανοιχτά, καθώς και αναλυτική αναφορά επιλεγέντος ανοικτού τραπεζιού, δηλαδή αναλυτικά τα ποσά των εκκρεμών δελτίων παραγγελίας για το επιλεγμένο ανοιχτό τραπέζι.

10.12. Όταν παρέλθει 24ωρο από την σήμανση του πρώτου παραστατικού μετά την έκδοση ΔΗΦΑΣΣ-Ζ, ο ΦΗΜΑΣ εστιατορίου επιτρέπεται να εκδίδει μόνο αποδείξεις ή τιμολόγια για τα εκκρεμή ανοιχτά τραπέζια, ή νέα αναφορά ΔΗΦΑΣΣ-Ζ.

10.13. Στους ΦΗΜΑΣ εστιατορίου δεν επιτρέπεται η εκτύπωση από εκτυπωτή διασυνδεδεμένο στο υπολογιστικό σύστημα ή στον ΦΗΜΑΣ. Οι εκτυπώσεις γίνονται αποκλειστικά από τον ενσωματωμένο στον ΦΗΜΑΣ εκτυπωτή.

10.14. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση χρησιμοποιούν αποκλειστικά ΦΤΜ εστιατορίου, ή ΑΔΗΜΕ εστιατορίου ή ΦΗΜΑΣ εστιατορίου και όχι απλούς ΦΗΜ.

10.15. Οι ΦΗΜΑΣ εστιατορίου φέρουν ειδική σήμανση με ειδική αυτοκόλλητη ανεξίτηλη ετικέτα σε εμφανές σημείο»

ΚΘ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

64. Στο άρθρο 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012, προστίθεται παρ. 2.2.4 ως εξής:

«2.2.4. Σε όλους τους ΦΗΜ, στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων στο ΠΣ ΦΗΜ άνω των

10 Ζ καθώς και στην περίπτωση παντελούς έλλειψης διαβίβασης, αυτόματα τίθενται οι ακόλουθοι περιορισμοί λειτουργικότητας:

1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ειδικών ακυρωτικών στοιχείων, ούτε η έκδοση πιστωτικών παραστατικών χονδρικής ή λιανικής.

2. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία με το EFTPOS.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες που εισάγονται σε διάφορα πεδία του e.txt

Π.1. Πεδίο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» Π.1.1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1195/2018, το πεδίο «κάρτα αποδείξεων πολίτη» μετονομάστηκε σε «συμπληρωματικές πληροφορίες».

Π.1.2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1195/2018, τοποθετούνται:

? κωδικός καυσίμου ! ποσότητα σε λίτρα με 3 δεκαδικά για τα εξής είδη παραστατικών: 40, 316, 63, 181, 160, 173, 175, 165, 169, 158, 222, 215. Ωστόσο χρησιμοποιούνται στην πράξη και άλλοι κωδικοί τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής.

Π.1.3. Σύμφωνα με την Α.1274/2021 τοποθετούνται για κάθε ένα ενεργειακό είδος:

? κωδικός καυσίμου ! ποσότητα σε λίτρα με 3 δεκαδικά < συνολική αξία (=καθ.αξία +ΦΠΑ) >ποσοστό ΦΠΑ 99.99: flag (1,2).

Μετά τον κατάλογο όλων αυτών των ειδών, τοποθετείται ] αριθμός άδειας LPG παραλήπτη

[ αριθμός εγκατάστασης παραλήπτη. Κωδικοί παραστατικών: 40, 316, 63, 181, 160, 173, 175, 165, 169, 158, 222, 215. Ωστόσο χρησιμοποιούνται στην πράξη και άλλοι κωδικοί τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής.

Π.1.4. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1218/2018, μόνο για ΦΤΜ - ΑΔΗΜΕ:

Κάρτα αποδείξεων πολίτη (συνήθως κενή) #ΑΦΜ λήπτη @ κωδικός παραστατικού $ παρακράτηση φόρου % αριθμός τιμολογίου και σειρά τιμολογίου ? κωδικός καυσίμου ! ποσότητα καυσίμου σε λίτρα με 3 δεκαδικά, για τα εξής είδη παραστατικών: 40, 316, 63, 181, 160, 17 3, 175, 165, 169, 158, 222, 215. Ωστόσο χρησιμοποιούνται στην πράξη και άλλοι κωδικοί τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής.

Π.1.5. ΚΩΔΙΚΟΣ 39, σύμφωνα με το έγγραφο ΔΙΔΥΠΟΔ Ε 1034804 ΕΞ 2021/23-4-2021 για την περίπτωση ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ. Συνολικά ποσά από την φορολογική μνήμη:

#@39

Π.1.6. Διάφορες πληροφορίες κωδικός 359 (τρέχουσες προδιαγραφές).

Ο κωδικός παραστατικού 359 αφορά διάφορες χρήσιμες πληροφορίες που στέλνονται άπαξ ανά Ζ. Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για e.txt που παράγεται από ΦΗΜΑΣ περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: # πλήθος βλαβών CMOS από έναρξης λειτουργίας # πλήθος επεμβάσεων τεχνικού από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων ΦΜ από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων εκτυπωτή από έναρξης λειτουρ-γίας# Πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από έναρξης λειτουργίας# Version firmware ΦΗΜ# Συνολική καθαρή αξία υποκείμενου σε τέλος ποσού.

Στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για e.txt που παράγεται από ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ περιέχονται οι ακό­λουθες πληροφορίες: #@359# πλήθος βλαβών CMOS από έναρξης λειτουργίας # πλήθος επεμβάσεων τεχνικού από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων ΦΜ από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αποσυνδέσεων εκτυπωτή από έναρξης λειτουργίας# Πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από έναρξης λειτουργίας# Version firmware ΦΗΜ# Συνολική καθαρή αξία υποκείμενου σε τέλος ποσού # 1.. 5 (είδος τέλους).

Π.1.7. Δεδομένα τιμολογίου για εκδοθέν από ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ. (ΔΥΠΗΛΥ Δ 1030745 ΕΞ 2016/26-02-2016)

Όταν η ταμειακή μηχανή ή η ΑΔΗΜΕ εκδίδει απόδειξη εσόδου χονδρικής (π.χ. τιμολόγιο), στο αντίστοιχο αρχείο e.txt, στο πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» αμέσως μετά τα δεδομένα της κάρτας αποδείξεως πελάτη, τοποθετείται το σύμβολο #, και αμέσως μετά ακολουθούν πληροφορίες που αφορούν το εκδοθέν τιμολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα ακολουθεί ο ΑΦΜ λήπτη, @ ο κωδικός παραστατικού (από τον πίνακα Δ της ΠΟΛ 1220/2012),$ η παρακράτηση φόρου (εφόσον υπάρχει), % ο αριθμός τιμολογίου και η σειρά τιμολογίου (εφόσον υπάρχει). Δεν υπάρχουν κενά. Παράδειγμα τρίτου πεδίου: 1234567890123456789#999888777@165$3.12%45&3

Στο ανωτέρω παράδειγμα: 1234567890123456789 είναι ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη, 999888777 είναι ο ΑΦΜ του λήπτη, 165 σημαίνει τιμολόγιο, 3.12 ευρώ είναι η παρακράτηση φόρου, 45 είναι ο αριθμός τιμολογίου, 3 είναι η σειρά.

Π.1.8. Κωδικός παραστατικού σε ΦΤΜ -ΑΔΗΜΕ #@<κωδικός παραστατικού>

Π.1.9. Τραπέζι, ποσά κατά κατηγορία ΦΠΑ για Δελτία παραγγελίας και για τελικές αποδείξεις σε ΦΗΜΑΣ εστιατορίου (τρέχουσες προδιαγραφές)

~ Αριθμός τραπεζιού ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Κωδικός παραστατικού: 188 δελτίο παραγγελίας ~

Αριθμός τραπεζιού ~ Καθαρό ποσό επιβάρυνσης Α ~ Καθαρό ποσό επιβάρυνσης Β ~ Καθαρό ποσό επιβάρυνσης Γ ~ Καθαρό Ποσό επιβάρυνσης Δ ~ Καθαρό Ποσό επιβάρυνσης Ε ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Α ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Β ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Γ ~ ΦΠΑ επιβάρυνσης Δ ~ Καθαρό ποσό έκπτωσης Α ~ Καθαρό ποσό έκπτωσης Β ~ Καθαρό ποσό έκπτωσης Γ ~ Καθαρό Ποσό έκπτωσης Δ~ Καθαρό Ποσό έκπτωσης Ε ~ ΦΠΑ έκπτωσης Α ~ ΦΠΑ έκπτωσης Β ~ ΦΠΑ έκπτωσης Γ ~ ΦΠΑ έκπτωσης Δ. Παραστατικά: απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο.

Τα καθαρά ποσά επιστροφών ή εκπτώσεων και τα ΦΠΑ επιστροφών ή εκπτώσεων έχουν πρόσημο μείον. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10).

Π1.10. Αλλαγή τραπεζιού σε ΦΗΜΑΣ εστιατορίου

~ Αριθμός τραπεζιού που μεταφέρεται ~ σε ποιον Αριθμό τραπεζιού μεταφέρεται ~ Καθαρό ποσό Α ~ Καθαρό ποσό Β ~ Καθαρό ποσό Γ ~ Καθαρό Ποσό Δ ~ Καθαρό Ποσό Ε ~ ΦΠΑ Α ~ ΦΠΑ Β ~ ΦΠΑ Γ ~ ΦΠΑ Δ ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Α ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Β ~ Καθαρό ποσό επιστροφής Γ ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Δ~ Καθαρό Ποσό επιστροφής Ε ~ ΦΠΑ επιστροφής Α ~ ΦΠΑ επιστροφής Β ~ ΦΠΑ επιστροφής Γ ~ ΦΠΑ επιστροφής Δ. Τα αναφερόμενα ποσά είναι τα συνολικά ποσά των δελτίων παραγγελίας που είχαν εκδοθεί για το τραπέζι που μεταφέρεται μέχρι την στιγμή της αλλαγής τραπεζιού. Ο αριθμός τραπεζιού μπορεί να είναι αριθμός ή μια σειρά από χαρακτήρες (μέχρι 10).

Π.2. Πεδίο: «ΣΕΙΡΑ» (ΠΟΛ 1195/2018)

Π.2.1.Στα e.txt των ΕΑΦΔΣΣ- ΦΗΜΑΣ, στο πεδίο «σειρά», μετά την σειρά (συνήθως κενό) τοποθετείται: #κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού για κωδικό παραστατικού: 215.

Π.3. Πεδίο: «Κωδικός είδους παραστατικού» (ΠΟΛ 1195/2018)

Π.3.1. Για όλα τα είδη παραστατικών, στα e.txt των ΕΑΦΔΣΣ, ΦΗΜΑΣ, η πληροφορία για το ποσό παρακράτησης φόρου, τοποθετείται στο πεδίο «κωδικός είδους παραστατικού», ως εξής: κωδικός είδους παραστατικού $ ποσό παρακράτησης φόρου.

Π.4. Πεδίο: «αύξων αριθμός ημερησίων φορολογικών αποδείξεων»

Π.4.1. ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΟΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΦΤΜ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΔΥΠΗΛΥ Δ 1108377 ΕΞ 2015/ 17-8-2015). Στις ΦΤΜ εστιατορίου και στις ΑΔΗΜΕ εστιατορίου, οι τελικές φορολογικές αποδείξεις δημιουργούν και στέλνουν κανονικά το e.txt και συμπεριλαμβάνουν σ΄ αυτό το πλήθος των επιστροφών και το ποσό των επιστροφών που έχουν γίνει με τις προσωρινές αποδείξεις της συγκεκριμένης τελικής φορολογικής απόδειξης, στο πέμπτο πεδίο του αύξοντος αριθμού ημερησίων φορολογικών αποδείξεων,όπως στο παράδειγμα: 112#2$12.54 (112: ο αύξων αριθμός ημερησίων φορολογικών αποδείξεων, 2: το πλήθος των επιστροφών ως αριθμός γραμμών των προσωρινών αποδείξεων, 12.54: το συνολικό ποσό των επιστροφών).

Π5. Σχετικό παραστατικό στις ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ (τρέχουσες προδιαγραφές)

Μόνο για ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ, και μόνο για κωδικό παραστατικού 215, στο πεδίο «σχετικό παραστατικό» τοποθετείται ο προοδευτικός αριθμός του παραστατικού που ακυρώνεται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 7 Δεκεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: