Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 190

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4640

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Υπαγόμενες διαφορές - Υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
`Αρθρο 4 Προσφυγή στη διαμεσολάβηση
`Αρθρο 5 Διαδικασία διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη
`Αρθρο 6 Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης - Υπαγόμενες διαφορές
`Αρθρο 7 Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη
`Αρθρο 8 Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση
`Αρθρο 9 Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσμία και τις δικονομικές προθεσμίες
`Αρθρο 10 Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης
`Αρθρο 11 Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης
`Αρθρο 12 Προσόντα διαμεσολαβητών
`Αρθρο 13 Αμεροληψία - Ανεξαρτησία - Ουδετερότητα
`Αρθρο 14 Σύγκρουση συμφερόντων
`Αρθρο 15 Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών
`Αρθρο 16 Εχεμύθεια
`Αρθρο 17 Πειθαρχικό Δίκαιο
`Αρθρο 18 Αμοιβή διαμεσολαβητή
`Αρθρο 19 Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
`Αρθρο 20 Ενώσεις προσώπων διαμεσολαβητών
`Αρθρο 21 Εκθέσεις Πεπραγμένων Διαμεσολαβητών
`Αρθρο 22 Φορείς κατάρτισης
`Αρθρο 23 Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης
`Αρθρο 24 Αδειοδότηση φυσικών προσώπων
`Αρθρο 25 Αδειοδότηση νομικών προσώπων
`Αρθρο 26 Υποψήφιοι διαμεσολαβητές
`Αρθρο 27 Πρόγραμμα σπουδών
`Αρθρο 28 Διαπίστευση διαμεσολαβητών
`Αρθρο 29 Ενημέρωση κοινού -Μητρώα Διαμεσολαβητών
`Αρθρο 30 Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης
`Αρθρο 31 Νομική βοήθεια
`Αρθρο 32 Τροποποιήσεις στον Ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 33 Τροποποιούμενες - Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 34 Τροποποιήσεις στο ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301) για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων -Διαδικασία»
`Αρθρο 35 Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις στο π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
`Αρθρο 37 Παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφυλάκων
`Αρθρο 38 Αύξηση οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων Εφετών
`Αρθρο 39 Απόδοση εσόδων στο ΤΑΧΔΙΚ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
`Αρθρο 40 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης εταιρίας και περί Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης αυτής
`Αρθρο 41 Τροποποιήσεις στον Ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102)
`Αρθρο 42 Δικαστικό Ένσημο
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: