Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 22/12/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρ.Πρωτ .: ΔΙΑΣΦ/Φ24/39/125985

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 109

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ :

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις (Ν. 3853/10).

Σε υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 3853/10 για την απλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και τη λειτουργία των Υπηρεσιών μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Οι Υ.Μ.Σ. (συμβολαιογράφοι, επιμελητήρια, ΚΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3853/10 είναι αρμόδιες-πέραν των άλλων- να μεριμνούν για την εγγραφή της εταιρείας, των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και για τη χορήγηση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Όσον αφορά τις Α.Ε και Ε.Π.Ε., αρμόδιες Υ.Μ.Σ. είναι οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι (τα στοιχεία των οποίων θα σας κοινοποιηθούν όταν μας αποσταλούν οι καταστάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο), καθότι για τη σύσταση των ανωτέρω εταιρειών συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Όσον αφορά τις Ο.Ε. και Ε.Ε, αρμόδιες Υ.Μ.Σ. είναι τα επιμελητήρια και τα Κ.Ε.Π. που θα λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.

Αναφορικά με τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Ν. 3853/10, απαιτείται εντός μίας (1) ή το αργότερο δύο (2) ημερών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπόδειγμα 2) προς τους ήδη εγγεγραμμένους εταίρους των υπό σύσταση ΟΕ. και Ε.Ε., προς τους εταίρους των υπό σύσταση ΕΠΕ καθώς και προς τα μέλη του ΔΣ με ποσοστό 3% και άνω των υπό σύσταση ΑΕ, μετά από σχετικό αίτημα που θα αποστέλλουν οι Υπηρεσίες μίας Στάσης μέσω φαξ.

Σε αρχικό στάδιο οι Υ.Μ.Σ. θα αναζητούν τα μέλη της υπό σύστασης εταιρείας (Υπόδειγμα 1) απευθυνόμενες στα αρμόδια Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ βάσει της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας και εν συνεχεία θα τους ενημερώνουμε περί εγγραφής τους ή μη στον ΟΑΕΕ.

Διευκρινίζεται ότι για τους ήδη εγγεγραμμένους στα μητρώα μας θα χορηγείται το συν/νο (Υπόδειγμα 2) έντυπο της ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο εκδίδεται από το σύστημα.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποστέλλονται και στο Τμήμα αρμοδιότητας του ασφαλισμένου για ενημέρωση του φακέλου του και τυχόν δικές του ενέργειες.

Ειδικότερα, όσον αφορά το στάδιο της εγγραφής-επανεγγραφής των νέων εταίρων στα Μητρώα του ΟΑΕΕ, θα γίνεται με τη μορφή αναγγελίας (Υπόδειγμα 3) η οποία θα αποστέλλεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα με βάση την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας μέσω φαξ από τις Υ.Μ.Σ.

- Οι Υ.Μ.Σ. θα αναγγέλλουν στον ΟΑΕΕ την υπό σύσταση εταιρεία, αναφέροντας τους εταίρους, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και δίνοντας και τα στοιχεία των μη εγγεγραμμένων. Τα στοιχεία θα δίνονται με τη μορφή αναγγελίας εγγραφής-επανεγγραφής του κάθε εταίρου, η οποία θα αποστέλλεται με fax. Στην αναγγελία εγγραφής-επανεγγραφής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώνει μεταξύ άλλων αν είναι ή όχι ασφαλισμένος, σε άλλο φορέα, και αν ναι σε ποιόν και από πότε. Στις περιπτώσεις «νέων» ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση σε άλλο φορέα επιλέγει ασφαλιστικό φορέα υποβάλλοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 5) και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/92. Επίσης και στις υπόλοιπες περιπτώσεις εξαιρέσεων θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία και θα κρίνονται εκ των υστέρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε ασφάλιση στον φορέα μας θα συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 4).

- Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στις επισυναπτόμενες πρότυπες φόρμες αίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας, απάντησης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναγγελίας εγγραφής-επανεγγραφής εταίρου. Οι φόρμες αυτές θα διακινούνται σε πρώτη φάση μέσω fax. (συμβολαιογράφων, Κ.Ε.Π., επιμελητηρίων και των αρμόδιων Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Α.Ε.Ε. με βάση την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας)

- Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που προκύψει ασφαλιστική ή ταμειακή εκκρεμότητα, η διαδικασία σύστασης της εταιρείας δεν θα πραγματοποιείται από τις Υ.Μ.Σ και ο ασφ/νος θα απευθύνεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ που υπάγεται προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τακτοποιήσει τις ασφαλιστικές του εκκρεμότητες προς τον φορέα μας.

- Περαιτέρω, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα εκδίδουν την πράξη εγγραφής και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας οι οποίες θα αποστέλλονται άμεσα στον ασφαλισμένο. Ως προς την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα λαμβάνεται η ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η., για την οποία θα μας ενημερώνουν οι Υ.Μ.Σ.

- To δικαίωμα εγγραφής θα εισπράττεται από τις Υ.Μ.Σ και θα αποδίδεται στον Οργανισμό μέσω Τραπέζης.

Είναι σαφές ότι παράλληλα με τις Υ.Μ.Σ. εξακολουθεί να ισχύει και η σύσταση των ανωτέρω εταιρειών με την προϊσχύουσα διαδικασία (πρωτοδικείο, Νομαρχία) και εν συνεχεία η διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Φ80000/7228/308/06).

Συνημμένα υποβάλλονται όλα τα σχετικά έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: