Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 7 Μαρτίου 2002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1022772/482/ΔΜ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΟΛ. 1090

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α '

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα.

Σε συνέχεια της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2910/01 « Είσοδος και παραμονή αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 91/Α? 2-5-01) κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση της αριθμ. 1062201/1474/ΔΜ/ΠΟΛ 1165/28-06-01 εγκυκλίου ως εξής:

Προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.2910/01, δηλαδή στους αλλοδαπούς που δεν έχουν Ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη ιθαγένεια και στους πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωρισθεί αυτή η ιδιότητα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει εκτός των εγγράφων με, τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους (πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαβατήριο) να προσκομίζεται απαραίτητα και το στοιχείο νομιμοποίησής τους στην Ελλάδα, δηλαδή η άδεια παραμονής τους, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εν ισχύ. Φωτοτυπία της άδειας αυτής θα κρατείται στο φάκελο του φορολογουμένου.

Συμπληρωματικά σας υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα τήρησης των κυρώσεων του Ν. 1599/86 για όσους χρησιμοποιούν και καταθέτουν πλαστά στοιχεία και δικαιολογητικά και την παραπομπή τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Θεωρούμε δεδομένη την από μέρους σας γνωστοποίηση, στους ενδιαφερομένους, πως όλες .οι δηλώσεις Μητρώου (Μ1-Μ13) επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές διατάξεις του Ν.2910/01 καθώς και σχέδιο ανακοίνωσης αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελία κάθε περιοχής, όπου αναλυτικά θα αναφέρετε το περιστατικό.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: