Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 30
10 Φεβρουαρίου 1995

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 34

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2235/94 «τροποποίηση του Ν. 1703/1987 και του Ν. 813/1978» (Α΄. 145) με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου αποφασίζουμε», την κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄ ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ. 3 Ν. 52/75, 1, 3 περ. β ΄ , 31 παρ. 1 εδ. β ΄ Ν. 813/78, 1 Ν. 1229/82, 36 παρ. 2 Ν. 1316/83)
`Αρθρο 2 Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ. 2 Ν. 813/78, 13 Ν. 834/78, 11 Ν. 1229/82, 2 Ν. 1861/89, 6 παρ. 2 Ν. 1898/90)
`Αρθρο 3 Χώροι διάθεσης υγρών καυσίμων (άρθ. 9 παρ. 2, 3, 4 Ν. 1229/82)
`Αρθρο 4 Μη προστατευόμενες μισθώσεις (άρθ. 3 Ν. 313/78, 1 παρ. 1 Ν. 1279/82, 44 παρ. 7 περ. δ Ν. 1566/85, 21 Ν. 1646/86, 34 Ν. 1759/88,7 Ν. 1898/90,5 παρ. 4 Ν. 1900/90, 1 παρ. 1 Ν. 1930/91,55 Ν. 1969/91, 40 Ν. 2008/92, 27 παρ. 7 Ν. 2009/92, 10 παρ. 3 Ν. 2041/92, 2 παρ. 5, 6, 7 Ν. 2235/94)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
`Αρθρο 5 Ελάχιστη διάρκεια και συμβατική λύση (άρθ. 4, 28 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 813/78, 9 παρ. 1 Ν. 1229/82, 2 παρ. 8 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 6 Παράταση (άρθ. 18,19,20 παρ. 1, 22, 28 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 813/78,7 Ν. 1219/81, 4.10 παρ. 1 Ν. 2041/92, 2 παρ. 20 Ν. 2235/94)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄ ΜΙΣΘΩΜΑ
`Αρθρο 7 Καθορισμός και αναπροσαρμογή (άρθ. 5 Ν. 813/78. 1 Ν. 2041/92,71 παρ. 1 Ν. 2065/92, 2 παρ. 9, 27 και 28 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 8 Αξία μισθίου (γενικά) (άρθ. 8 παρ. 1, 2, 3, 4, 6 Ν. 2041/92, 71 παρ. 2 Ν. 2065/92)
`Αρθρο 9 Αξία ακάλυπτων χώρων (άρθ. 5 παρ. 2 εδ. β-ε Ν. 813/78,8 παρ. 5, 6 Ν. 2041/92, 71 Ν. 2065/92, Α.Υ. Δικ/νης 81775/91)
`Αρθρο 10 Αξία κτιρίων ειδικών χρήσεων (άρθ. 2 παρ. 25 εδ. 1-2 Ν. 2235/94)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ
`Αρθρο 11 Παραχώρηση χρήσης (άρθ. 6 παρ. 1, 2 Ν. 813/78, 2 παρ. 1,9 παρ. 4εδ. Α ΄ -β ΄ , 13 Ν. 2041/92)
`Αρθρο 12 Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (άρθ. δ παρ. 3-4 Ν. 813/78)
`Αρθρο 13 Φαρμακεία - Φαρμακαποθήκες (άρθ. 6 παρ. 5 Ν. 813/78, 2 παρ. 2 Ν. 2041/92)
`Αρθρο 14 Μίσθωση από μη δικαιούμενο (άρθ. 7 παρ. 2 Ν. 813/78)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΄ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 15 ( άρθ . 8 Ν . 813/78)
`Αρθρο 16 Γενικά - Προϋποθέσεις (άρθ. 9 παρ. 2 εδ. 1 -3, 28 παρ. 2 Ν. 313/78, 4 Ν. 1229/82)
`Αρθρο 17 `Ασκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας (άρθ. 9 παρ. 2 εδ. 4 Ν. 813/78, 4 Ν. 1229/82, 2 παρ. 10, 2 παρ. 30 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 18 Κυριότητα άλλου ακινήτου (άρθ. 11 παρ. 1 Ν. 813/78, 6 Ν. 1229/82, 2 παρ. 14 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 19 `Ασκηση αγωγής (άρθ. 11 παρ. 2 Ν. 813/78, 2 παρ. 15 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 20 Συνενωμένη χρήση (άρθ. 11 παρ. 3 Ν. 813/78. 2 παρ. 15 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 21 Ανάκληση καταγγελίας (άρθ. 11 παρ. 4 Ν. 813/78, 2 παρ. 15 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 22 Διατηρητέα ( αρθ . 11 παρ . 5 Ν . 813/78,1 παρ . 4 Ν . 1930/91)
`Αρθρο 23 Γενικά - Προϋποθέσεις (άρθ. 9 παρ. 3,10 παρ. 4, 28 παρ. 2 Ν. 813/78)
`Αρθρο 24 Επίδοση άδειας (άρθ. 9 παρ. 4 Ν. 813/78, 2 παρ. 11 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 25 Ακάλυπτοι χώροι ( άρθ . 9 παρ . 5 Ν . 813/78)
`Αρθρο 26 Προτίμηση ( άρθ .17 Ν . 813/78, 2 παρ . 19 Ν . 2235/94)
`Αρθρο 27 Διατυπώσεις (άρθ. 10παρ. 1-2 Ν. 813/78)
`Αρθρο 28 Αποτελέσματα (άρθ. 10 παρ. 3 Ν. 813/78, 5 Ν. 1229/32, 2 παρ. 13 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 29 Βασική αποζημίωση (άρθ. 13 παρ. 1,15 Ν. 813/78, 7 παρ. 1 Ν. 1229/82, 2 παρ. 17-18 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 30 Όμοια χρήση ( άρθ . 13 παρ . 2 Ν . 813/78, 7 παρ . 2 Ν . 1229/82)
`Αρθρο 31 Ακάλυπτοι χώροι ( άρθ . 13 παρ . 3 Ν . 813/78)
`Αρθρο 32 Παράλειψη ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης (άρθ. 13 παρ. ΄ 4 Ν. 813/78, 8 Ν. 1229/82, 10 Ν. 1847/1989)
`Αρθρο 33 Περαιτέρω αποζημίωση - Επανεγκατάσταση (άρθ. 13 παρ. 5 Ν. 813/78, 8 Ν. 1229/82)
`Αρθρο 34 Απαλλαγή από ευθύνη (άρθ. 13 παρ. 6 Ν. 813/78)
`Αρθρο 35 ( άρθ . 14 Ν . 813/78)
`Αρθρο 36 Βιοτεχνική επιχείρηση (άρθ. 13 παρ. 7 Ν. 813/78, 7 παρ. 3 Ν. 1229/82)
`Αρθρο 37 (άρθ. 9 παρ. 9 Ν. 813/78, 22 Ν. 1868/89, 2 παρ. 29 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 38 ( άρθ . 4 Ν . 1953/91,1 παρ . 2 Ν . 1962/91,9 παρ . 1 Ν . 2041/92)
`Αρθρο 39 ( άρθ . 9 παρ . 1 Ν . 813/78)
`Αρθρο 40 ( άρθ . 9 παρ . 7 Ν . 813/78)
`Αρθρο 41 ( άρθ . 9 παρ . 8 Ν . 813/78, 10 Ν . 1229/82, 2 παρ . 12 Ν . 2235/94)
`Αρθρο 42 ( άρθ . 9 παρ . Δ Ν. 813/78)
`Αρθρο 43 ( άρθ . 12 Ν . 813/78, 3 Ν . 2041/92)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44 Εφαρμογή Αστικού Κώδικα (άρθ. 29 Ν. 813/78)
`Αρθρο 45 Παραίτηση από δικαιώματα (άρθ. 24 Ν. 813/78)
`Αρθρο 46 Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις του Μισθίου (άρθ. 16 Ν. 813/78)
`Αρθρο 47 Παραγραφή ( άρθ . 27, 33 παρ . 1 Ν . 813/78, 2 παρ . 22 Ν . 2235/94)
`Αρθρο 48 Δικονομικές διατάξεις (άρθ. 25 Ν. 813/78, 9 παρ. 3 Ν. 2041/92, 2 παρ. 23 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 49 Συνέχιση εκκρεμών υποθέσεων (άρθ. 34 Ν. 813/78)
`Αρθρο 50 Κατάργηση εκκρεμών δικών, μη εκτέλεση αποφάσεων
`Αρθρο 51 Αναστολή εκτέλεσης εξωστικής απόφασης δημόσιων εκπαιδευτηρίων (άρθ. 1 Ν.Δ. 516/70)
`Αρθρο 52 Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ. (άρθ. 26 Ν. 813/78, 2 παρ. 21 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 53 Ειδικές περιπτώσεις αναπροσαρμογής μισθώματος (αρθ. 7, 8 παρ, β Ν. 2041/92, 71 παρ. 2 Ν. 2065/92)
`Αρθρο 54 Ειδικές περιπτώσεις αναστολής αναπροσαρμογής (αρθ. 2 παρ. 24, 25 εδ. 3 και 26 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 55 Καταγγελίες (άρθ. 31 παρ. 3, 32, 33 παρ. 2-3 Ν. 813/78,12 Ν. 1229/82,1 παρ. 3 Ν. 1930/91)
`Αρθρο 56 Καταγγελίες για δημόσια ωφέλεια (άρθ. 33-34 Ν. 1406/83,33 παρ. 4 Ν. 1473/84, 4 Ν. 1861/89)
`Αρθρο 57 Προστασία υπομισθώσεων (άρθ. 35 Ν. 813/78)
`Αρθρο 58 Αναγκαστικές παρατάσεις της διάρκειας των μισθώσεων (άρθ. 28 παρ. 3 Ν. 813/78)
`Αρθρο 59 ( άρθ . 6 Ν . 2041/92)
`Αρθρο 60 Αποκατάσταση άυλης εμπορικής αξίας άρθ. 5 παρ. 6 Ν. 2041/92, 2 παρ. 4 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 61 Περιορισμός χρήσης μισθίου (άρθ. 5 παρ. 7 Ν. 2041/92, 2 παρ. 4 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 62 ( άρθ . 2 παρ . 16 Ν . 2235/94)
`Αρθρο 63 Μισθώσεις Ε . Ο . Τ . ( άρθ . 8 Ν . 2206/94, 2 παρ . 31 Ν . 2235/94)
`Αρθρο 64 Αρμοδιότητα Υπουργείου Εμπορίου (άρθ. 2 παρ. 1 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 65 Κωδικοποίηση διατάξεων (άρθ. 3 Ν. 2235/94)
`Αρθρο 66 Καταργούμενες διατάξεις (άρθ. 36 Ν. 813/78)
`Αρθρο 67 Έναρξη ισχύος

Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: