Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Φεβρουαρίου 2021
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4772

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
`Αρθρο 1 Σκοπός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021
`Αρθρο 2 Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ
`Αρθρο 3 Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ
`Αρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ
`Αρθρο 5 Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021
`Αρθρο 6 Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ
`Αρθρο 7 Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ
`Αρθρο 8 Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ
`Αρθρο 9 Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ
`Αρθρο 10 Διενέργεια - Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ
`Αρθρο 11 Διενέργεια - Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ
`Αρθρο 12 Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
`Αρθρο 13 Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών - Διερμηνέων
`Αρθρο 14 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
`Αρθρο 15 Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ
`Αρθρο 16 Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 17 Διοικητικά θέματα
`Αρθρο 18 Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών
`Αρθρο 19 Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
`Αρθρο 20 Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
`Αρθρο 21 Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ
`Αρθρο 22 Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 23 Υποστήριξη από άλλους κρατικούς φορείς
`Αρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 25 Παραρτήματα
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
`Αρθρο 26 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
`Αρθρο 27 Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4690/2020
`Αρθρο 28 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο 29 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
`Αρθρο 30 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 31 Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης -Τροποποίηση του π.δ. 54/2018
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας - Παράταση προθεσμίας του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 33 Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ) για το φορολογικό έτος 2020 - Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ
`Αρθρο 34 Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς - Συμπλήρωση του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 35 Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων
`Αρθρο 36 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων -Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 37 Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 -Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 38 Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4652/2020
`Αρθρο 39 Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου
`Αρθρο 40 Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014
`Αρθρο 41 Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» - Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους
`Αρθρο 42 Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 43 Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης
`Αρθρο 44 Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του ν. 4728/2020
`Αρθρο 45 Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 -Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4753/2020
`Αρθρο 46 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 47 Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα - Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4735/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 49 Ισχύς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: