Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν. 8/320

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

(Σ.Λ.Ο.Τ.)

ΘΕΜΑ:

Λογιστικός χειρισμός του εισπραττόμενου ποσού από ανώνυμη εταιρία λόγω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου άλλης ανώνυμης εταιρίας της οποίας η πρώτη έχει μετοχές συνέπεια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

ΣΧΕΤΙΚΗ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ «Δ....» Α.Π. Α720/22.12.2003

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η εταιρία μας στις 28-11-2003 κατείχε μετοχές της C........ Α.Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της στο Χ.Α.Α. (αντίγραφο επισυνάπτεται), μείωσε το μετοχικό της κεφάλαιο με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά € 2 ανά μετοχή σε μετρητά. Ως εκ τούτου, η εταιρία μας εισέπραξε ως μέτοχος την αναλογία που της αντιστοιχούσε σε μετρητά.

Ζητούμε να μας γνωματεύσετε εγγράφως για το Λογιστικό χειρισμό και Λογιστική αποτύπωση του εν λόγω ποσού το οποίο εισέπραξε το ταμείο της εταιρίας μας.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.305 υποπαρ. 2 τα χρεόγραφα που αποκτά η οικονομική μονάδα - όπως μετοχές Ανωνύμων Εταιριών - καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβαθμίου 34 «χρεόγραφα» με την αξία κτήσεώς τους.

Εφ΄ όσον η Ανώνυμη Εταιρία της οποίας κατέχετε μετοχές της μείωσε την ονομαστική αξία των μετοχών μέρος των οποίων κατέχει η εταιρία σας και σας επέστρεψε το ισόποσο της μειώσεως αυτής, το ποσόν αυτό θα πρέπει να αχθεί στην πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του πρωτοβαθμίου 34 με σκοπό την μείωση του κόστους κτήσεως των μετοχών αυτών.

Στο τέλος της χρήσεως κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού σας θα γίνει υποχρεωτικά αποτίμηση των κατεχόμενων από την εταιρία σας παραπάνω μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραγρ. 2.2.112 του Π.Δ. 1123/1980 υποπαράγραφος β.α. σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Νόμου 3229/2004 και οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις αυτές Λογιστικοί χειρισμοί σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως και της τρέχουσας αξίας των μετοχών αυτών.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Ο Πρόεδρος του ΣΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΒΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: