Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 17/5-10-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2018 της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην Αθήνα σήμερα,...................... 5-10-2018 οι υπογεγραμμένοι:

α. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.: οικ.25685/5-6-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,

β. ΦΡΑΓΚΙΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. Πρωτ. Οικ. 59287/ΔΕΠ/2-8-2018 απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών,

γ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.] νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνάμει της με αριθμ. πρωτ.: 3133/3-10-2018 εξουσιοδότησης της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [Σ.Σ.Ε.], η οποία έχει ως κατωτέρω:

`Αρθρο 1:

1. Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Σωματείων, που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.], όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α., ότι το Σωματείο είναι Μέλος της. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ΄ έτος υποχρεωτικά.

2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 .

`Αρθρο 2:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του Ν.3584/2007 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007] «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Γ΄, υποπαράγραφος ΓΙ, εδαφ.11 του Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 13, παρ.1 του Ν.4111/2013 έχουν εφαρμογή για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου [άρθρο 177, παρ.1 του Κώδικα όπως ισχύει]. Για δε το προσωπικό με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1, 2, 3 και 5 του άρθρου 57, η παρ.6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του Ν.3584/2007 όπως ισχύουν [άρθρο 177, παρ.2 όπως ισχύει].

2. Οι διατάξεις των παρ.1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν.2527/1997 και του άρθρου 30, παρ.8 του Ν.3731/2008 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 263/23-12-2008] ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο [2] ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2° έτος της ηλικίας του.

4. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων [Ε.Σ.Δ.Α., ΠΥΣ 49/2015], στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία\και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση Στερεών Αποβλήτων ήτοι ενδεικτικά, εργαζόμενοι στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, μετά τη συμπλήρωση ενός [1] έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε [5] ημέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο.

5. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο:

α. Στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων ήτοι ενδεικτικά, Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και Μηχανικών Σαρώθρων, εργάτες συγκομιδής, αποκομιδής, οδοκαθαριστές, Επιστάτες και Επόπτες Καθαριότητας.

β. Στην ταφή και εκταφή νεκρών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες που απασχολούνται με την ταφή και την εκταφή νεκρών, οι εργάτες καθαριότητας των Κοιμητηρίων καθώς και οι καθαριστές οστών.

γ. Στην Ασφαλτόστρωση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και εργάτες που απασχολούνται με την ασφαλτόστρωση των οδών, την συντήρηση, την οδοσήμανση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου κ.λπ. χώρων.

δ. Στην Αποχέτευση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και Εργάτες που απασχολούνται σε κάθε είδους εργασίες κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και εποπτείας του δικτύου Αποχέτευσης και Βιολογικού καθαρισμού.

ε. Στα αφοδευτήρια, ήτοι ενδεικτικά Εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων,

στ. Στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες και Εργάτες που απασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση, πλύση κ.λπ. των απορριμματοφόρων, των πλυντηρίων κάδων και των υπολοίπων οχημάτων καθώς και με την επισκευή, συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.

ζ. Σε οικοδομικές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά, Μαραγκοί, Ξυλουργοί, Κτίστες, Κονιαστές, Υδροχρωματιστές, Ελαιοχρωματιστές, Μαρμαρογλύπτες, Σιδεράδες, Πλακοστρωτές γενικά, Υδραυλικοί γενικά, Ηλεκτρολόγοι στην συντήρηση και

επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Ο.Τ.Α., τοποθετητές γυψοσανίδων, μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι κόπτες και τοποθετητές πλακιδίων, οι εργάτες και τεχνίτες στην ρίψη του Μπετόν-Αρμέ καθώς και οι χειριστές κομπρεσέρ.

η. Εργαζόμενοι, που απασχολούνται ως ψεκαστές και απολυμαντές χώρων,

θ. Στην Ύδρευση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες και Εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης,

ι. υδραυλικοί γενικά,

κ. Στις εργασίες πρασίνου γενικά ήτοι ενδεικτικά, εργάτες πράσινου και οι Δενδροκηπουροί-Δενδροκόμοι, Κηπουροί-Ανθοκόμοι που απασχολούνται γενικά στην κατασκευή και συντήρηση των χώρων πρασίνου καθώς και οι χειριστές γεωργικών ελκυστήρων.

λ. Στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού ήτοι ενδεικτικά, εναερίτες ηλεκτρολόγοι, μ. Ψυκτικοί.

ν. Στα Δημοτικά Σφαγεία ήτοι ενδεικτικά, σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών.

ξ. Οι Οδηγοί Ανοιχτών Φορτηγών και Βαρέων Φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και οι οδηγοί των Λεωφορείων.

ο. Οι τοποθετητές κεραμικών σκεπών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες και τεχνίτες που απασχολούνται στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση των κεραμικών σκεπών.

π. Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται με την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων.

ρ. Οι μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης.

μετά την συμπλήρωση τριών [3] ετών απασχόλησης χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια τριών [3] ημερών το χρόνο.

6. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων 4 και 5 ορίζεται σε τριάντα δύο [32] ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή.

7. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγμή εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

8. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μονίμων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62, παρ.2 έως 4 και 63 του Ν.3584/2007 όπως ισχύουν [Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων]. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού χορηγούνται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει [Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - άρθρο 174, παρ.2].

9. Ειδικά, για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο [2] ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής αδείας εκ των προβλεπόμενων στην εργατική νομοθεσία χορηγούνται μόνο με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του εργαζόμενου, οι οποίες δεν δύνανται να χορηγούνται διαδοχικά.

10. Η διάταξη του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 95 του Ν.4483/2017 αναφορικά με τις άδειες ασθένειας τέκνου εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλων.

`Αρθρο 3:
Κατασκηνώσεις

Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικίας από έξι [6] ετών και μέχρι δέκα τεσσάρων [14] ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δεν διαθέτει Κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε Κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του π. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόμενο.

`Αρθρο 4:
Συνδικαλιστικές `Αδειες

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο Παράρτημα [I], που αφορά τις συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.

`Αρθρο 5:
Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο Παράρτημα [II] που αφορά την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

`Αρθρο 6:
Ατομικά Μέσα Προστασίας

1. Η με αριθμ. πρωτ.: 53361/2-10-2006 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΑΑΟΥ 1503/11-10-2006], με αριθμ.: 36586/10-7-2007 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΑΑΟΥ 1323/30-7-2007] και αριθμ.: οικ. 31119/19-5-2008 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008] κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους και για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σ΄ αυτή.

2. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας [Μ.Α.Π.] κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της Δημόσιας υγείας.

`Αρθρο 7:

Οι ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.1836/1989 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 79/14-3-1989] όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.2556/1997 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 270/24-12-1997] ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.

`Αρθρο 8:
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Για το Προσωπικό, το οποίο κατατάσσεται στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004 και πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των 24 ή 18 μηνών, που αναφέρεται στο παραπάνω Π.Δ. Ο χρόνος υπηρεσίας, που παρασχέθηκε μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του αρ. 16 του Ν. 3491/2006 καθώς και στις όμοιες της παρ. 2 του αρ. 27 του Ν. 3613/2007.

`Αρθρο 9:
Αποζημίωση του
άρθρου 204 του Ν. 3584/2007

Στην αποζημίωση που καταβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας και προσαυξάνουν την αποζημίωση κατά το 1/6 όπως έχει κρίνει ο `Αρειος Πάγος [1139/1974].

Η παραπάνω διάταξη ισχύει για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012.

`Αρθρο 10:
Μετάταξη με εμπειρία

Το προσωπικό των Ο.Τ.Α. που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ειδικότητες βοηθητικού προσωπικού μπορεί να μετατάσσεται ύστερα από αίτησή του και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, στις κατωτέρω ειδικότητες: Ηλεκτρολόγου, Χειριστού Μηχανήματος Έργου, Οδηγού Αυτοκινήτου, Τεχνίτες Γενικά, Δενδροανθοκηπουρού - Δενδροκόμου - Κηπουρού - Ανθοκόμου, Επόπτου Καθαριότητας και Μαγείρου.

Για την μετάταξη αυτή θα πρέπει να κατέχει απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο [2] ετών.

Για τις μετατάξεις αυτές ως χρόνος με ανώτερα τυπικά προσόντα θεωρείται αυτός, που έχει διανυθεί με την εμπειρία.

`Αρθρο 11:

Στους μουσικούς, στο καλλιτεχνικό προσωπικό, στα μέλη ορχηστρικών

μουσικών συνόλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος III, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

`Αρθρο 12:
Ισχύς της Σ.Σ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2018 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. Κάθε προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας [Σ.Σ.Ε. καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α Α ΒΑΘΜΟΥ

`Αρθρο 1
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α) στη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Γ.Σ.Ε.Ε.)

Η χορήγηση κάθε είδους συνδικαλιστικής άδειας, που περιγράφεται στην παρούσα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των συνδικαλιστικών στελεχών, η χρήση του οποίου εναπόκειται στην απόλυτη ευχέρειά τους με βάση τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών.

`Αρθρο 2:
`Αδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της Π.Ο.Π- Ο.Τ.Α., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες αν είναι λιγότερα.

`Αρθρο 3:
`Αδειες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημέρες το μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

`Αρθρο 4:
`Αδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής

Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Π. -Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

`Αρθρο 5:
`Αδειες Αντιπροσώπων

Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Π- Ο.Τ.Α χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδριών της Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν.

Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Γ.Σ.Ε.Ε).

`Αρθρο 6
Διαδικασία Χορήγησης

Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που η παρούσα προσδιορίζει ως το ανώτατο όριο.

Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ΄ όσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια αίτηση - δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.

Η εν λόγω αίτηση- δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του.

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυθφεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση - δήλωση.

Η Διοίκηση -Εργοδότης (Ο.Τ.Α) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειας εάν ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Π -Ο.Τ.Α.

`Αρθρο 2

Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας γίνεται απ΄ ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθμιου συλλόγου, ή υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εργαζόμενου - μέλους του Συλλόγου.

`Αρθρο 3

Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στο Σύλλογο, την Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. και την ΓΣΕΕ.

`Αρθρο 4

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του πρωτοβάθμιου Συλλόγου.

`Αρθρο 5

Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον αρμόδιο εκκαθαριστή των αποδοχών, ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που είναι μέλη του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής.

Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται:

α. Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου.

β. Ο αριθμός του μισθολογικού του μητρώου.

γ. Η σχέση εργασίας του.

δ. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού.

ε. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου και η επωνυμία της Τράπεζας.

ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και θα φέρει και την σφραγίδα του Συλλόγου.

`Αρθρο 6

Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείται υποχρεωτικά κάθε μήνα και τα σχετικά ποσά θα καταθέτονται στο λογαριασμό του Συλλόγου με ευθύνη του εκκαθαριστή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και κατ΄ επέκταση της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι μουσικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων με πλήρη ή μερική απασχόληση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στους Δήμους όλης της χώρας ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που ανήκουν σε αυτούς καθώς και ιδρύματα και συνδέσμους δημοσίου δικαίου αυτών και οι οποίοι είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [ΠΟΠ ΟΤΑ], όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο των μελών της.

`Αρθρο 2
Ωράριο εργασίας - πλήρης και μερική απασχόληση

1. Οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στην παρούσα τηρούν το ωράριο πλήρους εργασίας, που ισχύει για το προσωπικό των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007 , όπως ισχύει και όπως αυτό κατανέμεται από τον Διευθυντή του Ωδείου, της Μουσικής Σχολής ή του Μουσικού Συνόλου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Οι εργαζόμενοι μουσικοί που παρέχουν διδακτική εργασία σε ωδεία των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών απασχολούνται κατά ανώτατο όριο 30 ώρες εβδομαδιαίως σε αμιγώς διδακτική εργασία, οι δε λοιπές ώρες αναλογούν σε υπηρεσίες συναφείς με το διδακτικό έργο όπως, ενημέρωση μαθητών και γονέων τους για την πρόοδο των Εκπαιδευομένων μαθητών, προετοιμασία μαθημάτων, έλεγχος προόδου μαθητών, συμμετοχή σε επιτροπές του Ωδείου ή της Μουσικής Σχολής για διδακτικά θέματα και εκδηλώσεις του Ωδείου ή της Μουσικής Σχολής και λοιπές δραστηριότητες αυτής.

2.1. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών, που λογίζεται ως χρόνος εργασίας.

2.2. Κατά την περίοδο των διακοπών εργασίας των Χριστουγέννων και του Πάσχα και των θερινών διακοπών των Ωδείων και Μουσικών Σχολών της χώρας, οι μουσικοί που παρέχουν διδακτικό έργο έχουν υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό έργο σε σεμινάρια, που οργανώνει ο φορέας στον οποίο απασχολούνται και να συμμετέχουν στις μουσικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται από αυτά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτού από τον αρμόδιο Διευθυντή. Σε περίπτωση που δεν τους ανατίθενται καθήκοντα οργάνωσης, συμμετοχής σε σεμινάρια ή λοιπές μουσικές εκδηλώσεις κατά την περίοδο των ανωτέρω διακοπών οι μουσικοί λαμβάνουν άδεια εργασίας με αποδοχές.

3. Οι εργαζόμενοι μουσικοί που απασχολούνται ως εκτελεστές μουσικών οργάνων σε μουσικά σύνολα ή μετέχουν σε χορωδία απασχολούνται σε ομαδική και ατομική εργασία.

3.1. Η ομαδική εργασία συντονίζεται και εποπτεύεται από τον Διευθυντή του μουσικού συνόλου ή της χορωδίας και περιλαμβάνει υπηρεσίες (πρόβες και εμφανίσεις - μουσικές εκδηλώσεις). Κάθε υπηρεσία λογίζεται ότι διαρκεί τρεις (3) ώρες.

3.1.1. Μεταξύ τριών (3) ωρών πρόβας περιλαμβάνεται διάλειμμα συνολικής διάρκειας 20 λεπτών που μπορεί να κατανέμεται από τον διευθυντή της χορωδίας ή του μουσικού συνόλου σε δύο δεκάλεπτα.

3.1.2. Σε περίπτωση που το μουσικό σύνολο πραγματοποιεί την ίδια ημέρα δύο (2) εμφανίσεις - μουσικές εκδηλώσεις, αφήνεται περιθώριο μιας (1) ώρας τουλάχιστον για ανάπαυση των μουσικών.

3.1.3. Σε περίπτωση που η εμφάνιση - μουσική εκδήλωση πραγματοποιείται σε χώρο εκτός του τόπου όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο η διάρκεια της εμφάνισης λογίζεται ότι διαρκεί τέσσερις (4) ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος συγκέντρωσης στον τόπο των ΟΤΑ όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο για την προετοιμασία - ένδυση του μουσικού συνόλου κ.λπ., ο χρόνος μετάβασης στον τόπο της εκδήλωσης, ο χρόνος αναμονής στον τόπο εκδήλωσης και επιστροφής στον τόπο των ΟΤΑ όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο.

3.1.4. Σε περίπτωση που η εμφάνιση - μουσική εκδήλωση ή πρόβα πραγματοποιείται Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, χορηγείται κατά το δυνατόν, ημέρα αδείας εντός του ιδίου ημερολογιακού μήνα.

3.2. Η ατομική εργασία κάθε μουσικού αναλογεί σε τρεις (3) ώρες για κάθε προγραμματισμένη πρόβα ή εμφάνιση.

4. Οι μουσικοί που υπάγονται στην παρούσα και δεν απασχολούνται με διδακτικό έργο σε Ωδείο η Μουσική Σχολή ή δεν είναι εκτελεστές οργάνου σε μουσικό σύνολο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ που ανήκει σε ΟΤΑ τηρούν το ωράριο του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ή τον προγραμματισμό της διοίκησης του φορέα.

5. Η πλήρης απασχόληση των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα αναλογεί στο εβδομαδιαίο ωράριο της πλήρους απασχόλησης του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, όπως εξειδικεύεται στις παραγράφους 2 και 3 και 4 του παρόντος.

6. Η μερική απασχόληση των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται αναλόγως των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης, που υπολείπεται των ωρών της πλήρους απασχόλησης του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, όπως εξειδικεύεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος. Σε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών ωρών μερικής απασχόλησης καταβάλλεται η αναλογούσα αμοιβή για τις επιπλέον ώρες απασχόλησης.

`Αρθρο 3
Μέσα ατομικής προστασίας της υγείας

3.1. Στους μουσικούς ειδικότητας πνευστών οργάνων εργαζόμενους που υπάγονται στη παρούσα χορηγείται πάντοτε σε είδος ποσότητα ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος και σε περίπτωση αδυναμίας ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί κυτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση.

3.2. Οι μουσικοί ειδικότητας πνευστών οργάνων λόγω της φύσης της εργασίας τους υποβάλλονται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε έτος σε ακτινογραφία θώρακος.

`Αρθρο 4

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, εφαρμογής τυγχάνει η διάταξη του αρ.3 του Π.Δ. 462/1993 , στο οποίο παραπέμπει το αρ. 103 του Ν.4483/2017 . Εάν από την συνδυασμένη ερμηνεία των όρων της παρούσας συμβάσεως προς τις διατάξεις του αρ. 3 του Π.Δ. 462/1993 προκύπτουν αποτελέσματα ευνοϊκότερα για τους εργαζομένους, εφαρμογής τυγχάνει η αρχή της εύνοιας.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: