Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4281/2014

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4110

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 1 Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης
Αρθρο 2 Εισόδημα από κινητές αξίες και μεταβιβάσεις μετοχών
Αρθρο 3 Εισόδημα από επιχειρήσεις Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων
Αρθρο 4 Προσδιορισμός εισοδημάτων από επιχειρήσεις
Αρθρο 5 Κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων
Αρθρο 6 Παρακράτηση φόρου
`Αρθρο 7 Λοιπές ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
Αρθρο 8 Υποχρεώσεις και δικαιώματα φορολογουμένων - υπηρεσιών
Αρθρο 9 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
Αρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2578/1998, 3943/2011, 3986/2011, 4019/2011
`Αρθρο 11 Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρθρο 12 Συμπλήρωση διατάξεων για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών
Αρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2343/1995 για την Οικονομική Επιθεώρηση
Αρθρο 14 Συμβόλαιο αποδοτικότητας
`Αρθρο 15 Υποστήριξη Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Οικονομικών
Αρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3086/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α., ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων Φ.Π.Α.
Αρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1798/1988 και της υπ΄ αριθμ. Δ. 697/35/20.3.1990 ΑΥΟ
Αρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4021/2011 και του Ν. 3427/2005
Αρθρο 20 Συμπλήρωση διατάξεων για το τέλος ταξινόμησης
Αρθρο 21 Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Αρθρο 22 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Αρθρο 23 Κατάργηση διατάξεων του Ν. 4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 814/1978 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 24 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 27/1975
Αρθρο 25 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 814/1978
Αρθρο 26 Ρύθμιση για τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια
Αρθρο 27 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2731/1999
`Αρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: