Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 49

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5100

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2022/2523 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 4 Ορισμοί ( άρθρο 3 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 5 Τόπος εγκατάστασης μιας συνιστώσας οντότητας (άρθρο 4 Οδηγίας 2022/2523)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΥΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
`Αρθρο 6 Υποχρέωση τελικής ημεδαπής μητρικής οντότητας (άρθρο 5 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 7 Υποχρέωση ενδιάμεσης ημεδαπής μητρικής οντότητας (άρθρο 6 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 8 Υποχρέωση ενδιάμεσης ημεδαπής μητρικής οντότητας που κατέχεται από εξαιρούμενη τελική μητρική οντότητα (άρθρο 7 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 9 Υποχρέωση ημεδαπής μητρικής οντότητας που κατέχεται εν μέρει από άλλη οντότητα στην Ένωση (άρθρο 8 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 10 Κατανομή του συμπληρωματικού φόρου βάσει του ενδεδειγμένου κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (άρθρο 9 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 11 Μηχανισμός αντιστάθμισης του ενδεδειγμένου κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (άρθρο 10 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 12 Εγχώριος συμπληρωματικός φόρος (άρθρο 11 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 13 Εφαρμογή ενδεδειγμένου κανόνα υποφορολογημένων κερδών σε ολόκληρο τον όμιλο πολυεθνικών επιχειρήσεων (άρθρο 12 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 14 Εφαρμογή του κανόνα υποφορολογημένων κερδών στη δικαιοδοσία της τελικής μητρικής οντότητας (άρθρο 13 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 15 Υπολογισμός και κατανομή του ποσού του συμπληρωματικού φόρου βάσει του κανόνα υποφορολογημένων κερδών (άρθρο 14 Οδηγίας 2022/2523)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΖΗΜΙΑΣ
`Αρθρο 16 Προσδιορισμός του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας (άρθρο 15 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 17 Αναπροσαρμογές για τον προσδιορισμό του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας (άρθρο 16 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 18 Εξαίρεση του διεθνούς ναυτιλιακού εισοδήματος (άρθρο 17 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 19 Κατανομή του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας μεταξύ κύριας οντότητας και μόνιμης εγκατάστασης (άρθρο 18 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 20 Κατανομή και υπολογισμός του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας μιας οντότητας μετακύλισης φόρου (άρθρο 19 Οδηγίας 2022/2523)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 21 Καλυπτόμενοι φόροι (άρθρο 20 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 22 Αναπροσαρμοσμένοι καλυπτόμενοι φόροι (άρθρο 21 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 23 Συνολικό ποσό αναπροσαρμογής αναβαλλόμενου φόρου (άρθρο 22 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 24 Επιλογή αποδεκτής ζημίας (άρθρο 23 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 25 Ειδική κατανομή των καλυπτόμενων φόρων που οφείλουν ορισμένοι τύποι συνιστωσών οντοτήτων (άρθρο 24 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 26 Αναπροσαρμογές μετά την υποβολή στοιχείων και μεταβολές φορολογικών συντελεστών (άρθρο 25 Οδηγίας 2022/2523)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 27 Προσδιορισμός του πραγματικού φορολογικού συντελεστή (άρθρο 26 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 28 Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου (άρθρο 27 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 29 Εξαίρεση εισοδήματος επί της ουσίας (άρθρο 28 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 30 Πρόσθετος συμπληρωματικός φόρος (άρθρο 29 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 31 Εξαίρεση «de minimis» ( άρθρο 30 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 32 Συνιστώσες οντότητες υπό μειοψηφική ιδιοκτησία (άρθρο 31 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 33 Επαλήθευση επιλεξιμότητας για την εφαρμογή ασφαλών λιμένων (άρθρο 32 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 34 Προσωρινός ασφαλής λιμένας Έκθεσης ανά χώρα
`Αρθρο 35 Προσωρινός ασφαλής λιμένας κανόνα υποφορολογημένων κερδών
`Αρθρο 36 Ασφαλής λιμένας για εγχώριο συμπληρωματικό φόρο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
`Αρθρο 37 Εφαρμογή του ενοποιημένου ορίου εσόδων στις συγχωνεύσεις και διασπάσεις ομίλων (άρθρο 33 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 38 Συνιστώσες οντότητες που προσχωρούν και αποχωρούν από όμιλο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ή εγχώριο όμιλο μεγάλης κλίμακας (άρθρο 34 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 39 Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (άρθρο 35 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 40 Επιχειρηματικές συμπράξεις (άρθρο 36 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 41 Όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων πολλών μητρικών εταιρειών (άρθρο 37 Οδηγίας 2022/2523)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
`Αρθρο 42 Τελική μητρική οντότητα που είναι οντότητα μετακύλισης φόρου (άρθρο 38 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 43 Τελική μητρική οντότητα που υπόκειται σε καθεστώς εκπίπτοντος μερίσματος (άρθρο 39 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 44 Επιλέξιμα συστήματα φόρου διανομής (άρθρο 40 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 45 Προσδιορισμός του πραγματικού φορολογικού συντελεστή και του συμπληρωματικού φόρου μιας επενδυτικής οντότητας (άρθρο 41 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 46 Επιλογή της αντιμετώπισης επενδυτικής οντότητας ως φορολογικά διαφανούς οντότητας (άρθρο 42 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 47 Επιλογή εφαρμογής μεθόδου φορολογητέας διανομής (άρθρο 43 Οδηγίας 2022/2523)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (άρθρο 44 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 49 Δήλωση συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 50 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 51 Αξιολόγηση της ισοδυναμίας - Τελικές διατάξεις (άρθρο 52 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 52 Φορολογική μεταχείριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά το στάδιο μετάβασης - Μεταβατική διάταξη (άρθρο 47 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 53 Μεταβατική ελάφρυνση για την εξαίρεση εισοδήματος επί της ουσίας -Μεταβατική διάταξη (άρθρο 48 Οδηγίας 2022/2523)
`Αρθρο 54 Αρχική φάση εξαίρεσης των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας από τους Κανόνες Συμπερίληψης Εισοδήματος και τους Κανόνες Υπερφορολογημένων Κερδών - Μεταβατική διάταξη (άρθρο 49 Οδηγίας 2022/2523)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 55 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής κατά τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων -Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 56 Κατασχεμένα προϊόντα Τελωνειακών Αρχών -Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 170 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 57 Εκποίηση, επαναδιύλιση και καταστροφή κατασχεθέντων από τις Τελωνειακές Αρχές - Τροποποίηση άρθρου 171 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 58 Έκδοση και αποστολή εγγράφων διοικητικής εκτέλεσης μέσω υπηρεσίας διαλειτουργικότητας
`Αρθρο 59 Βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής σε περιπτώσεις φυσικού προσώπου που απεβίωσε και νομικής οντότητας που λύθηκε
`Αρθρο 60 Ορισμός αρχής παρακολούθησης Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής `Ανθρακα
`Αρθρο 61 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων -Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 24 Ν. 4270/2014
`Αρθρο 62 Αναστολή είσπραξης χρεών πληγέντων από θεομηνίες - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου πέμπτου Ν. 2275/1994
`Αρθρο 63 Νομικό καθεστώς της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 188 Ν. 4389/2016
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 `Αδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία - Αντικατάσταση άρθρου 100 και παρ. 49 άρθρου 176 Ν. 5038/2023
`Αρθρο 65 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 57 Ν. 4919/2022
`Αρθρο 66 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 67 Καταβολή φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις - Προσθήκη παρ. 88 και 89 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 68 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Επέκταση της κατ΄ εξαίρεση κατάταξης σε Φορολογικές Ζώνες -Τροποποίηση παρ. 7Ε άρθρου 3 και περ. α΄ παρ. 2 Ενότητας Α΄ άρθρου 4 Ν. 4223/2013
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 69 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: