Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 68

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4798

Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Αρχές του Κώδικα
`Αρθρο 2 Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 3 Ιθαγένεια
`Αρθρο 4 Ηλικία διορισμού
`Αρθρο 5 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
`Αρθρο 6 Υγεία
`Αρθρο 7 Ποινική καταδίκη και υποδικία
`Αρθρο 8 Δικαστική συμπαράσταση
`Αρθρο 9 Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους
`Αρθρο 10 Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 11 Πλήρωση θέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 12 Πράξη διορισμού
`Αρθρο 13 Κοινοποίηση της πράξης διορισμού
`Αρθρο 14 Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης
`Αρθρο 15 Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας
`Αρθρο 16 Ανάκληση διορισμού
`Αρθρο 17 Αναδιορισμός
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΟΜΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ
`Αρθρο 18 Τομείς Κατάταξης
`Αρθρο 19 Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες
`Αρθρο 20 Βαθμολογική κλίμακα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΛΑΔΟΙ
`Αρθρο 21 Κλάδοι - Ειδικότητες
`Αρθρο 22 Θέσεις ανά κατηγορία -Τυπικά προσόντα - Καθήκοντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23 Σύσταση οργανικών θέσεων - Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου
`Αρθρο 24 Καθήκοντα
`Αρθρο 25 Πλήρωση θέσεων
`Αρθρο 26 Τυπικά προσόντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 27 Προκήρυξη του διαγωνισμού
`Αρθρο 28 Αιτήσεις συμμετοχής
`Αρθρο 29 Επιτροπές του διαγωνισμού
`Αρθρο 30 Διεξαγωγή του διαγωνισμού
`Αρθρο 31 Βαθμολόγηση υποψηφίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 32 Διορισμός
`Αρθρο 33 Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
`Αρθρο 34 Εισαγωγική εκπαίδευση
`Αρθρο 35 Πρώτο στάδιο εισαγωγικής εκπαίδευσης
`Αρθρο 36 Πρόγραμμα σπουδών
`Αρθρο 37 Εκπαιδευτικό προσωπικό
`Αρθρο 38 Δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
`Αρθρο 39 Βαθμολογική κλίμακα - ένταξη
`Αρθρο 40 Μισθολογική κλίμακα
`Αρθρο 41 Οργανικές μονάδες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 42 Δικαστικά Συμβούλια
`Αρθρο 43 Υπηρεσιακά συμβούλια
`Αρθρο 44 Συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 45 Αρμοδιότητα και διαδικασία των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 46 Συλλογικά όργανα παρακολούθησης της εφαρμογής του θεσμού και εκλογής εκπροσώπων των υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 47 Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην αλλοδαπή
`Αρθρο 48 Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ημεδαπή
`Αρθρο 49 Εκπαιδευτικές άδειες μικρής διάρκειας
`Αρθρο 50 Διάρκεια εκπαιδευτικών αδειών
`Αρθρο 51 Δικαιώματα
`Αρθρο 52 Υποχρεώσεις - Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 53 Ωράριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
`Αρθρο 54 Προσωπικό μητρώο
`Αρθρο 55 Εκθέσεις αξιολόγησης
`Αρθρο 56 Ηθικές αμοιβές - Βράβευση προτάσεων ή μελετών
`Αρθρο 57 Επιλογή προϊσταμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 58 Κατανομή - Μετακίνηση
`Αρθρο 59 Μετάταξη
`Αρθρο 60 Μετάθεση
`Αρθρο 61 Απόσπαση
`Αρθρο 62 Διαθεσιμότητα - Αργία
`Αρθρο 63 Πειθαρχικό δίκαιο
`Αρθρο 64 Λύση της υπαλληλικής σχέσης
`Αρθρο 65 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 66 Σύσταση οργανικών θέσεων - Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
`Αρθρο 67 Καθήκοντα
`Αρθρο 68 Πλήρωση θέσεων - Τυπικά προσόντα
`Αρθρο 69 Προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού
`Αρθρο 70 Επιτροπή του διαγωνισμού
`Αρθρο 71 Διεξαγωγή του διαγωνισμού
`Αρθρο 72 Διορισμός
`Αρθρο 73 Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση
`Αρθρο 74 Εισαγωγική εκπαίδευση - Πρακτική άσκηση
`Αρθρο 75 Βαθμολογική κλίμακα - ένταξη
`Αρθρο 76 Μισθολογική κλίμακα
`Αρθρο 77 Οργανικές μονάδες
`Αρθρο 78 Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια
`Αρθρο 79 Εκπαιδευτική άδεια
`Αρθρο 80 Αξιολόγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 81 Κατανομή - Μετακίνηση
`Αρθρο 82 Μετάταξη - Μετάθεση - Απόσπαση
`Αρθρο 83 Ειδικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
`Αρθρο 84 Δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια
`Αρθρο 85 Συγκρότηση δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 86 Ανάδειξη μελών δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 87 Διαδικασία ενώπιον των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 88 Αρμοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 89 Δεύτερος βαθμός κρίσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 90 Υπηρεσιακές συνελεύσεις δικαστικών υπαλλήλων
`Αρθρο 91 Αρμοδιότητα υπηρεσιακής συνέλευσης
`Αρθρο 92 Σύγκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης
`Αρθρο 93 Συσκέψεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
`Αρθρο 94 Δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης
`Αρθρο 95 Συνδικαλιστικά δικαιώματα
`Αρθρο 96 Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων
`Αρθρο 97 Αποδοχές - Έξοδα μετακίνησης
`Αρθρο 98 Όροι υγιεινής και ασφάλειας
`Αρθρο 99 Υγειονομική περίθαλψη - Έξοδα κηδείας
`Αρθρο 100 `Αδειες απουσίας - Αρμοδιότητα χορήγησης
`Αρθρο 101 Κανονικές άδειες
`Αρθρο 102 Απουσία κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών
`Αρθρο 103 `Αδειες μητρότητας
`Αρθρο 104 Γονικές άδειες ανατροφής τέκνου
`Αρθρο 105 `Αδειες εξετάσεων
`Αρθρο 106 Αναρρωτικές άδειες
`Αρθρο 107 Ειδικές άδειες
`Αρθρο 108 Συνδικαλιστικές άδειες
`Αρθρο 109 `Αδειες χωρίς αποδοχές
`Αρθρο 110 Δικαίωμα επανόδου στην υπηρεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 111 Πίστη στο Σύνταγμα
`Αρθρο 112 Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων
`Αρθρο 113 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών
`Αρθρο 114 Συμπεριφορά του δικαστικού υπαλλήλου
`Αρθρο 115 Εχεμύθεια
`Αρθρο 116 Χρόνος εργασίας
`Αρθρο 117 Περιουσιακή κατάσταση
`Αρθρο 118 `Ασκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
`Αρθρο 119 Συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
`Αρθρο 120 Έργα ασυμβίβαστα
`Αρθρο 121 Κατοχή δεύτερης θέσης
`Αρθρο 122 Κώλυμα λόγω συμφέροντος
`Αρθρο 123 Αστική ευθύνη
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
`Αρθρο 124 Υπηρεσιακή εκπαίδευση
`Αρθρο 125 Εισαγωγική εκπαίδευση
`Αρθρο 126 Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση
`Αρθρο 127 Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
`Αρθρο 128 Έκθεση πεπραγμένων
`Αρθρο 129 `Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
`Αρθρο 130 Προσωπικό μητρώο
`Αρθρο 131 Γενικές αρχές αξιολόγησης
`Αρθρο 132 Αξιολογητές και έκθεση αξιολόγησης
`Αρθρο 133 Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης δικαστικών υπαλλήλων
`Αρθρο 134 Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων
`Αρθρο 135 Συνέντευξη
`Αρθρο 136 Ηθικές αμοιβές
`Αρθρο 137 Βράβευση προτάσεων ή μελετών
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
`Αρθρο 138 Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
`Αρθρο 139 Βαθμολογική εξέλιξη
`Αρθρο 140 Καταστάσεις υπαλλήλων
`Αρθρο 141 Διαδικασία προαγωγών
`Αρθρο 142 Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
`Αρθρο 143 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
`Αρθρο 144 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
`Αρθρο 145 Κριτήρια επιλογής
`Αρθρο 146 Θητεία και αναπλήρωση προϊσταμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ -ΜΕΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ
`Αρθρο 147 Κατανομή
`Αρθρο 148 Μετακίνηση
`Αρθρο 149 Λόγοι και διαδικασία μεταθέσεων
`Αρθρο 150 Μετάθεση για λόγους υγείας
`Αρθρο 151 Μετάθεση για συνυπηρέτηση
`Αρθρο 152 Μετάθεση για λόγους σπουδών
`Αρθρο153 Αμοιβαία μετάθεση
`Αρθρο 154 Μετάθεση για σπουδαίο λόγο
`Αρθρο 155 Προτεραιότητα μεταθέσεων
`Αρθρο 156 Απόσπαση
`Αρθρο 157 Μετάταξη
`Αρθρο 158 Ένταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
`Αρθρο 159 Διαθεσιμότητα
`Αρθρο 160 Συνέπειες διαθεσιμότητας
`Αρθρο 161 Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
`Αρθρο 162 Δυνητική θέση σε αργία
`Αρθρο 163 Αποδοχές αργίας
`Αρθρο 164 Αναστολή άσκησης καθηκόντων
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
`Αρθρο 165 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 166 Πειθαρχικές ποινές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
`Αρθρο 167 Δίωξη και τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 168 Ανακοίνωση πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 169 Πειθαρχικά παραπτώματα τελούμενα στο ακροατήριο
`Αρθρο 170 Συνεκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 171 Σχέση της πειθαρχικής με την ποινική δίκη
`Αρθρο 172 Μη συρροή ποινών - Απαγόρευση δεύτερης δίωξης και περισσότερων ποινών για το ίδιο αδίκημα
`Αρθρο 173 Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος
`Αρθρο 174 Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας
`Αρθρο 175 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 176 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 177 Λήξη πειθαρχικής ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 178 Αρμόδιο όργανο για την πειθαρχική δίωξη
`Αρθρο 179 Πειθαρχικά όργανα
`Αρθρο 180 Μονομελή πειθαρχικά όργανα
`Αρθρο 181 Πειθαρχικά Συμβούλια
`Αρθρο 182 Αρμοδιότητα κατά τόπο
`Αρθρο 183 Σύγκρουση αρμοδιοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 184 Διαδικασίες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων
`Αρθρο 185 Προκαταρκτική έρευνα
`Αρθρο 186 Ένορκη διοικητική εξέταση
`Αρθρο 187 Θέση πειθαρχικής υπόθεσης στο αρχείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
`Αρθρο 188 Πειθαρχική αγωγή
`Αρθρο 189 `Ασκηση πειθαρχικής δίωξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 190 Διαδικασία στα μονομελή πειθαρχικά όργανα
`Αρθρο 191 Ορισμός εισηγητή στο πειθαρχικό συμβούλιο -Κλήση διωκομένου σε απολογία
`Αρθρο 192 Ανάκριση
`Αρθρο 193 Ανακριτικές πράξεις
`Αρθρο 194 Μάρτυρες
`Αρθρο 195 Εξέταση διωκομένου
`Αρθρο 196 Αυτοψία
`Αρθρο 197 Πραγματογνωμοσύνη
`Αρθρο 198 Αναζήτηση εγγράφων και άλλων στοιχείων
`Αρθρο 199 Ορισμός συνεδρίασης - Κλήση του διωκομένου μετά την ανάκριση
`Αρθρο 200 Διαδικασία στα πειθαρχικά συμβούλια
`Αρθρο 201 Συνεκδίκαση και χωρισμός πειθαρχικών υποθέσεων
`Αρθρο 202 Απόφαση
`Αρθρο 203 Τέλη και έξοδα πειθαρχικής διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
`Αρθρο 204 Έφεση κατά των αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων
`Αρθρο 205 Αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο
`Αρθρο 206 Έφεση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων
`Αρθρο 207 Διαδικασία στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια
`Αρθρο 208 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
`Αρθρο 209 Συνέπειες πειθαρχικών αποφάσεων
`Αρθρο 210 Ενέργειες μετά την τελεσιδικία
`Αρθρο 211 Διαγραφή πειθαρχικών ποινών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
`Αρθρο 212 Λόγοι λύσης της υπαλληλικής σχέσης
`Αρθρο 213 Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας
`Αρθρο 214 Παραίτηση
`Αρθρο 215 Παύση λόγω ποινικής καταδίκης
`Αρθρο 216 Επαναφορά στην υπηρεσία μετά την παύση
`Αρθρο 217 Οριστική παύση λόγω σωματικής ή νοητικής αναπηρίας
`Αρθρο 218 Οριστική παύση λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας χωρίς υπαιτιότητα
`Αρθρο 219 Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 220 Χρόνος λύσης της υπαλληλικής σχέσης
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 221 Προσωπικό που διατίθεται από άλλους φορείς
`Αρθρο 222 Γνωμοδότηση για την έκδοση διοικητικών πράξεων
`Αρθρο 223 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
`Αρθρο 224 Μεταβατική διάταξη για τις αποσπάσεις
`Αρθρο 225 Μεταβατική διάταξη για τους κλάδους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
`Αρθρο 226 Μετάταξη υπαλλήλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
`Αρθρο 227 Μεταβατική διάταξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους του τομέα ε΄ του άρθρου 16 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000)
`Αρθρο 228 Μεταβατική διάταξη για την επιλογή προϊσταμένων
`Αρθρο 229 Μεταβατική διάταξη για τα δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια
`Αρθρο 230 Μεταβατική διάταξη για κώλυμα διορισμού, ανάκληση διορισμού και αναδιορισμό
`Αρθρο 231 Θητεία υπηρετούντων προϊσταμένων
`Αρθρο 232 Πειθαρχικές διατάξεις
`Αρθρο 233 Έκδοση κανονιστικών πράξεων
`Αρθρο 234 Κατάργηση διατάξεων
ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 235 Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων
`Αρθρο 236 Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4557/2018
`Αρθρο 237 Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του ν. 3869/2010
`Αρθρο 238 Μετατάξεις πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια
`Αρθρο 239 Καθορισμός αριθμού εισακτέων - Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013
`Αρθρο 240 Αρμοδιότητες πρυτανικού συμβουλίου -Τροποποίηση των άρθρων 12, 15, 16, 17 και 55 του ν. 4777/2021
`Αρθρο 241 Εφημερίες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία
`Αρθρο 242 Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων
`Αρθρο 243 Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
`Αρθρο 244 Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 245 Τέλη υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 339/1976
`Αρθρο 246 Λύση κοινωφελών επιχειρήσεων, Δ.Ε.Υ.Α. και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 - Τροποποιήσεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010
`Αρθρο 247 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4479/2017
`Αρθρο 248 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 249 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 250 Παράταση θητείας ΚΔΣ Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και των Δ.Σ. των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομού
`Αρθρο 251 Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας
`Αρθρο 252 Αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού
`Αρθρο 253 Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3186/2003
`Αρθρο 254 Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών άνευ διαγωνισμού για κοινωφελείς σκοπούς
`Αρθρο 255 Σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την επιτάχυνση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών
`Αρθρο 256 Χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ -Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 257 Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ και πιστοποιημένους επαγγελματίες -Τροποποίηση του άρθρου 47 του Ν. 2676/1999
`Αρθρο 258 Τεκμήριο από Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) -Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4670/2020
`Αρθρο 259 Όριο οφειλών σε ασφαλιστικό φορέα - Τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
`Αρθρο 260 Κατάργηση του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013
`Αρθρο 261 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και χρόνος έναρξης δικαιώματος σύνταξης - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4554/2018
`Αρθρο 262 Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης -Τροποποίηση των άρθρων 29 και 29 Α του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 263 Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019
`Αρθρο 264 Παράταση σύμβασης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 265 Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες -Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021
`Αρθρο 266 Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων -Αντικατάσταση τριακοστού δεύτερου άρθρου του Ν. 4771/2021
`Αρθρο 267 Αποζημίωση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 268 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 269 Ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
`Αρθρο 270 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 271 Ισχύς και ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020
`Αρθρο 272 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: